dinsdag 25 augustus 2009

Voormalige Britse Premier Blair Brengt Religies Dichterbij

Uit een artikel van Jan De Volder

Na zijn eersteministerschap maakte Tony Blair de overstap naar het katholicisme. Hij stichtte ook de Tony Blair Faith Foundation, een organisatie die religies dichter bij elkaar wil brengen.

Vanwaar dat initiatief? We vragen het aan zijn ‘chief executive’ Ruth Turner, die al tijdens Blairs ambtsperiode een nauwe medewerkster was van ‘Tony’.

Wat doet de Tony Blair Faith Foundation? Ze neemt initiatieven zowel in Groot-Brittanië als in 35 andere landen. Bedoeling is bestaande lokale kerkelijke of religieuze structuren met elkaar te laten samenwerken voor humanitaire doeleinden.

“De Millenniumdoelstellingen die armoede, ziekte en onwetendheid willen bestrijden, zijn een seculier initiatief. Maar alle gelovigen ondersteunen die doelstellingen vanuit hun traditie en heilige schriften.”

Het is belangrijk hen daarbij te betrekken, want hun netwerk reikt tot de verst gelegen gebieden, ook waar geen ngo’s komen. Volgens Turner kan gemeenschappelijke actie meer wederzijds begrip opwekken. “Het viel ons op dat veel interreligieuze initiatieven nogal theoretisch en theologisch zijn. Wij wilden het anders aanpakken: eerst samenwerken op het terrein, dan persoonlijke banden en vriendschappen ontwikkelen en van daaruit de dialoog aangaan. Eerst de handen, dan het hart en dan het verstand.”

Wat als Blair een nieuwe topjob krijgt? Hij is momenteel speciaal gezant voor het Midden-Oosten en wordt vaak genoemd als eerste ‘permanente Europese president’.

“Dat weet ik niet, maar het klopt dat Tony nog heel jong is en helemaal nog niet wil gaan stilzitten”, zegt ze bewonderend.

Tot zover Jan De Volder.

C.L.

Liefde Is…..

35-Liefde is ._. samen bidden 1

Vieren

Een OPKIKKERTJE van Hedwig Van Peteghem

Ik hoor nogal wat mensen vandaag de dag zeggen hoe saai en vervelend vieren toch is. Ja, ik bedoel wel degelijk: georganiseerde feesten. En ongeacht de leeftijd worden dan argumenten als deze naar voren geschoven. Het is nogal een stijve bedoening. Het is mijn stijl van muziek niet. Ik ken nauwelijks de helft van de mensen. Kortom, het past nogal moeilijk in mijn levenspatroon en levensritme. Ja, ook met feesten is het zover gekomen dat het in ons kraam moet passen, dat het op onze maat moet gesneden zijn.

Ik weet het, ik ben aan het overdrijven, wat niet betekent dat het bovenstaande één en al leugen zou zijn. Maar waar ik naartoe wil is dit. Vieren veronderstelt een houding die omgekeerd evenredig is met onze manier van leven: jachtig, druk, hectisch.

De uitdrukking de teugels vieren is waarschijnlijk voor iedereen wel gekend. Vieren is dan loslaten. Misschien wringt daar het schoentje. Vieren veronderstelt dat we niet alles zelf in de hand hebben en plannen. Want het gaat om de ander. Het veronderstelt een openheid waarin de ander mag binnenkomen. Eucharistie vieren is daarom zo moeilijk: God - al is het maar voor even - in je leven binnenlaten, en je eigen planning een ogenblik opzij zetten. Maar eigenaardig genoeg: het levert je een enorme portie innerlijke rust. Vieren is: met open handen, niet krampachtig, de Ander met een hoofdletter leren schrijven, omdat hij of zij zo belangrijk is.

Tot zover Hedwig Van Peteghem.

C.L.

KVLV En Landelijke Gilde In Bokrijk

Op zaterdag 8 augustus 2009 gingen het KVLV en de Landelijke Gilde van Korbeek-Dijle op daguitstap naar Bokrijk.

Ziehier enkele sfeerbeelden;

Bokrijk 2009 020 Bokrijk 2009 002 Bokrijk 2009 003 Bokrijk 2009 016 Bokrijk 2009 019

dinsdag 18 augustus 2009

Liefde Is…..

