woensdag 19 juli 2017

Gelezen in TERTIO van 21 juni 2017

Vijandigheid tegen religie ontwapenen

Uit het dossier “kerk-staatverhouding” op tekst van Emmanuel Van Lierde

Met de regelmaat van een klok vuren politici in ons land salvo’s af op de godsdiensten. In hun vizier zitten onder meer de financiering van de erediensten, het godsdienstonderwijs en religieuze symbolen of rituelen – denk aan de hoofddoek en het ritueel slachten – die in strijd zouden zijn met “onze westerse waarden”. Ze willen religie bannen naar de privésfeer en bepleiten een striktere scheiding van kerk en staat. Het beste verweer daartegen is de meerwaarde van religie voor de samenleving aantonen. Bewijzen dat godsdiensten een positieve bijdrage leveren aan de cohesie en de inclusie, werkt ontwapenend.

“Onze overtuiging zonder angst uiten in publieke ruimte”

God zoekt de dialoog met de mens en de kerk beoogt de dialoog met de wereld. Vanuit die overtuiging kan een christen niet anders dan een “cultuur van ontmoeting” nastreven. In een plurale context is dat ook nodig voor een vredevol samenleven. Ontbreekt die cultuur, dan leven mensen naast elkaar of in conflict. Dat stelt de geëngageerde Franse katholiek Gérard Testard.

Over zijn engagement voor Together for Europe verklaart hij het volgende:

“Dat initiatief wil christenen van alle slag en van allerlei bewegingen en gemeenschappen uit heel Europa verenigen ter preventie van conflicten. Ze willen een geest van eenheid uitdragen, Europa een ziel geven, het hart van dit continent laten kloppen door de broederlijkheid tussen de volkeren aan te moedigen.”

Ziel voor Europa

“Wat is Europa? Allereerst verzoening. Op de as van Auschwitz ontstond door de durf en het elan van christenen dit vredesproject opdat er nooit meer oorlog zou woeden tussen onze landen. Vervolgens staat Europa voor solidariteit en delen met elkaar. De diversiteit is een rijkdom, we leren door uitwisselingen. Europa is geen zaak van euro’s – niet alle lidstaten hebben trouwens die valuta -, maar van gedeelde waarden. Religies kunnen die waarden mee voeden en hebben daar een rol te spelen. Alle lidstaten worden beter van de EU, niet slechter. Het is tijd om dat aan de inwoners duidelijk te maken. Zonder Europa en elk voor zich zijn we slechter af. Al kan de werking van de EU beter en moet armoede en onrechtvaardigheden worden aangepakt”, stelt de auteur van Quelle âme pour l’Europe?

Meerwaarde religies in kaart brengen

“Gelovigen geven meer aan goede doelen en zijn koplopers in vrijwilligerswerk. Voeg daar de betaalde krachten aan toe in onderwijs, zorg en pastoraal. En dan heb je nog niets gezegd over de meerwaarde voor cultuur, erfgoed en toerisme. Helaas pakken geloofsgemeenschappen veel te weinig uit met feiten en cijfers over het surplus dat ze in de samenleving bewerken. Dat moeten ze dringend wel doen”, stelt Brits professor Francis Davis.

Innovatie en mensenrechten

Davis beseft dat sommigen een weerstand voelen tegenover het in kaart brengen van de economische waarde van de erediensten omdat het godsdienst zou reduceren tot maatschappelijke nuttigheid. ”Toch is het noodzakelijk tegenover de politiek en de samenleving onze relevantie te bewijzen, zeker als we vormen van staatssteun genieten? Neem de bekostiging van restauraties van kerken en kathedralen. Als je cijfers kan geven van bezoekersaantallen en inkomsten die deze gebouwen genereren voor het toerisme, dan lever je een verantwoording voor die vaak hoge onderhoudskosten.”

