dinsdag 30 juni 2009

De Zusters Annonciaden In Korbeek-Dijle

Hieronder een foto van het schooljaar 1945-1946. Zuster Rachilda, die 36 jaar lang de Korbeekse kinderen leerde lezen en schrijven, staat spijtig genoeg niet op de foto.

 

Week 2009-27 - Schoolfoto Lea 1e leerjaar
Op de linkse rij banken zitten de kinderen van het eerste en tweede leerjaar (het eerste vooraan, het tweede achteraan), op de middenste rij deze van het derde leerjaar en op de rechtse rij de kinderen van het vierde leerjaar. Per leerjaar noem ik de namen van links naar rechts.
Eerste leerjaar: Liza Darche, Lea De Bontridder, Lisette Van Pee, Mathilde Winnepenninckx en Fienke Dekelver
Tweede leerjaar: Hortense Devan, Fina Vanderstappen, Lisette Winnepenninckx (een beetje verborgen achter Fina Vanderstappen) en Irma Kriegels
Derde leerjaar: Paula Coeckelberghs, Melanie Devan, Julia De Greef, Yvonne Van Caudenberg en Aline Vanderveken
Vierde leerjaar: Nelly Bruggemans, Irma Lemmens, Lily Lava, Irène Darche en Lucie Berthels.
Cyriel Letellier

Een Vlaamse Priesterwijding

GELEZEN IN TERTIO van 17 juni 2009:

Het artikel, hieronder samengevat, is van Emmanuel Van Lierde.
Wijdingen in België in 2009:
Bisdom Brugge: 1 priester
               2 transeunte diakens (= diakens die zich
                 voorbereiden op het celibataire priesterschap)
               5 permanente diakens
Bisdom Gent: 3 permanente diakens
Bisdom Antwerpen: 1 bisschopswijding
                  1 transeunte diaken
Bisdom Hasselt: 2 permanente diakens
Aartsbisdom Mechelen-Brussel: 3 priesters
(Franstalig deel)             2 transeunte diakens
Bisdom Doornik: 1 priester
                2 permanente diakens
Bisdom Namen: 4 priesters
              3 transeunte diakens
Bisdom Luik: 2 priesters
             1 transeunte diaken
             2 permanente diakens
Totaal: 1 bisschop
        11 priesters (ter vergelijking: in Nederland: 9 priesters)
        9 transeunte diakens
        14 permanente diakens
C.L.

Quote Van De Week

GELEZEN IN TERTIO van 10 juni 2009:

“Ik ben zeer bang voor een maatschappij waarin mensen aangezet worden om maar te verdwijnen. Het oordeel over leven en dood mag nooit ofte nimmer door economische drijfveren worden bepaald. Hoeveel kost ik aan de staat? Hoeveel last bezorg ik mijn kinderen? Welke meerwaarde heb ik nog voor de samenleving als ik alleen maar geld kost en niets meer opbreng? Zulke praktische redeneringen mogen geen schering en inslag worden. Ze staan buiten het humanisme en hebben niets meer met ons mens-zijn te maken.”
(Kardinaal Godfried Danneels bij zijn 76ste verjaardag in De Morgen van 6 juni)

Een God, Drie Religies

Vandaag laten wij Herman Frijlink vertellen over de rozenkrans en de subha.
De rozenkrans is een gebedssnoer dat vooral in gebruik is bij rooms-katholieke christenen. Het bidden met de rozenkrans is een religieuze praktijk waarmee de gelovigen bidden in het patroon waarin de kralen van het snoer zijn gerangschikt. De meeste rozenkransen zijn gewijd aan Maria en bestaan uit vijftig kralen, door een grotere kraal verdeeld in vijf tientallen.
In het christendom was de rozenkrans al in de 3de eeuw bekend bij oosters orthodoxe monniken. Het zijn waarschijnlijk kruisvaarders geweest die het gebruik ervan bekend hebben gemaakt in West-Europa. De rozenkrans die gewijd is aan Maria dateert voor zover bekend uit de 13de eeuw, maar kreeg pas de zegen van de paus in 1520. Sinds de jaren zestig is het gebruik van de rozenkrans in de katholieke kerk verminderd.
Wat voor de christenen de rozenkrans is, is de subha voor de moslims. De subha is een gebedssnoer met honderd kralen. Elke kraal staat voor één van de namen van Allah en de subha dient om al die namen te noemen. De subha is bij veel moslims in gebruik, vooral bij pelgrims.
Tot zover Herman Frijlink.
C.L.