34-Liefde is._. zondag kerk 1

Banneux viert

Gelezen In Tertio Van 5 Augustus 2009

Het heiligdom Onze-Lieve-Vrouw der Armen in Banneux viert de zestigste verjaardag van de officiële erkenning van de verschijningen. Om die verjaardag luister bij te zetten, is er van 10 tot 13 augustus een volksretraite met gerenommeerde gastsprekers onder wie kardinaal Godfried Danneels en de Luikse bisschop Aloys Jousten die op 15 augustus, het feest van Maria Tenhemelopneming, ook voorgaat in een internationale eucharistieviering. Op 22 augustus, de datum waarop de toenmalige bisschop van Luik, Lodewijk Jozef Kerkhofs, in 1949 de verschijningen erkende, gaat Patrick Hoogmartens, de bisschop van Hasselt, voor in de herdenkingsviering. (EVL)

C.L.

Spaanse aartsbisschop noemt abortuswet ‘ongrondwettelijk’

Gelezen In Tertio Van 5 Augustus 2009

De aartsbisschop van Madrid, Antonio Maria Rouco Varela, heeft de abortuswet waaraan de Spaanse regering momenteel sleutelt, gebrandmerkt als “onmiskenbaar ongrondwettelijk”. De voorzitter van de Spaanse bisschoppenconferentie heeft die uitspraak naar eigen zeggen gedaan vanuit zijn persoonlijke juridische achtergrond. ”Ik spreek als specialist kerkelijk recht, veel eer dan als kardinaal, bisschop of priester, wanneer ik zeg dat het wetsvoorstel over abortus botst met de grondwet.”

Rouco Valera staat niet alleen met zijn mening en treedt eigenlijk het oordeel bij van het Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de Algemene Raad van de Rechterlijke Macht. Dat onafhankelijke overheidsorgaan heeft niet de macht om de abortuswet te kelderen, maar heeft veel politieke invloed. Binnen de CGPJ heerst op zijn zachtst gezegd geen consensus over het grondwettelijk karakter van de huidige plannen. Zo is het voorstel om abortus tussen 16 en 18 jaar toe te laten zonder instemming van de ouders in strijd met de rechten van ouders in het Spaanse wetboek. (JDP)

Praktiseren maakt wel verschil

Gelezen In Tertio Van 5 Augustus 2009

Uit een artikel van Peter Vande Vyvere

Steeds minder Nederlandse moslims en christenen praktiseren. Dat blijkt uit een recent onderzoek van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek. Het percentage katholieken dat minstens een keer per maand de eredienst bezoekt, is teruggezakt van 31 procent in 1998 naar 23 procent in 2008. Bij de moslims is de daling sterker. Het regelmatig moskeebezoek is tussen 1998 en 2008 gedaald van 47 naar 35 procent. De protestanten blijken opnieuw de trouwste kerkgangers. Van die groep bezoekt 63 procent minstens een keer per maand de eredienst. Van de Nederlanders boven de 18 jaar noemt 29 procent zich katholiek en 19 procent protestant. Van de totale Nederlandse bevolking is 5 procent moslim.

In ons land zijn er geen recente cijfers, maar alles wijst op een gelijklopende trend in het regelmatig bezoeken van religieuze bijeenkomsten. Het afkalvende kerkbezoek in onze streken moeten we minimaliseren noch dramatiseren.

Allereerst niet minimaliseren. Ook sociologen - de auteurs van de European Values Study bijvoorbeeld - stelden vast dat al dan niet praktiseren wel degelijk invloed uitoefent op het geloofsprofiel van mensen. Niet-praktiserenden hanteren bijvoorbeeld vaker een onpersoonlijk, vaag Godsbeeld dan regelmatige kerkgangers. Een geloof dat niet ritueel wordt gevierd, dreigt snel krachteloos te worden en geleidelijk af te sterven. Onmiskenbaar bezit de liturgie een transformerende, levensveranderende kracht - als ze ten minste doorleefd wordt gevierd.