De invloedrijke Britse katholiek stipt ook de buitenlandse meerwaarde aan. “Denk aan ontwikkelingshulp. De christelijke kerken leverden de grootste bijdrage aan innovatie en ontwikkeling wereldwijd, alleen al door onderwijs. Tot in de verste uithoeken van de wereld is de kerk op post om noden te lenigen en mensenrechten te verdedigen. Waar zijn vandaag innovatieve krachten aan het werk en kunnen we die als kerk ondersteunen? Religieuzen hebben daar een goede neus voor en springen vaak als eerste mee in de bres. Ander aspect: moslims versterken vaak de handel met en de export naar hun landen van herkomst. Alweer iets wat zelden in kaart wordt gebracht”, betreurt hij.

Onbaatzuchtigheid

Het brengt Davis bij een thema dat hem bijzonder ter harte gaat: armoedebestrijding. “Op wereldschaal is Caritas Internationalis volgens mij de grootste helper tegen armoede. Sta me toe hier vooral de rooms-katholieke kerk te bejubelen want met haar sterke lokale verankering bereikt ze werkelijk wereldwijd de mensen in nood. Vaak is de kerk aanwezig op plekken waar anderen niet komen. Bovendien blijft de kerk op post, wat er ook gebeurt. Die stabiliteit tref je minder aan bij ontwikkelingswerkers en maatschappelijk werkers. In dit geval is het trouwens positief dat gelovigen en kerken zich niet laten leiden door een economische logica van nut en opbrengst. Hun onbaatzuchtigheid maakt dat ze genereuzer zijn in hun hulp. Ze zijn er voor eender wie, waar ook. Kijk rondom je wat kerken doen voor armen, zieken, vluchtelingen. Dat is enorm.”

Welzijn bevorderen

Davis wijst tot slot op de relatie tussen godsdienst en gezondheid. “Daar zou ook meer onderzoek naar mogen gebeuren. Net als bij geweld heb je hier twee kanten van de medaille: geloof kan heilzaam zijn of ziek maken. Gezonde spiritualiteit draagt bij aan je welzijn, je geestelijke gezondheid en je veerkracht. Maar bezetenheid en waanzin bestaan ook. Godsdienst kan terroriserend zijn. Ik zou graag zien dat religieuze leiders het beeld van een straffende God ontmaskeren en dat ze mensen met een beperking hartelijker onthalen in hun gemeenschappen. Ziekte is immers geen straf van God.”

Phil Bosmans spreekt tot ons: Politiek

Ik heb altijd aan politiek gedaan, maar niet aan

partijpolitiek. Als je kiest voor de zwakkeren en de

uitgestotenen van de samenleving, doe je sowieso

aan politiek. Toen we met BzN in 1959 de Werkhuizen

Mensen In Nood oprichtten, waren we na een jaar al

strafbaar. We betaalden niet aan de R.S.Z., omdat we

dat niet konden. Maar wij waren geen werkgever, wij

selecteerden de werknemers niet. Integendeel, wij

werkten met mensen die nergens anders gewild waren.

Ik ben naar het bestuur van de R.S.Z. gestapt en heb

geregeld dat we vrijstelling kregen. Ik heb vaak politici

lastig gevallen om sociale problemen op te lossen. Dat

is ook politiek actief zijn, maar vanuit het hart.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 28 juni 2017

Korbeek Kermis 2017

Beste dorpsgenoten,

Op zondag 27 augustus 2017 vieren we

KORBEEK KERMIS

Op de parking van de parochiale gebouwen nemen we, om 10 uur, deel aan de openluchtmis.

Van 11 uur tot 17 uur verkopen we baby- en kinderkleding/materiaal van het mama’s depot aan zeer lage prijzen.

Bij het mama’s depot worden nuttige artikelen voor mama’s in spe en opgroeiende kinderen samengebracht voor mama’s die het financieel niet breed hebben.

Het mama’s depot kreeg heel wat kleding binnen, in goede staat. Aan ander materiaal is er een tekort.

