woensdag 8 januari 2020

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad Sint-Bartholomeus van Korbeek-Dijle

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er drie vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Bartholomeus te Korbeek-Dijle (gemeente Bertem).

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:

1° rooms-katholiek zijn;

2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;

3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie Sint-Bartholomeus betreft het de gemeente Bertem).

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 1 februari 2020 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek Sint-Bartholomeus
ter attentie van Letellier Cyriel

Nijvelsebaan 207

B-3060 Korbeek-Dijle

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

Na 1 februari 2020 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie Sint-Bartholomeus te Korbeek-Dijle.

Opgemaakt op 31 december 2019 te Korbeek-Dijle

Maervoet Patrick,

door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint-Bartholomeus te Korbeek-Dijle (gemeente Bertem).