Moeten we de dalende kerkelijkheid niet minimaliseren, we hoeven ze ook niet te dramatiseren. Niet de omvang van de kerkgang is doorslaggevend, wel zijn uitstraling. Op dit punt biedt ook de recente Nederlandse studie hoop. “De kerkgang houdt verband met de betrokkenheid bij de samenleving”, schrijven de auteurs. “De meeste informele hulpverleners behoren tot de groep die zeer regelmatig - twee tot drie keer per maand - naar de kerk gaat. De meeste vrijwilligers gaan zelfs elke week.”

De christelijke gemeenschap van de eerste eeuwen werkte fascinerend door haar humaniserende kracht. Omdat gelovigen deden wat ze beleden. Waarom zou de ‘kleine kudde’ van morgen niet eenzelfde uitstraling kunnen hebben?

Een God, Drie Religies

Vandaag laten wij Herman Frijlink vertellen over Mozes.

Mozes is de oudste en bekendste profeet van het joodse geloof. In het Hebreeuws heet hij Moshe en in het Arabisch Musa. Hij is te zien als de grondlegger van het jodendom. Ook voor het christendom en de islam is hij van fundamenteel belang.

De Koran en de Bijbel vertellen grotendeels hetzelfde verhaal over het leven van Mozes, maar er zijn ook verschillen. Mozes werd geboren in Egypte als de zoon van Hebreeuwse slaven, aldus het Bijbelboek Exodus, Grieks voor ‘uittocht’. De meeste geleerden zijn het er over eens dat hij leefde in de 13e eeuw v.C. en een afstammeling was van Levi, een van de twaalf zonen van Jacob, de stamvaders van het volk Israël. Zijn moeder, aldus het Bijbelverhaal, legde hem te vondeling in een rieten mandje in de Nijl omdat de Egyptische koning, de farao, had bevolen om alle pas geboren Hebreeuwse jongetjes te doden. De dochter van de farao vond hem in het water, aan de oever van de Nijl en adopteerde hem. Mozes groeide op als een Egyptische prins.

Maar toen hij een Egyptische slavendrijver had gedood die een van zijn landgenoten had afgetuigd was hij gedwongen te vluchten. Van toen af was hij herder tot God hem riep het volk van Israël te verlossen uit het land Gosen in Egypte en het naar Kanaän te brengen.

Maar hoe Mozes de farao ook smeekte, deze wilde het volk niet laten gaan. Dat gebeurde pas toen Jahweh, de god van Israël, de Tien Plagen, tien natuurrampen, over Egypte had gebracht. Maar daar kreeg hij spijt van, zodat hij zijn leger de Israëlieten liet achtervolgen tot de Rode Zee.

Het verhaal gaat dat Jahweh de zee splitste en zo aan Israël de doortocht verschafte. De achtervolgende Egyptische soldaten verdronken in het water dat zich boven hun hoofden sloot toen Mozes en zijn volk veilig aan de overkant waren.

Bij de berg Sinaï in de gelijknamige woestijn sloot Jahweh via Mozes een verbond met de Israëlieten en gaf hen de Tien Geboden als onderdeel van dit verbond. Het verbond hield in dat Jahweh de God van Israël was, dat Hij hen naar Kanaän zou brengen en dat dit hun land zou zijn, dit alles op voorwaarde dat het volk van Israël Hem en Zijn Wetten gehoorzaam zou zijn.

Mozes trad dus niet alleen op als religieus en militair leider maar ook als eerste wetgever. Hij schreef de eerste vijf boeken van de Bijbel, in het Hebreeuws bekend als de Thorah, inclusief de Tien Geboden. Mozes overleed toen hij 120 jaar oud was, vlak voor zijn volk het land Kanaän daadwerkelijk binnen trok.

Het verbond tussen Jahweh en het volk Israël leek veel op de verdragen die de koningen uit die tijd sloten met volken die zij hadden onderworpen. De profeten van Israël zagen het als hun voornaamste taak om het volk te herinneren aan dit verbond en hen te waarschuwen voor wat er zou gebeuren als ze Jahweh niet gehoorzaamden. De invloed van Mozes is tot op de dag van vandaag onverminderd groot, omdat de Tien Geboden sinds hun ontstaan de grondslag zijn voor de waarden en normen in een groot deel van de wereld.

Tot zover Herman Frijlink.

C.L.

woensdag 12 augustus 2009

Een Geschiedenis Van Bertem En Leefdaal(?)

Een Geschiedenis Van Bertem En Leefdaal(?)