Vandaar dat we met Korbeek kermis, een selectie van kinderkleding en materiaal gaan verkopen. Het team van het mama’s depot bezorgt ons een aanbod uit hun voorraad en bepaalt ook de prijs die we zullen vragen.

Met de opbrengst van deze verkoop kan het mama’s depot materiaal aankopen voor de inrichting van hun locatie of voor het herstellen van kleding.

Bent u een mama in spe of hebt u jonge kinderen. Of heb je als oma van jonge kleinkinderen graag wat baby- en kindermateriaal in huis. Dan bent u van harte welkom aan onze KVLV-stand op de parking van de parochiale gebouwen.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM !!!

Het mama’s depot is een samenwerking tussen het OCMW, de gemeente Bertem en de KVLV-afdelingen van Bertem, Korbeek-Dijle en Leefdaal.

Wil u het mama’s depot steunen dan kunt u contact opnemen per mail : mamadepot.cafe@gmail.com

Curieuzeneuzen in Korbeek-Dijle

Ben je een rasechte Korbekenaar ?

Ben je hier jaren geleden komen wonen ?

Of woon je hier maar pas ?

clip_image002

Doe deze zomer mee aan …

Curieuzeneuzen in Korbeek-Dijle

Curieuze neuzen is een zomerzoektocht, al wandelend of per fiets, door Korbeek-Dijle. Iedereen, jong en oud, kan van 1 juli tot en met 26 augustus 2017, deze tocht vrij afleggen.

Een uitgeschreven wegbeschrijving brengt je langs de belangrijkste historische punten, de mooiste plekjes en bekende en minder gekende bezienswaardigheden van Korbeek-Dijle. Je kan de zoektocht in één keer afwerken of in drie kleinere lussen.

Om het een beetje leuker te maken hebben we onderweg in plastiek doosjes twintig meerkeuzevragen gestopt. Met de letters die achter het juiste antwoord staan, moet een zin gevormd worden. Als je wil deelnemen aan het wedstrijdje noteer dan je naam of de naam van je gezin + dag /uur op de lijst in elk doosje. Vul tenslotte nog de juiste antwoordzin in op het inschrijvingsformulier en bezorg het aan Inge Letellier, Ormendaal 30.

Elke deelnemende familie, die de tocht volledig heeft afgelegd, en ten laatste op 27/8 een juiste antwoordzin inlevert, mag tijdens Korbeek Kermis op 27/8 twee gratis drankbonnetjes per gezin afhalen aan de KVLV tent.

De wegbeschrijving en het antwoordformulier kunnen afgehaald worden bij Inge of aangevraagd via mail (ingeletellier@hotmail.com).

We hopen met deze “Curieuzeneuzen” door Korbeek-Dijle een extra uitdaging te geven aan je wandeling of fietstochtje. VEEL SUCCES !

clip_image004

Gelezen in TERTIO van 14 juni 2017

1 . Priesters worden algemeen sterk gewaardeerd. Dat is de conclusie van een exclusieve enquête in opdracht van La Croix onder 2.000 Fransen ouder dan 18 jaar. In iedere leeftijdscategorie vindt zo’n twee derde dat priesters betrouwbaar zijn. Ruim de helft van alle ondervraagden beschouwt hen als noodzakelijk voor de maatschappij en als een gids. Op de vraag of ze een luisterend oor bieden, zegt 83 procent ja. (Frederique Vanneuville / Geert De Kerpel)

2 . Ananoub Guirguis Naeem kan zijn opleiding tandheelkunde afronden met een programma van twee maand aan de Al-Azhar-universiteit van Caïro. Naeem schrijft geschiedenis want hij is een Egyptische kopt en daarmee voor zover bekend de eerste christen ooit die aan de meest vooraanstaande universiteit in de soennitische wereld kan studeren. (Frederique Vanneuville / Geert De Kerpel)

