woensdag 29 januari 2020

In de naam van de Vader, met Luc Van Looy: Met de Herder

We bevinden ons met de apostelen aan de oever van het meer en Jezus spreekt de verantwoordelijke, namelijk Petrus, aan (Joh 21, 15-17): ‘Simon heb je me lief, meer dan de anderen?’ Die antwoordt in naam van al de anderen: ‘U weet, Heer, dat ik u bemin.’

De vraag van Jezus betekent: ‘Ben je nog gebonden aan je zelfzucht, aan je eigen ideeën en grillen of geef je totale prioriteit aan mij, je Schepper en Verlosser? Heb je vertrouwen in mijn leiderschap? Ben ik je vreugde?’ Ons enige goede antwoord daarop luidt: ‘De Heer is mijn Herder en ik wil geen ander, omdat ik weet dat Hij mij langs veilige paden leidt’(Ps 23). Op onze beurt willen we dat geluk ook aanbieden aan kwetsbare mensen. We doen dit enkel en alleen omwille van zijn naam, niet om onze verdiensten te etaleren. Gratis omdat Hij ons roept. Herder zijn van mensen is nooit zomaar een beroep. We zijn gezonden ‘in nomine Patris’, ‘in de naam van de Vader’. Niet uit eigenbelang en zelfs niet in het belang van de Kerk. Geleid door de Vader, kunnen we gerust op weg gaan, ‘naar grazige weiden, naar vredig water, met olie gezalfd, voorzien van een boordevolle beker’(Ps 1), op zoek naar het verloren schaap (Lc 15, 4-6). Met zijn stok en zijn staf gaan we op weg ‘om het verloren dier te zoeken, het gewonde te verbinden, het zieke te sterken’ (Ez 34,16).

Uit het boek: In de naam van de Vader, 365 fragmenten uit homilieën en toespraken van MGR. LUC VAN LOOY (uitgegeven door Halewijn in 2018)

woensdag 22 januari 2020

Luister je rijk


Het concert van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in de kerk van Korbeek-Dijle op zaterdag 4 januari was een groot succes. Je kon niet rijk worden van de tombolaprijzen, maar de uitmuntende muziek, de versiering van de kerk, de originele presentatie en de gulle ontvangst maakten ons een prachtervaring rijker. Proficiat aan de chef, de muzikanten en de vele medewerkers!
Met dank aan Stef Van Wambeke voor de foto’s.
In de naam van de Vader, met Luc Van Looy: De identiteit van de christen

Op zoek naar de identiteit van de christen, toont Lucas ons hoe Jezus zichzelf voorstelde toen Hij het woord nam in de synagoge. Waartoe was Hij gekomen? Wat zei de profeet reeds van hem? Reeds lang voor hem was het duidelijk: ‘De Geest van de Heer God rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd’ (Jes 61,1).

Daartoe zijn wij gedoopt en gevormd, opdat voor de wereld duidelijk zij dat de Geest van God in ons is en wij daarvan getuigen. Om aan de armen de blijde boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen, aan blinden het licht in hun ogen, om verdrukten in vrijheid te laten gaan.

Allen worden wij daartoe geroepen: om anderen gelukkig te maken, om aandacht te hebben voor lijdenden, voor mensen die niet vrij zijn, die gevangen zitten in gewoontes, passies of slavernijen. Dat heeft Christus zijn hele leven gedaan, en zo kunnen wij een jaar afkondigen dat de Heer welgevallig is.

God heeft ons zijn Geest gegeven, vandaar dat wij volgens zijn voorbeeld in het leven kunnen staan. De boodschap is dat wij als christenen zodanig leven dat de hele samenleving er beter van wordt, zoals zuurdeeg in de massa die het brood doet rijzen, en zoals zout dat eten smaak geeft, of zoals licht dat ons doet zien. De bron van dit zuurdeeg, van het zout en het licht dat wij zijn in de samenleving, vinden we in het breken van het brood en het delen van de wijn als het lichaam en het bloed van Christus.

