zondag 29 maart 2015

Mededeling Website parochie

AANDACHT! Wij hebben een nieuwe domeinnaam: http://www.parochie-korbeek-dijle.be/

De oude domeinnaam zal nog een tijdje bruikbaar blijven tot deze vervalt.

woensdag 25 maart 2015

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork” – deel 6

Familie

De familie is een creatie, een magnifieke puzzel van mensen, plaatsen en dingen die de ruimte vormen waar we zijn, en die ons toelaat te worden wie we voorbestemd zijn te worden.

(Heather Reagan, Groot-Brittannië)

Fatsoen

Wat is fatsoen? ‘Eerbaar gedrag’ zegt het woordenboek, en het somt een hele reeks synoniemen op: gepastheid, burgerzin, correctheid, hoffelijkheid, goede manieren, eerlijkheid… Zoals alle echte waarden is het moeilijk om uit te leggen en rationeel te benaderen. En toch herkennen we het onmiddellijk als we het zien. Als iemand om iets geeft. Als iemand de zwakken beschermt. Als iemand zijn schulden betaalt. Als iemand zijn woord houdt. Als iemand aan anderen denkt. Als iemand vriendelijk is. Als iemand iets doet en niets terug verwacht.

(Alexei Gartinski, Jordanië)

Gastvrijheid

Gastvrijheid is een deur die openstaat en die uitnodigt tot menselijk contact.

(Sharon Jones-Ryan, Canada)

Gedeelde visie

Duidelijkheid in de eindbestemming verplicht ons om in eenheid te roeien. We weten waar we naartoe gaan en roeien allemaal in dezelfde richting. Geen enkele inspanning gaat verloren. Geen onzekerheid, geen strijd noch persoonlijke misvattingen.

(Marta Martinez Arellano, Spanje)

Gedeelde waarden

Voor sommigen zijn de woorden ‘gedeelde waarden’ een geschreven document. Voor anderen is het iets wat als vanzelfsprekend in onze harten aanwezig is. Voor sommigen zijn het gewoon mooie woorden en voor anderen zijn het gevoelens die je niet kunt omzetten in woorden. Voor sommigen is het een symbool van concreet gedrag dat iedereen kan volgen. Voor anderen zijn het fundamentele overtuigingen die de cultuur van een organisatie onderschrijven.

(Veronica Husberg, Zweden)

Geduld

Geduld is de capaciteit om te verdragen dat de dingen niet altijd lopen zoals je wilt.

(Maretha Bergsteedt, Zuid-Afrika)

Gehoorzaamheid

Thuis is elk kind als een spiegel voor mij: hoe meer ze het gevoel hebben dat er naar ze geluisterd wordt, hoe beter ze zullen luisteren.

(Patrik Somers, België)

Gelijkwaardigheid

Mensen niet als gelijke zien en behandelen, maar wel als gelijkwaardig, zou er misschien ook kunnen toe bijdragen om discriminatie in al zijn vormen – zij het naar huidskleur, taal, sekse, afkomst, politieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoontes, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap – wat sneller uit de wereld te helpen.

(Joan De Winne, België)

Geloofwaardigheid

Zelf geloof ik dat de erfenis die je achterlaat, belangrijker is dan het heden. Het is wat er zal gezegd worden als alles voorbij is, het is wat achterblijft als je weg bent.

(Kantha Mehta, Zuid-Afrika)

Geluk

‘Geluk hangt van onszelf af.’ (Aristoteles)

‘Leer om los te laten. Dat is de sleutel tot geluk.’ (Boeddha)

‘Als je wilt dat anderen gelukkig zijn, wees meedogend. Als je zelf gelukkig wil zijn, wees meedogend.’ (Dalai Lama)

‘Geluk is de zekerheid dat ons leven niet voor niks is.’ (Erico Verissimo)

‘Geluk is de status van bewustzijn die voortvloeit uit het verwezenlijken van onze waarden.’ (Ayn Rand)

Kijk naar je leven. Ik ben ervan overtuigd dat je honderd, misschien zelfs duizenden dingen zult vinden om dankbaar voor te zijn: dingen die je kracht zullen geven om te zeggen: ‘IK BEN HEEL GELUKKIG.’