In een titel kan men niet alles zeggen. In mijn boek EEN GESCHIEDENIS VAN KORBEEK-DIJLE staat dan ook veel meer dan alleen verhalen over Korbeek-Dijle. De deelgemeenten Bertem en Leefdaal komen ruim aan bod, o.a. met volgende bijdragen:

•    Jeanne Vander Hulst: het sterke verhaal van de Leefdaalse familie Vander Hulst of “van den Doëm”
•    Jules Vanderwegen: komen aan bod: Frans Creffier, kolenhandelaar in de Bosstraat, Catharina Vandebeeck (Trien den Ruis) en haar dochter Marie Creffier, getrouwd met Guillaume Francis Vanfraechem, en Jan Creffier (Jean Bloes) in Bertem; en Theresia Creffier die trouwde met Eugène Emile Vandenbosch uit Leefdaal
•    Clara Gille: ik spreek over de familie van “den Ritse” en van “de Vlieg” in Bertem en over het geslacht Vrebos in Leefdaal
•    Wiske, René en Bertha De Greef: hier komt Wiske Titte uit Sint-Verone ruim aan bod, ook de families van Jan Wauters en Franciscus Carels in Leefdaal
•    Celine De Coster: Camiel van Goëre speelt mee voor Leefdaal
•    Hortense en Frans Vandermueren: de Bertemse familie Winnepenninckx komt hier aan haar trekken
•    Marie De Keyzer: Jeanne, Eduard, Flup van Mieke Sweivers en Albert De Keyzer van Leefdaal, of grens Bertem, komen aan bod
•    Julia Vandeputte: den Burte en Delle, en René en Roger Vandeputte komen ten tonele voor Leefdaal en Jefke van den Boerte, Mathilde Lismont en den Trul voor Bertem
•    Jeanne Wouters: Gust den Bol en Wiske van Sjaa Bontridder uit Bertem komen op de proppen
•    Clara Verhoeven: de cafébazin aan de kerk van Bertem is present
•    Het Midden-Brabantse geslacht Laes (Leys): o.a. Ingel Laes van Bertem en Broeëke van Leefdaal duiken op
•    Victor Mees en Hélène Wy uit Bertem: 65 jaar getrouwd
•    Siske Geys en Betteke Noë: naast mijn eigen familie en neven en nichten uit Bertem, treden in dit verhaal ook op: dokter Luc Geys en zijn familie en Julia en Emerence Geys uit Leefdaal, en Robert, Elise Stephanie en Christiane Geys, en Gaby, Lisette en Arlette Putseys uit Bertem
•    Het Korbeekse geslacht Meulemans: de Suisse van Bertem, Dolf Meulemans, is één van de vedetten
•    De Blokkenstraat: de Giskesstroot in Bertem herleeft
•    De Hollestraat + Overhoutveld: was in Korbeek-Dijle de “Chemin de Leefdael” aansluitend op de Korbeekstraat in Leefdaal via het Beuddelgat
•    De Rotspoelstraat: de Eykenmolen, het pachthof van Hendrickx en Hendrickx’ Kapelleke zijn mijlpalen op de weg van Bertem naar den Dries en Rotspoel
•    De zusters Clarissen: Ilse Swings en Elisabeth Humblé uit Bertem, en Thecla De Becker uit Leefdaal en de familie Maes van het Hof van Raffelberg lopen in de kijker
•    Pastoor Struyf: de avonturen van de pastoor in Bertem en Leefdaal worden goed uitgesmeerd
•    De Brabantse dialecten: met veel bijzonderheden over het Bertems en het Leefdaals
•    Sint-Elooi: maakte hij onschaa’s en zwingen?
•    Clemence Vander Hulst en Gilbert Vandezande: met Sint-Veroonse roots, 50 jaar getrouwd.

Het boek (in A4-formaat, 300 bladzijden en meer dan 100 kleurenfoto’s) kan nog bekomen worden door overschrijving van 30,00 euro op rekening nr. 000-0424484-12 van C. Letellier, Nijvelsebaan 207, 3060 Korbeek-Dijle. Dan bezorg ik het boek aan huis (in Groot-Bertem of in een straal van 5 km van bij mij). Of je kan het bij mij thuis komen halen en ter plaatse 30,00 euro betalen. Indien het boek moet verzonden worden met de Post komen er 7,50 euro verzendingskosten bij.
Wacht niet tot het boek is uitverkocht. Er komt geen tweede druk.