Uit het boek: In de naam van de Vader, 365 fragmenten uit homilieën en toespraken van MGR. LUC VAN LOOY (uitgegeven door Halewijn in 2018)

woensdag 15 januari 2020

Wafelenbak 2020 WOS

WOS
Werkgroep
Ontwikkelings-
Samenwerking.


Tradities moeten in ere gehouden worden, … vooral als ze goed zijn. Velen hebben het al jaren geleden ondervonden: de wafels van de WOS zijn lekker, want ze zijn zelfgebakken met grootmoeders kwaliteit!

En ze geven een kijk op de grote wereld! Met de opbrengst worden immers missionarissen en ontwikkelings-projecten gesteund in Congo (Don Bosco, Karmel, Congodorpen), Kenia (Don Bosco), en Guatemala (Annonciaden Huldenberg); ook het project van onze dorpsgenoot Valeer Neckebrouck in Nicaragua. Zulke jaarlijkse traditie moet alle kansen krijgen …     
En de prijs?       5.00 Euro voor een pak met zes wafels. Dat is een weggevertje!

In Korbeek-Dijle bieden we de wafels huis aan huis aan in de namiddag van zondag 26 januari 2020 en van zondag 2 februari 2020. We beginnen de eerste zondag in het centrum van het dorp en werken naar de buitenranden toe. We kunnen niet iedereen die ene zondag bedienen en de mensen op de Beek en op de Dries kunnen ons de tweede zondag verwachten. Ze moeten echter niet ongerust zijn. Ook dan worden de wafels weer vers gebakken!

Als U de wafels graag op een ander ogenblik hebt tussen 24 januari en 2 februari 2020 mag u bestellen zoals hieronder is vermeld.

Iedereen buiten Korbeek-Dijle      
of wie er op een ander moment wil… kan bestellen!    

We leveren ze dan in de week bij U thuis af. U kunt telefoneren of e-mailen naar Van Neck-Maginelle Maria 016 47 18 54 maria.maginelle@gmail.com of naar Vermeulen Gard 016 47 70 62 gard@telenet.be.

Smakelijk, en bedankt voor uw steun,

De Werkgroep Ontwikkelings-Samenwerking

In de naam van de Vader, met Luc Van Looy: Liefde wordt gedeelde verantwoordelijkheid

Armoede drukt zich uit in termen van voedsel, water, kleding, werkgelegenheid, eerlijke verloning, ontwikkelingsmogelijkheden, erkenning van de waardigheid van ieder mens. Armoede wordt steeds in contrast gezien met rijkdom en welvaart, met mogelijkheden die zich aanbieden. De beste manier om aan ontwikkeling te doen is opvoeding, omdat die de waarde van mensen en dingen duidelijk maakt en de mogelijkheden die in de mens aanwezig zijn kan doen bloeien. Paus Franciscus voegt eraan toe dat ‘de ergste discriminatie waaronder de armen lijden, het gebrek aan geestelijke aandacht is. Ze hebben nood aan God’(Evangelii gaudium,nr.200).

Het algemeen goed zal ook daarmee in verband dienen gebracht te worden. En om daartoe te komen zal een mentaliteit van ‘delen met elkaar’ en ‘globale interesse’ moeten groeien. Solidariteit dient broederlijkheid te worden, en liefde wordt gedeelde verantwoordelijkheid. In christelijke termen kunnen we stellen dat het dank zij de armen is dat men christen wordt, omdat door de dienstbaarheid die men aan hen besteedt de ware zin, het waarmerk van het christendom ontwikkeld wordt. Mensen zijn geschapen om zorg te dragen voor elkaar, dat is reeds duidelijk op de eerste bladzijden van de Bijbel. Mensen delen in een gemeenschappelijk lot. Mens-zijn wordt gemeenschap-zijn.

Uit het boek: In de naam van de Vader, 365 fragmenten uit homilieën en toespraken van MGR. LUC VAN LOOY (uitgegeven door Halewijn in 2018)

woensdag 8 januari 2020

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad Sint-Bartholomeus van Korbeek-Dijle

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er drie vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Bartholomeus te Korbeek-Dijle (gemeente Bertem).