Opkikkertjes

Een boekje met deze titel, geschreven door Hedwig Van Peteghem, werd uitgegeven door Halewijn/Kerk+Leven. Op de achterflap staat volgende tekst:
Hedwig Van Peteghem, meer dan 25 jaar actief in het godsdienstonderwijs, is sinds 1992 diaken in de Sint-Jozefparochie Brasschaat. Sedert januari 2001 schrijft hij wekelijks een opkikkertje in het parochieblad van Brasschaat. Op vraag van vele lezers wordt een deel hiervan in boekvorm uitgegeven. Zo kunnen ze voor nog meer mensen hun werk doen: energie geven en laten op-leven.
De inspiratie voor deze korte reflecties heeft twee voedingsbodems. Enerzijds de concrete ontmoeting met mensen, die hun verhaal van alledag vertellen, anderzijds de bron waar de auteur zelf uit put om zijn levenskracht te herladen: de christelijke boodschap dat de dood niet het laatste woord krijgt. De teksten willen een geruststellende boodschap brengen, waar mensen deugd aan beleven. Doordeweekse gebeurtenissen krijgen een andere dimensie wanneer het licht van de zondag erop kan schijnen.
Deze tekstjes tillen je op en brengen je in beweging, en daardoor vele mensen rondom jou. Zo mogen ze “opwekkers” zijn, en alleszins meer dan leesvoer.

Hieronder een eerste OPKIKKERTJE van Hedwig Van Peteghem.
VAKANTIE
We zijn er dringend aan toe. Met al dat hectisch gedoe. We moeten altijd maar doen, doen en nog eens doen. Ons werk slorpt ons op, in het huishouden is er ook altijd wel wat te doen en tussen die twee door moeten we nog maar eens boodschappen doen. De kinderen staan natuurlijk ook altijd klaar om voor extraatjes te zorgen. En dan mag er nog niets misgaan! Hoe houden we het vol? Wie denkt dat het pensioen alles zal oplossen, heeft het bij het verkeerde eind: zo hoor ik toch vaak zeggen van mensen die het kunnen weten.
Vakantie is de grote bevrijder. We moeten niets meer doen. We maken onze betrekking bewust vacant, leeg. Als we het goed doen tenminste en het jachtige ritme niet aanhouden. Het presteren achterwege laten en genieten van het mooie dat ons aangeboden wordt: veel tijd, blije mensen, zon, een frisse drink, en noem maar op. Zoveel dingen die we zomaar krijgen en die we al rennend van hier naar daar niet meer zien.
Want zoals obers aan ons tafeltje klaar staan om ons te bedienen, zo bieden zich dagelijks mensen aan. Grootouders, die tijd maken voor kinderen, een partner die zijn drukte wat opzij zet, zodat je je verhaal nog maar eens kunt vertellen, een buurman die een handje toesteekt. Het zijn zoveel vormen waarbij mensen zich leeg maken, zodat jij ten volle kan leven. Die vacante periode waar we zo naar uitzien kan ons doen beseffen hoeveel we elke dag op een dienblad voorgeschoteld krijgen ... alsof we God in Frankrijk waren.
Tot zover Hedwig Van Peteghem.
C.L.

dinsdag 23 juni 2009

Het Gemeentelijk Onderwijs Te Korbeek-Dijle – Deel 15

zie ook al onze vorige delen via: http://korbeek-dijle.blogspot.com/search/label/Gemeentelijk%20Onderwijs

Hieronder een foto van het schooljaar 1956-1957.