(Vania Faria, Brazilië)

Uit Het boek der WAARDEN

Phil Bosmans spreekt tot ons: Daar word je stil van…

Onlangs moest ik bij een oud vrouwtje binnenspringen. Ze had me laten roepen. Ze woonde in een zeer simpel huisje, luxe was er absoluut niet te bespeuren.

‘Hier’, zei ze, ’hier is 500 euro. Ik heb die gespaard voor mijn begrafenis, maar jij kunt er beter één van je sukkelaars mee voorthelpen. Onze Lieve Heer zal me nog wel een paar jaartjes gunnen om dat geld terug bijeen te hebben voor mijn kist…’

Zoiets, daar word je stil van. Armen kunnen blijkbaar gemakkelijker afstand doen, gemakkelijker vasten. Ze zijn nog niet zo ingekapseld.

Wij kunnen allen van de armen leren!

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 18 maart 2015

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork” – deel 5

Energie

Alles draait om energie. En dan gaat het niet alleen over de energie die het licht doet branden, maar vooral over wat ons als mens energie geeft, wat ons hart sneller doet kloppen en de voedende hormonen in ons lichamm wakker maakt.

Het hart is veel meer dan een pomp, het is een energiegenerator. Zo is oprechte aandacht voor een ander hartverwarmend en geeft positieve energie aan de ander en aan jezelf.

(Luc Limère, België)

Engagement

Engagement is in de eerste plaats iets wat men zichzelf, in alle vrijheid, oplegt. Daaruit volgt dat men enkel tegenover zichzelf de verantwoordelijkheid draagt.

(Gunter Luyckx, België)

Enthousiasme

Enthousiaste mensen kunnen licht, vreugde en betekenis in ons leven brengen.

(Phil Clothier, Groot-Brittannië)

Erbij horen

Ik besef dat als de wereld vanavond zou eindigen, de meesten van ons, en wellicht allemaal, ervoor zouden kiezen om diep verbonden te zijn met iets of iemand. We zouden ervoor kiezen om te zijn waar we erbij horen, want dan kunnen we stoppen te proberen zijn wat van ons verwacht wordt en zijn wie we echt zijn.

(Karla Baratto, Brazilië)

Erkenning (1)

Erkenning betekent, per definitie, het bestaan of de waarheid van iets onderkennen. Veel van de problemen in ons leven worden gecreëerd door eenvoudigweg niet te erkennen wat er rondom ons gebeurt.

Ondanks de liefde en affectie voor elkaar, zijn we het in onze relaties soms oneens, hebben we verschillende standpunten en verwachten we dat de ander zich gedraagt op een bepaalde manier. We weten dat dit steevast eindigt in ruzie en pijn. De doorbraak komt er pas als we de goede intentie van de ander erkennen en begrijpen dat zijn of haar commentaar en suggesties bedoeld zijn om te helpen en niet om te controleren.

(Hendrik Backerra, Duitsland)

Erkenning (2)

Hoe simpel kan het zijn? Ik ben ervan overtuigd dat erkenning naast liefde, de allerbelangrijkste waarde is in de interactie tussen mensen. Dat begint al in de relatie tussen ouders en kind. De meest basale vorm van erkenning is dat je er als kind ‘mag zijn’ en gewenst bent. Voelen we die erkenning niet, dan wringen wij ons als kind al in allerlei bochten om toch die waardering van vader of moeder te krijgen. Waarom? Krijgen we als individu pas betekenis en identiteit in interactie met een ander?

(Robert Taen, Nederland)

Ervaring

Wees altijd bereid om te leren van de ervaringen van anderen, maar bouw altijd je eigen unieke ervaring op uit alles wat het leven op je weg plaatst.