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;

3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie Sint-Bartholomeus betreft het de gemeente Bertem).

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 1 februari 2020 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek Sint-Bartholomeus
ter attentie van Letellier Cyriel

Nijvelsebaan 207

B-3060 Korbeek-Dijle

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

Na 1 februari 2020 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie Sint-Bartholomeus te Korbeek-Dijle.

Opgemaakt op 31 december 2019 te Korbeek-Dijle

Maervoet Patrick,

door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint-Bartholomeus te Korbeek-Dijle (gemeente Bertem).

Gelezen in TERTIO van 18 december 2019: Het christendom als minderheidsbeweging

Uit een interview van Frederique Vanneuville met Stefan Paas, hoogleraar missiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Theologische Universiteit Kampen.

Stefan Paas aan het woord:

“De machteloze minderheidsbeweging die het christendom bij zijn ontstaan was, werd door een speling van de geschiedenis in de 4de eeuw de heersende doctrine die de theologie van de macht leverde. Daardoor gebeurden veel goede dingen: er kwamen ziekenhuizen, scholen en universiteiten. Toch is de vraag: willen we daarnaar terug? Of willen we dat er iets nieuws komt? Ikzelf ben geneigd tot dat laatste. We moeten loskomen van het restauratiedenken. Het experiment van een christelijke cultuur hebben we al gehad. Het christendom komt beter tot zijn recht als minderheidsbeweging en tegenstem van de macht dan als vertegenwoordiger van de macht. Als missioloog denk ik dat voor het christendom in het Westen dit de belangrijkste zoektocht is: hoe ontkomen aan zowel nostalgiedenken als aan een vaag soort relativisme of moedeloosheid dat het allemaal zal verdwijnen? Ik geloof dat er een vitale christelijke presentie zal zijn en blijven en dat onze westerse samenleving die op een bepaalde manier ook nodig zal hebben, als bron van vitaliteit. Vandaag evolueren we naar samenlevingen die zo pluralistisch zijn dat bijna elke stroming een minderheid is en dat geen enkele cultuur, overtuiging of levensbeschouwing de dominante is, ook niet de christelijke. Op zich is dat niet verkeerd. Wellicht zit daar de ruimte voor christelijk getuigenis in de toekomst.”

In de naam van de Vader, met Luc Van Looy: Is Europa ziek?

Een bijzonder actueel ziektebeeld is de angst als gevolg van de migratie. Europa heeft een veelheid van culturen. Men zou vermoeden dat dit ten voordele is van een integratie van de verschillen, van talen en volken. Toch is het moeilijk diegene die afkomstig is uit andere gebieden, dichtbij of veraf, gastvrijheid te bieden. Miljoenen mensen van vreemde origine leven in Europa met een onzeker statuut. Waarom zijn we bang om hen in onze kring op te nemen? Zolang er een zo duidelijke kloof bestaat tussen de economische welvaart van het Noorden en het Zuiden is een migratie naar welvaartsstaten onvermijdelijk. Ons marktsysteem en de vlotte internationale communicatie nodigen hen uit.

Er is echter een belangrijk positief aspect aan de migratie waarvan we ons meer bewust moeten worden: het leert ons de eenheid van de mensenfamilie en het universele welzijn te ontdekken. Dat vraagt echter een serieuze inspanning. We moeten ons hoeden voor de strategie van de zondebok. Het is menselijk dat we een ‘common enemy’ zoeken als oorzaak van alle kwalen. Maar een ‘clash of civilizations’ mag geen nieuw vijandsbeeld scheppen in de periode na de koude oorlog. Veel belangrijker is de zoektocht naar lotsverbondenheid. Dit wil zeggen dat de traditionele Europeanen evenals de migranten, moeten leren samenleven in een gemeenschappelijk huis.

Uit het boek: In de naam van de Vader, 365 fragmenten uit homilieën en toespraken van MGR. LUC VAN LOOY (uitgegeven door Halewijn in 2018)