Week 2009-26 - Schoolfoto Paeps Nijs Steeds van links naar rechts:
Achterste rij: Guy Paeps, Gustaaf Letellier, Laurent Michiels (de grote die wat achteruit staat), Alfons Letellier, Hubert Fagot, Freddy Vandezande (juist vóór meester Nijs), Sylvain Buekenhout, Maurits Vanderseypen, Julien Michiels, Leonard Vranckx, Richard Dewaele, Raymond Bruggemans en Roger Bruggemans (half verborgen achter meester Paeps)
Middenste rij: Frans Berthels, Aloïs Vanderstappen, Fernand Vanderstappen, Fernand Mommaerts, Joseph Van Geel, Marc Neckebrouck, Julien Fagot, Freddy Darin, Jos Vanderseypen, Jean Debontridder, Paul Paeps en René Vancampenhout
Geknield: Jos Dottermans, Willy Criegers, Yvan Paeps, Jan Van Neck, Etienne Vanderlinden, Jos Letellier (van Julieke), Jean Fagot, Willy Verstraeten, Jos Letellier (van Witte Staf) en Hector Mommaerts.
Volgens Willy Criegers zou ik de namen van Alfons Letellier en Hubert Fagot op de achterste rij moeten omwisselen. Wie kan de knoop doorhakken?


Cyriel Letellier

Een God, Drie Religies

Vandaag laten wij Herman Frijlink zijn verhaal doen over Johannes Calvijn.
Johannes Calvijn was een voorman van de Reformatie naast Maarten Luther en anderen. De Reformatie leidde op grote schaal tot het ontstaan van de protestantse kerken. Deze scheidden zich af van de rooms-katholieke kerk.
Calvijn leefde van 1509 tot 1564. Na zijn studies rechten en theologie bracht hij vele jaren door in Genève. Hij organiseerde het leven in kerk en stad zo ingrijpend dat de kerkelijke overheid de macht over het stadsbestuur kreeg. Hij bestreed de rooms-katholieke kerk te vuur en te zwaard. Zo bracht hij een lid van de pauselijke Inquisitie, Servetus, op de brandstapel. Hij verwierf in de loop der jaren veel invloed en aanhang in Frankrijk, Engeland en Nederland. Zijn volgelingen werkten zijn ideeën uit. Deze vonden naderhand ook veel weerklank in andere landen in Europa, zoals Hongarije, en nadien vooral in de Verenigde Staten.
Calvijns aanhangers trokken uit zijn ideeën soms conclusies die hij zelf tijdens zijn leven niet wilde trekken. Daardoor ontstond een radicale vorm van protestants christendom die bekend is gebleven als het calvinisme. Kenmerkend voor het calvinisme is het idee dat de voorganger en de gekozen vertegenwoordigers van de gelovigen, ouderlingen, de kerk besturen en geen hoger gezag aanvaarden behalve dat van God. Calvinistische kerken kennen dus geen bisschoppen, aartsbisschoppen of andere hoge geestelijken.
Een ander kernidee van het calvinisme is de gedachte dat het eeuwige leven alleen bestemd is voor hen die God daarvoor heeft uitgekozen. De gelovige heeft daar zelf geen invloed op. Even belangrijk is het rotsvaste geloof in de autoriteit van de Bijbel, het woord van God, op alle levensterreinen. Voor calvinisten is de Bijbel even heilig en onaantastbaar als de Koran, het woord van Allah, dat is voor orthodoxe moslims.
Vanwege het radicale karakter van hun opvattingen zijn calvinisten de fundamentalisten van het protestantse christendom. De aanhangers van het calvinisme heten in het Nederlandse taalgebied gereformeerden. Veel protestantse kerkgemeenschappen in Amerika zijn calvinistisch. In het Engels heten ze presbyterians. Dit verwijst naar het Latijnse woord voor priester en naar het idee dat het de voorganger is die samen met de ouderlingen de kerk bestuurt.
Tot zover Herman Frijlink.
C.L.