3 . Geloof en secularisatie

Uit een artikel van Frans Vanistendael

In een moderne maatschappij als de onze, waarin wetenschap zich heeft losgemaakt van religie en waarin de doorsnee burger zich bewust is van de belangrijkste ontdekkingen van de wetenschap, bestaat het begin van geloof in de overtuiging dat er buiten en boven de werkelijkheid, die we met de wetenschap kunnen verklaren, er een veel grotere en hogere werkelijkheid bestaat die ons begrip vele malen te boven gaat. In de openbaringsgodsdiensten: het jodendom, het christendom en de islam bestaat het geloof bovendien in de overtuiging dat we als mens die bovenwetenschappelijke werkelijkheid hier op aarde kunnen kennen en beleven door de openbaring van een boodschap, die door de eeuwen heen tot ons is gekomen. In die boodschap wordt die werkelijkheid genoemd als God. Hoe en waarom iedere mens tot die Godovertuiging komt, is voor ieder zijn persoonlijk geloofsavontuur.

Afgezien van een minimum aan materieel comfort zijn het zoeken naar en het vinden van de zin van ons bestaan, als het ware de eindtermen van het menselijk geluk. Als de mensen dat geluk in die zin gevonden hebben, willen ze daar ook uitdrukking aan geven in woorden, daden, ceremonieën en liturgieën en ook in de manier waarop ze hun samenleven organiseren. De zoektocht naar die zin en dat geluk loopt over vele wegen en ook een seculiere maatschappij moet die weg langs het geloof openhouden, omdat de seculiere weg, ook al steunt hij op wetenschap, niet de enige ware weg is, maar gewoon een weg naast anderen om zin en geluk te zoeken en te vinden. Een seculiere maatschappij moet de weg die langs het geloof loopt openhouden en plaats ruimen voor andere sociaal-culturele uitdrukkingen dan degene die steunen op een louter seculier humanisme.

4 . Kunst die tralies wegneemt

Uit een gesprek van Kris Somers met Agnès Rammant-Peeters, kunsthistorica

Art without Bars (Kunst zonder Tralies) tracht mensen na een celstraf opnieuw te integreren in onze maatschappij door het aanbieden van kunstprojecten. “We willen hen aansporen hun creativiteit aan te boren om zo sterker in het leven te staan”, vertelt initiatiefneemster Agnès Rammant-Peeters.

Art without Bars bestaat al sinds de eeuwwisseling. Rammant-Peeters stond aan de wieg van de organisatie: “Als kunsthistorica heb ik gewerkt in musea en in het galeriecircuit. Ik vond dat kunst anno 2000 een beetje de voeling met de realiteit had verloren en vooral een commercieel gegeven was geworden. In de gevangenis vond ik een omgeving waar kunst haar maatschappelijke relevantie kon terugvinden op een plaats waar schoonheid en esthetiek allerminst vanzelfsprekend zijn.”

“Vroeger werkte onze organisatie vooral binnen de gevangenismuren, maar vandaag richten we ons tot ex-gedetineerden en mensen met een alternatieve straf”, legt de kunsthistorica uit. “Het is prachtig te zien hoe de mensen openbloeien wanneer ze in aanraking komen met verschillende kunstvormen. Ik verbaas me er vaak over hoe onze deelnemers de kunstvormen die ze zelf kennen of beheersen binnenbrengen in ons groepswerk. Zo ontstaat een wisselwerking die getuigt van een grote innerlijke rijkdom, ook en vooral wanneer je dat niet meteen verwacht.”

(Agnès Rammant-Peeters is een inwoonster van Korbeek-Dijle)

5 . “Vertrouwvol investeren in onderwijs”

Uit een interview van Frederique Vanneuville met Ides Nicaise

Ides Nicaise (°1955) studeerde economie aan de KU Leuven waar hij nu werkzaam is als onderzoeksleider onderwijs en levenslang leren aan het HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA = Hoger Instituut voor de Arbeid). Hij is tevens hoofddocent onderwijs en samenleving aan de Leuvense Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

Hoe kwam u als economist terecht in het onderwijs?