(Elizabeth Jones, Groot-Brittannië)

Ethiek

Zoals we allen weten, leven we in een wereld van goed en slecht en de enige manier om slecht te overwinnen is door goed te zijn. En de grondslag van goed zijn is ethisch zijn. Dit is een cyclisch proces.

(Mohan Benjamin, India)

Uit Het boek der WAARDEN

Gelezen In Tertio Van 4 Maart 2015

1.De vertegenwoordiging van de Europese bisschoppen bij de Europese Unie, Comece, waarschuwt in een rapport over draagmoederschap dat het een praktijk aan het worden is waarbij veelal arme vrouwen voor rijke mensen een kind dragen. De bisschoppen verwijzen naar India, Thailand, Oekraïne, Rusland en Californië als plaatsen waar die praktijk groeit. Draagmoederschap dreigt van kinderen koopwaar te maken, stelt de Comece, die het over een aantasting van de menselijke waardigheid heeft. (Boudewijn Vanpeteghem)

2.De Belgische bisschoppen waarschuwen in een opiniestuk in De Standaard en La Libre Belgique voor het gevaar dat dementerenden straks het gevaar lopen “te worden geëlimineerd”. Ze lossen daarmee een schot voor de boeg van de uitbreiding van de euthanasiewet naar dementerenden. Voor de bisschoppen “zullen veel kwetsbare mensen die verruiming ervaren als een waarschuwing om geen last te worden voor de anderen en zich niet egoïstisch te gedragen”. (Boudewijn Vanpeteghem)

3.Islam in postchristelijk Europa

Uit een artikel van Gerard Bodifee, doctor in de wetenschappen, oprichter Huis voor Filosofie, publicist

Spot en blasfemie

De ernst waarmee moslims hun geloof belijden spreekt meer jongeren aan dan vele katholieken beseffen. Hartsgrondig is de afkeer die moslims voelen voor bepaalde zogenaamde rechten die de westerling opeist, zoals het recht op spot en blasfemie. In werkelijkheid, zo beseffen ook vele niet-moslims, heeft de samenleving eerder behoefte aan een religiositeit met haar devoties en sacrale waarden die de moslims koesteren dan aan nog meer extreem secularisme.

Op de vrees van vele Europeanen dat Europa islamiseert, gaf Duits bondskanselier Angela Merkel het juiste antwoord: Europa heeft niet te veel islam, maar te weinig christendom. En waarom inspireert het restant christelijkheid nog zo weinig? Waarom, zo vraagt zelfs de Franse libertijnse schrijver Michel Houellebecq zich af, kan de rooms-katholieke kerk niets uitrichten tegen het moreel verval van Europa? In zijn controversiële boek Soumission wijst Houellebecq erop dat moslims, wanneer zij ooit bestuurlijke macht op regeringsniveau zullen verwerven, niet geïnteresseerd zullen zijn in de ministeries van Economie, Financiën of Defensie, maar alleen in dat van Onderwijs. Wie het onderwijs beheerst, bepaalt de toekomst. En opnieuw rijst de vraag: wat heeft het katholiek onderwijs ertoe aangezet het onderricht in de katholieke godsdienst vrijwel volledig af te schaffen? Jongeren die vandaag afstuderen aan een katholieke school kennen de christelijke verhalen niet meer en begrijpen niets van de symbolen en tradities van het christendom. Het Nieuwe Testament hebben ze nooit gelezen en een aangrijpende liturgische dienst hebben ze nooit bijgewoond.

Islamleraars

De directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, Lieven Boeve, is voorstander van het aanstellen van meer islamleraars in de scholen. Ik denk dat hij gelijk heeft. Moslimjongeren hebben recht op het onderricht in hun godsdienst. Maar illusies hoeven we niet te hebben. Moslimleraren zullen met gloed hun geloof belijden en overdragen op de nieuwe generatie. Als Europa islamiseert, is het niet omdat moslims hun religie ernstig nemen, maar omdat de christenen van weleer de hunne verloren zijn.