De Avond

De avond is een oude dame
die zwijgend langs mijn venster gaat
met stille lippen van cyclame
en in een plechtig rouwgewaad

zij treurt tot aan het ochtendgloren
als aan een vers gedolven graf
dan wordt het nieuwe licht geboren
en valt haar donkere mantel af

Acteur, schrijver en schilder
Toon Hermans (1916-2000)

dinsdag 16 juni 2009

De Zusters Annonciaden In Korbeek-Dijle

In Kerk en Leven van 18 maart 2009 publiceerde ik onderstaande foto van de Korbeekse meisjesschool in 1911.

Week 2009-25 - Schoolfoto Meisjes 1911
Ik deed een oproep aan de lezers om mij te helpen zo veel mogelijk meisjes te identificeren. Met de hulp van Willy Criegers, Lily Lava en Paula Vandezande kwam het volgende uit de bus, met het nodige voorbehoud (b.v. de twee meisjes geboren in 1906 waren maar vijf jaar in 1911 en dus normaal nog in de kleuterklas):

Steeds van links naar rechts:
-bovenste rij: 3de: Tinne Van Pee (°1900)
               6de: Clementine (Klei) Matthijs (°1898)
               laatste: Angelina (Likke) Vermeulen (°1900)
-tweede rij: 1ste: waarschijnlijk zuster Pia
             4de: Marie Vanderveken (Mie Tei) (°1902)
             6de: Marie Dereymaeker (°1899)
             7de: Octavie Vanden Eynde (Vieka) (°1902)
             8ste: Julie Vander Elst (Jolle) (°1902)
             14de (meisje met strik): Emma De Greef (°1902)
-derde rij: 1ste: Irma Mathijs (°1899)
            3de: Maria Van Geel (°1903)
            4de: Marie Lemmens (1e vrouw van den Tie?) (°1906)
            6de (meisje met bord): Seraphine Vancampenhout (°1903)
-neerzittend: 3de: Bertha Meulemans (°1904)
              4de: Bertha Vander Elst (°1904)
              8ste: Irma Poeckens (Irma van Dauke) (°1906)
              laatste: Melanie Vandezande (°1905)

Cyriel letellier

Een God, Drie Religies

Dit is de titel van een boek van Herman Frijlink dat de drie monotheïstische godsdiensten: het jodendom, het christendom en de islam, met elkaar vergelijkt. Het is eigenlijk geschreven voor mensen van 12 jaar en ouder die weinig weten van godsdienst, door een agnosticus die er van overtuigd is dat religie vaak beslissende invloed heeft, niet alleen in de domeinen van politiek, maatschappij en cultuur, maar ook in het leven van alle dag.
Vandaag laten wij hem zijn verhaal doen over Maarten Luther.
Maarten Luther was de voorman van de Reformatie naast Johannes Calvijn en anderen. De Reformatie leidde op grote schaal tot het ontstaan van protestantse kerken die zich afscheidden van de rooms-katholieke kerk.
Luther leefde van 1483 tot 1546. Hij studeerde rechten aan de universiteit van Erfurt en theologie aan de toen pas opgerichte universiteit van Wittenberg. Als baas van een klooster en als voorganger in de kloosterkerk kreeg hij veel inzicht in het reilen en zeilen van de kerk en in wat de gelovigen daarvan dachten. Hij verwierf veel bekendheid met zijn preken omdat hij een meester was in het uitleggen van de Bijbel in bewoordingen die begrijpelijk waren voor iedereen. Maar ook hij had veel kritiek op de toestand in de rooms-katholieke kerk van die dagen. Dat bracht hem ertoe in het openbaar stelling te nemen tegen de misstanden in de kerk.
Dat was het begin van de Reformatie in Duitsland. Dat werd vergemakkelijkt door de uitvinding van de boekdrukkunst. Daardoor werd het mogelijk Luthers ideeën veel sneller te verspreiden dan voordien mogelijk was. Toen hij in 1521 uit de rooms-katholieke kerk werd verbannen verspreidde zijn beweging, het Lutheranisme, zich over heel Duitsland en nadien naar Scandinavië, Nederland en België en later naar Amerika.
Een van de kernideeën van het Lutheranisme is de gedachte dat gelovigen het eeuwige leven alleen door hun geloof in God kunnen krijgen en niet omdat ze zich goed gedragen. Een ander belangrijk punt van het Lutheranisme is dat wat er in de Bijbel staat geschreven belangrijker is dan wat de kerk, in dit geval de rooms-katholieke, er over leert.
Tot zover Herman Frijlink.
C.L.