Cyriel Letellier

Gaat Halki dan toch open?

GELEZEN IN TERTIO van 29 juli 2009:
Er wordt weer volop gespeculeerd over de eventuele heropening van het seminarie op het eiland Halki. Het opleidingsinstituut, dat in 1971 door de Turkse staat werd gesloten, wordt als vitaal beschouwd voor de overleving van de Grieks-orthodoxe kerk in Turkije en het oecumenisch patriarchaat. Volgens eurocommissaris Oli Rehn is de kwestie belangrijk voor de onderhandelingen over Turkse toetreding tot de Europese Unie. Nieuw is dat intellectuelen uit Turkije het opnemen voor het seminarie. Advocaat Orhan Kemal Cenzig hekelde het overheidsbeleid dat erop gericht zou zijn de orthodoxen uit Turkije te verdrijven. Maar evenzeer weerklinken in de Turkse media stemmen die het oecumenisch patriarchaat ervan beschuldigen een ‘Oosters Vaticaan’ te willen vestigen. (JDV)

Paus looft grootouders

GELEZEN IN TERTIO van 29 juli 2009:
Paus Benedictus XVI herstelt in zijn vakantieoord Les Combes van zijn polsbreuk. In zijn toespraak zondag na het Angelus sprak hij waardering uit voor de grootouders “die in gezinnen vaak de behoeders en getuigen van de fundamentele waarden van het leven zijn”. Hij stelde dat door allerlei omstandigheden de opvoedkundige rol van de grootouders almaar belangrijker wordt. Een trend die ook in onze samenleving, met haar record aantal echtscheidingen, haar druk bezette tweeverdieners en haar vele vitale gepensioneerden onmiskenbaar is. (JDV)

Liefdevol Dienstbaar Zijn

Zoals een symfonie elke noot nodig heeft,
zoals een huis elke steen nodig heeft,
heeft de mensheid jou nodig,
op de plek waar jij bent, uniek en onvervangbaar.

De inbreng van jouw liefde in deze wereld,
ook al zie je het nut er niet van in,
geeft nieuw bloed aan het achteruithollend Europa.

In onze huidige maatschappij hebben we
mannen en vrouwen nodig
die nutteloos lijken, maar die liefdevol dienstbaar zijn.

De studenten van Blida (Algerije)
(Overgenomen uit: Maria Middelares en Missies, driemaandelijks tijdschrift van de Broeders Maristen - Genval)
C.L.

Maria Ten Hemel Opgenomen

Maria Ten Hemel Opgenomen
Een OPKIKKERTJE van Hedwig Van Peteghem
Maria als moeder van Jezus bekleedt een heel speciale plaats. Het is verbazingwekkend hoeveel kaarsen er voor haar gebrand worden, hoeveel mensen er op bedevaart gaan op ontelbare plaatsen over heel de wereld. Het is dus niet voor niets dat zoveel vrouwen naar haar genoemd zijn.
Het kan toch niet dat zo’n geloof naïef zou zijn. Zoveel mensen moeten in haar toch vertrouwen gevonden hebben, een toeverlaat, een rustpunt. Maria moet mensen toch concrete energie en hoop geven, want anders hou je zo’n geloof niet vol.
Maria is sterk door haar eenvoud en openheid, door haar ongekunsteld geloof. Het kan toch niet eenvoudig zijn je eigen wil, je eigen dromen opzij te zetten om de wil van God, de dynamiek van het leven alle kansen te geven in je eigen kind. Stel je maar eens voor dat je een zoon als Jezus had, die tegen alle politieke en maatschappelijke afspraken altijd koos voor de meest gekwetste onder de mensen. Hij wist en geloofde dat bij deze mensen het leven in zijn zuiverste en eerlijkste vorm te vinden was. Als Maria zo’n grote vrouw was, is het omdat ze zich klein kon maken voor haar zoon, en dus voor God. Want leven, dat is leven voor een ander, ondanks jezelf.
Maria, geef jouw kracht aan mensen die niet goed vooruit geraken . . . ook als ze niet voor je bidden.
Tot zover Hedwig Van Peteghem.
C.L.