Tot zover Gerard Bodifee.

Phil Bosmans spreekt tot ons: De aardbeving van de liefde

Mensen moeten werken

aan een nieuwe wereld,

waarin gewone eenvoudige mensen

zich thuis voelen,

waar relaties weer standhouden

en trouw aan elkaar geen leugen is.

Daarom is God van belang.

God is de diepere samenhang

van alles wat leeft en adem heeft.

Hij is gave en verlangen

en roeping tot liefde.

Daarom moeten we opnieuw

God zoeken

en in ons eigen leven een plaats geven.

Als we ogen en oren hebben voor het wonder

zien we God in duizend dingen

naar ons toekomen.

Vooral in Jezus is God ons nabij.

Vriendschap sluiten met Jezus

en bidden is zo belangrijk.

Jezus zal je leren echt lief te hebben.

Hij zal je leven zin geven.

Onze wereld heeft meer dan ooit

behoefte aan mensen,

vooral aan jonge mensen

die nog geloven in God

en zich laten overweldigen

door de Geest van liefde

die in ons allen leeft en tot leven wil komen.

Jonge mensen, die zorgen

voor een soort geestelijke aardbeving:

de aardbeving van de liefde.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 11 maart 2015

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork” – deel 4

Discretie

Onthullen of niet? Discretie? Het is het verschil tussen zichzelf van dienst zijn of de anderen.

(Kate Stephenson, Groot-Brittannië))

Doelgerichtheid

Je doelstelling bereiken maakt dat je voorwaarts blijft gaan. Het doet er niet toe of het de weg ernaartoe of de bestemming is die je motiveert. Zoals Kahlil Gibran eens zei: ‘De betekenis van een mens is niet in wat hij bereikt, maar eerder in wat hij verlangt te bereiken.’

(Rhonda Jansz, Australië)

Doeltreffendheid, een andere maatstaf voor succes.

Succes wordt te dikwijls gedefinieerd door macht, weelde, bezittingen – allemaal uiterlijke manifestaties van wat we bereikt hebben.

Maar wat als we ervoor kiezen om succes te herdefiniëren? Wat als we succes meten in termen van individuele doeltreffendheid? Met andere woorden de mate waarin we de door God gegeven talenten, gaven, bekwaamheden gebruiken om, bijvoorbeeld, de grondstoffen van de aarde op een verantwoorde manier aan te wenden. Doeltreffendheid vraagt me ervoor te kiezen tevreden te zijn met waar ik ben en waarmee ik bezig ben.

(Danie Eksteen, Zuid-Afrika)

Duurzaamheid

Met duurzaamheid als waarde kan iedereen visie in actie omzetten. Het betekent dat een persoon of een organisatie de verantwoordelijkheid aanvaardt voor het welzijn van toekomstige generaties. Het vereist dat we zowel op korte als op lange termijn rekening houden met de impact van onze daden op de planeet en op de anderen. Het vraagt keuzes die ons in harmonie brengen met de omgeving en met de anderen. Het zet ons aan om manieren te vinden om samen te werken voor het grotere algemene goed. Het maakt ons allemaal verantwoordelijk. Als we het goed doen, is de waarde van duurzaamheid een ongelooflijk geschenk, omdat het resultaat gezondheid betekent voor de mens, organisaties en het milieu.