De Bomen

de bomen
komen uit de grond
en uit hun stam
de twijgen
en ied’reen vindt het
heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
we zien ze vallen
naar de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde
ons geleerd
dat al wat sterft
zal bloeien

Acteur, schrijver en schilder
Toon Hermans (1916-2000)

dinsdag 9 juni 2009

Karel Goossens – Deel 6

Zie ook delen 1, 2, 3, 4 en 5.

6.Marie Louise Goossens werd geboren in 1946. Zij komt uit Kapelle-op-den-Bos maar woont al vele jaren in Korbeek-Dijle.

Week 2009-24 - Marie Louise Goossens 001 
Om met zekerheid te kunnen besluiten of zij al dan niet een ver familielid is van een of meerdere van onze andere Goossens-figuren heb ik ook haar stamreeks opgezocht.

Haar stamverhaal begint in Malderen, de plaats in Vlaams-Brabant waar Bertemnaar Ward Vanderwegen tot voor kort pastoor-deken was.

Negende generatie vóór Marie Louise
In de jaren 1600 leefden in Malderen Joos Goossens (+Malderen 1693) en zijn vrouw Josijne Kerfs (+Malderen 1693). Zij trouwden te Malderen in 1638. Zij kregen er veertien kinderen. Vier overleden er als baby en een vijfde op 18-jarige leeftijd. Bij de overlevende kinderen was een tweeling. De tiende in de rij van hun kinderen was Adrianus.

Achtste generatie vóór Marie Louise
Adrianus Goossens (°Malderen 1655/ +Malderen 1706) trouwde te Malderen in 1684 met Anna Van Doorselaer (°Malderen 1662/ +Malderen 1711). Zij kregen te Malderen zeven kinderen. De jongste overleed als baby. De zesde in de rij was Paschasius.

Zevende generatie vóór Marie Louise
Paschasius Goossens (°Malderen 1700) trouwde te Malderen in 1724 met Petronilla Leemans (°Malderen 1699). Zij vestigden zich in Buggenhout (provincie Oost-Vlaanderen), de enige gemeente in Oost-Vlaanderen waar men het Klein-Brabants dialect spreekt. Daar kregen zij vier kinderen. De derde was Philippus.

Zesde generatie vóór Marie Louise
Philippus Goossens (°Buggenhout 1734/ +Buggenhout 1772) trouwde te Buggenhout in 1759 met Anna Maria Lauwers (°Ossel = gehucht van Brussegem, gemeente Merchtem/ +Buggenhout 1816). Zij kregen te Buggenhout drie kinderen, waarvan een als 2,5-jarige peuter overleed. De oudste was Jacobus.

Vijfde generatie vóór Marie Louise
Jacobus Goossens (°Buggenhout 1760/ +Buggenhout 1820) trouwde een eerste maal met de Londerzeelse Joanna Van Geel. Zij vestigden zich in Malderen en kregen er drie kinderen. Joanna Van Geel overleed in 1797. Jacobus Goossens hertrouwde te Buggenhout in 1820* met Anna Catharina Bettens (°Malderen 1773/ +Buggenhout 1831). Jacobus bleef eerst met Anna Catharina in Malderen wonen waar zij vijf kinderen kregen. Twee overleden er als peuter of kleuter. Daarna verhuisden zij naar Buggenhout waar nog twee kinderen werden geboren die beiden als peuter overleden. De oudste overlevende zoon was Marinus.
•    Het jaar 1820 zou wel degelijk het jaar van hun huwelijk zijn alhoewel hun eerste kindje geboren werd in 1800 en de andere kinderen daarop volgden. In de woelige tijden van de Franse bezetting van onze gewesten zijn zij misschien clandestien kerkelijk gehuwd. Wanneer Jacobus zijn einde voelde naderen heeft hij misschien ook burgerlijk zijn huwelijk willen laten voltrekken.

