woensdag 13 februari 2013

‘Mensenrechten alleen volstaan niet meer’

(Gelezen In Tertio Van 30 Januari 2013)

Uit een artikel van Jos Vranckx

Voor haar 125-jarig bestaan wil de internationale Esperanto-beweging bij de Verenigde Naties een voorstel indienen om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan te vullen met menselijke plichten. “Onze amendementen beantwoorden aan een groeiende bewustwording dat het focussen op de rechten van het individu niet meer houdbaar is”, zegt mede-initiatiefnemer Jo Haazen.

Jo Haazen, eredirecteur van de beiaardschool Jef Denyn in Mechelen en docent aan de staatsuniversiteit van Sint-Petersburg, is al heel zijn leven een gedreven promotor van het Esperanto, de kunsttaal in 1887 ontwikkeld door de Poolse dokter Ludwik Lejzer Zamenhof om de eenheid en het wederzijdse begrip tussen de volkeren te bevorderen. Hoewel het Engels de rol van ‘wereldtaal’ intussen heeft overgenomen, is het wereldwijde Esperanto-netwerk volgens Haazen nog altijd uniek en springlevend.

De preambule van de ‘Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj kaj Devoj’ (Universele Verklaring van de Rechten en Plichten van de Mens) licht toe waarom het woord ‘plichten’ wordt toegevoegd aan ‘rechten’. De huidige focus op ‘rechten’ leidt tot “eigengerichte individuele en collectieve verzuchtingen”. Aanvulling met plichten “nodigt uit tot meer aandacht voor derden, een betere verstandhouding, verdraagzaamheid en harmonie”.

Tot zover Jos Vranckx en Jo Haazen.