“De maatschappelijke ongelijkheid is compleet aan het ontsporen – zij het in België iets minder dan in de rest van de westerse wereld. Solidariteit en vertrouwen hebben een zware knauw gekregen. De link tussen de verrijking van de rijksten en de verarming van de armen staat het laatste decennium onomstotelijk vast.”

“De toenemende concentratie van vermogen bij een club van superrijken leidt tot machtsmisbruik en manipulatie van de democratie. Van die gevaarlijke mechanismen zien we slechts het topje van de ijsberg, bijvoorbeeld als blijkt dat grote bedrijven gelobbyd hebben om bepaalde wetten te beïnvloeden. Daar zijn krachten aan het werk die je niet meer in de hand hebt. Het onderwijs daarentegen behoudt als beleidsdomein nog voldoende vrijheidsgraden en zit dicht bij de burger: er zijn tienduizenden mensen in tewerkgesteld, alle ouders zijn rechtstreeks betrokken partij, het is nationaal en regionaal geregeld. Onderwijs is beleid op mensenmaat en tegelijk biedt het nog relatief krachtige hefbomen voor herverdeling.”

Onlangs was nog maar eens in het nieuws dat het aantal jongeren in een kwetsbare situatie met 10 procent gestegen is.

“Vlaanderen bevindt zich helemaal vooraan in de Europese onderwijsrace. Ons onderwijs is excellent en daar mogen we zonder meer trots op zijn. Maar ons systeem is ook berucht om zijn ongelijkheid. Tot ergernis van sommigen blijven wij vanuit het HIVA op dat laatste hameren. Schoolloopbanen hangen helaas nog altijd meer af van je sociale afkomst dan van je talenten. Onderzoek van de leercurven van 2 tot 12 jaar leert ons dat zeer intelligente tweejarigen uit kansarme milieus tegen hun twaalfde onder de middenmoot terechtkomen, terwijl zelfs de minst intelligente kinderen uit kansrijke gezinnen tot boven dat gemiddelde evolueren. Er raakt dus nog teveel talent ondergesneeuwd. Dat is een sterk argument om te blijven investeren in gelijke kansen. Rechtvaardigheid en excellentie kunnen hand in hand gaan.”

Waarom is het zo moeilijk de ongelijkheid tegen te gaan?

“Het cultiveren van concurrentie is een eerste oorzaak. De subsidies volgen de leerling en dus voeren onderwijsinstellingen een bikkelharde strijd om leerlingen binnen te halen. Een tweede oorzaak, de zeer vroege oriëntering van kinderen naar algemeen, technisch of beroepsonderwijs, versterkt dat alleen maar. Met een gemeenschappelijk curriculum van 14 of 16 jaar zou je verplicht zijn méér te investeren in de zwakkere leerlingen. De weerstand daartegen is groot omdat velen ervan overtuigd zijn dat minder sterke leerlingen in gemengde klassen het algemene niveau doen dalen. Wetenschappelijk onderzoek leert nochtans dat die angst ongegrond is.”

Phil Bosmans spreekt tot ons: Een kruis

Mensen missen tevredenheid. Mijn verlamming draag

ik als een kruis. Maar een kruis dat je draagt, verlies

je onderweg. Als je er tegenaan blijft schoppen, raak

je het nooit kwijt en ligt het je dwars op al je wegen.

Waarom zou ik me laten doen door een verlamde arm,

een gevoelloos been? Ik beweer niet dat ik het nooit

moeilijk heb gehad. Toen ik als jonge priester vol idealen

aan mijn bed gekluisterd was, maakte me dat woedend.

Maar een kruis is ook een plusteken, en dat maakt me

tot op de dag van vandaag een gelukkig mens.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

dinsdag 27 juni 2017

Agenda bijgewerkt

Bekijk onze bijgewerkte agenda op de agenda-pagina.