Vierde generatie vóór Marie Louise
Marinus Goossens (°Malderen 1805) trouwde een eerste maal met de Buggenhoutse Constantia Van Gucht. Van hun drie kinderen overleefde slechts één dochter. Constantia overleed te Buggenhout in mei 1838. Marinus hertrouwde te Buggenhout in december 1838 met Joanna Catharina Daelemans (°Malderen 1810/ +Buggenhout 1848). Met haar kreeg hij te Buggenhout nog zes kinderen, waarvan de jongste als peuter overleed enkele maanden nadat moeder Joanna Catharina ook was overleden. De derde van de zes kinderen was Franciscus.

Derde generatie vóór Marie Louise
Franciscus Goossens (°Buggenhout 1842) trouwde te Malderen in 1876 met Anna Maria Lauwers (°Malderen 1840). Zij vestigden zich in Malderen en kregen er drie kinderen: Marinus Joannes (°1878), Rosalia Paulina (°december 1881/ +februari 1882) en Karel Mamertus.

Tweede generatie vóór Marie Louise
Karel Mamertus Goossens (°Malderen 1883/ +Malderen 1971) trouwde met Maria Victorina Servaes (°Oppuurs 1887/ +Malderen 1977). Zij kregen te Malderen negen kinderen, acht jongens en één meisje. De oudste zoon, Frans Karel Goossens (1913-1971), werd pater salesiaan en missionaris in Congo. De derde in de rij was Jozef.

Eerste generatie vóór Marie Louise
Jozef Goossens (°Malderen 1917/ +Mechelen 1994) trouwde in 1943 te Kapelle-op-den-Bos met Celestine Van Roy (°Kapelle-op-den-Bos 1914/ +Mechelen 1994). Zij kregen drie kinderen, waarvan Marie Louise de middenste is.

Er is dus geen verwantschap te bespeuren tussen de Goossensstam van Marie Louise en een van de andere Goossensstammen die wij voordien hebben uitgeplozen. Maar het kan nog altijd, Marie Louise, dat je familiebanden hebt met Korbekenaren langs de Van Roy’s, de Servaes’en, de Lauwers’en, de Daelemans’en, de Bettens’en, de Leemans’en, de Van Doorselaer’s of de Kerfs’en. Dan zouden we je ganse kwartierstaat moeten uitpluizen, en ook deze van alle Korbekenaren. Nog veel “werk” (= hobby of amusement) op de plank voor geïnteresseerde amateurgenealogen!

Ik heb nu pas ontdekt dat wij nóg een Goossens hebben in Korbeek-Dijle, nl. Katty Goossens, de vrouw van Patrick Vlasselaer. Katty komt uit Bree. Haar grootvader was een Nederlander.

Cyriel Letellier

P.S. Zeer veel gegevens over de voorouders van Marie Louise Goossens heb ik kunnen putten uit de boeken van F. Verberckmoes: Alfabetisch Repertorium van de Families te Buggenhout tussen 1624 tot 1850 (uitgegeven 1987) en Alfabetisch Repertorium van de Families te Malderen tussen 1599 & 1850 (uitgegeven 1991).

Wij Willen Zonnekinderen Zijn!

Op zondag 24 mei 2009 was er in Korbeek-Dijle de Eerste Communieviering. Het waren de ouders van Astrid, Ellen, Julie, Klaartje, Margaux en Tobe die baden bij het openingsgebed:

Goede Vader,
Het is vandaag een bijzondere dag voor deze kinderen,
een feestdag voor ons en ook voor U,
die zoveel van mensen houdt.
Wij bidden U:
wees voor hen de zon,
waarnaar ze zich kunnen keren
als zonnebloemen in de tuin.
Laat hen groeien naar het licht,
in onze warmte en genegenheid.
Bewaar hen voor pijn en verdriet
en wees Jij de zon in hun leven.
Dit vragen wij U door Jezus, onze Heer.


Week 2009-24 - 1e Communie 2009 001 Week 2009-24 - 1e Communie 2009 004 Week 2009-24 - 1e Communie 2009 005


De eerstecommunicantjes mochten met pastoor Jos aan tafel. En catechiste Inge leidde alles in goede banen.
C.L.

dinsdag 2 juni 2009

Samen Op Weg Met Jezus Als Gids!

Op zondag 17 mei was er in Korbeek-Dijle de Naamopgave voor de hernieuwing van de doopbeloften volgend jaar. Bert, Jorien, Lina, Lore, Lucas, Robbe, Sarah en Silke gaan op pelgrimstocht met rugzak en schelp, samen met Jezus als Gids en wegwijzer.
De voorgangster in de woord- en communiedienst bad als openingsgebed:

Heer, onze God,
Gij kent ieder van ons.
Gij roept ons bij onze naam.
Gij nodigt ons uit U te volgen.
Laat ons van harte “ja” zeggen op Uw uitnodiging.
Wij bidden U:
geef ons iedere dag opnieuw
een kleine vonk van Uw vuur
om dit “ja” waar te maken en te beleven
vandaag en altijd.

Enkele beelden:

Week 2009-23 - Naamopgave Plecht. Comm. 2009 016 Week 2009-23 - Naamopgave Plecht. Comm. 2009 001 Week 2009-23 - Naamopgave Plecht. Comm. 2009 003 Week 2009-23 - Naamopgave Plecht. Comm. 2009 004 Week 2009-23 - Naamopgave Plecht. Comm. 2009 006 Week 2009-23 - Naamopgave Plecht. Comm. 2009 011

Artikel Uit “De Zondag” Van 10 Mei 2009

Week 2009-23 - Gescheiden koppels 1

Kinderviering 7 juni

Week 2009-23 - Affiche Kinderviering 20090607

Kruisprocessies 2009

1e KRUISDAG te Korbeek-Dijle
Op weg naar het Begijnhof, waar wij samen een woord- en communiedienst vierden, hebben wij gebeden voor een rijke oogst:

Heer,
Schepper van hemel en aarde,
zegen onze akkers,
geef ons een goede oogst,
geef ons zoveel graan,
dat we zonder gierigheid,
ook kunnen delen met anderen,
die het met minder moeten doen dan wij.

Hierbij beelden van de viering:
Week 2009-23 - 1e kruisdag 2009 005 Week 2009-23 - 1e kruisdag 2009 004


2e KRUISDAG te Bertem
Na biddend en zingend over de Slangenpoel te zijn getrokken werd een ruw houten kruis geplant in de Kerstraat op een perceel land van de verleden jaar overleden jonge landbouwer Jan Bertels. Daarna was er een woord- en communiedienst op het tuinbouwbedrijf van Daniel Peeters. De voorgangster bad daar als slotgebed:

Almachtige God,
schenk uw gelovigen
de vruchten van de aarde
die zij nodig hebben voor het dagelijks leven.
Leer ons ook te delen met hen die nood hebben.
Door Christus onze Heer.

Traditiegetrouw waren er ook de lekkere wafels met koffie of chocomelk aangeboden door het KVLV.

Hier enkele beelden:
Week 2009-23 - 2e kruisdag 2009 008 Week 2009-23 - 2e kruisdag 2009 003


3e KRUISDAG te Leefdaal
We trokken biddend langs de Dorpstraat en de Boskee tot aan het begin van de Kasteeldreef, waar het meegedragen kruis werd geplant en waar pastoor Jos een woordje sprak. Daarna ging de tocht langs de Kasteeldreef terug naar de kerk, waar pastoor Jos een eucharistieviering voorging met een mooi openingsgebed:

God onze Vader,
al wat goed is op aarde komt uit Uw hand.
De lucht die wij inademen en het voedsel
dat wij eten zijn ons door U gegeven.
Leer ons deze gaven te waarderen en ze zo te
gebruiken dat zij ten goede komen aan alle mensen.
Dan groeit Uw koninkrijk op aarde,
vandaag en tot in eeuwigheid.

Week 2009-23 - 3e kruisdag 2009 006 Week 2009-23 - 3e kruisdag 2009 005