(Wendy Williams, Verenigde Staten)

Eenvoud

Eenvoud is liefde,

eigen keus en woordeloos,

altijd aanwezig. (haiku)

(George Albright,Verenigde Staten)

Een-zijn

We kunnen nooit gescheiden zijn van eender welke energiebron die ons creëerde. De bijbel zegt: ‘En God zei: laat ons de mens creëren naar ons beeld en onze gelijkenis.’ (Genesis 1:26). We zijn niet enkel gecreëerd naar het beeld van onze schepper maar we zijn ook van dezelfde substantie. We maken deel uit van het goddelijke en we hebben goddelijkheid in onszelf. Wanneer we ons met deze hogere energie verbinden door meditatie, stil te zijn of gewoon door met iets bezig te zijn dat we zo graag doen dat de tijd stopt met te bestaan, dan kunnen we waarachtig een-zijn ervaren.

(Cristabel Barbosa-Garcia, Groot-Brittannië)

Eerbied

Eerbied zie je in ogen die schitteren van tederheid

In een hart dat fonkelt van vertrouwen

Eerbied is een glimlach stralend van vriendelijkheid

In een oplossing die wijs en juist is.

Eerbied is in de zonneschijn die de aarde verwarmt

In de regen die een bloem koestert

Eerbied is in de eerste levensadem bij de geboorte

In een kampvuur dat krachtig brandt.

Eerbied is de kleurrijke mist van een fontein

De knoestige wortels van een oude eikenboom

Eerbied is de hoogte van een majestueuze berg

De perfectie van een knop die gaat openbarsten.

(Antoinette J. Braks, Australië)

Eerlijkheid

Zonder vertrouwen is er geen eerlijkheid en zonder eerlijkheid zijn er geen relaties.

(Prita Kana, Zuid-Afrika)

Efficiëntie

We moeten niet blind voortrazen, maar halt houden en ons doel voor ogen blijven houden.

(Kristien Beuselinck, België)

Empathie

‘Je kunt een persoon nooit echt begrijpen tot wanneer je de dingen beschouwt vanuit zijn/haar standpunt… tot wanneer je in zijn/haar huid kruipt en erin rondloopt.’

(Atticus Finch in To Kill a Mockingbird)

Empathie stelt ons in staat mensen te zien, geen nummers, en wijsheid te waarderen die voortkomt uit ervaring.

(Nicole Endacott, Australië)

Uit Het boek der WAARDEN

Phil Bosmans spreekt tot ons: Vredeskaars

Niemand mag moedeloos worden.

Niemand mag onverschillig blijven.

We mogen de vrede niet overlaten

aan politici en generaals.

Iedereen is voor zijn deel medeverantwoordelijk

voor de vrede thuis en in de wereld.

Een vredeskaars in je huis, op je tafel of aan je venster

is een stille getuige van je brandend verlangen naar

vrede en een teken van je vaste wil om alle geweld te

weigeren en over alle wegen waar mensen gaan de

wonden te helen met handen vol liefde.

Een vredeskaars is meer dan een kaars.

Je voelt je aansluiten in een lange keten van mensen,

die verzadigd van het zien van zoveel bloed en tranen,

van zoveel dood en vernieling, van zoveel afschuwelijk

lijden, roepen en schreeuwen en huilen en bidden en

smeken om vrede.

Een vredeskaars is een oproep.

Je mag je geweten niet sussen en in je schelp kruipen.

Onze onmacht is groot, maar je moet aan de kant

van de eeuwige slachtoffers staan, de kleine zwakke

mensen in oost en west, die onder de permanente

dreiging van kernkoppen moeten leven, en aan de kant

van miljoenen hongerlijdende en van honger stervende

mensen, omdat teveel geld naar wapens gaat en onze

aandacht naar eigen veiligheid en welvaart, en naar de

ruimte, waar nog geen mensen wonen.

Wie een vredeskaars aansteekt, steekt zijn hart aan en

is aan het begin van een lange weg, die loopt van een

woord naar een daad, en van onverschilligheid naar

inzet.

Een vredeskaars herinnert je dag na dag aan je grote

verantwoordelijkheid en roept je telkens op weer

‘mens’ te worden en iets te doen aan de vrede in je

hart, de vrede in je huis, in je land, en in heel de wereld!

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 4 maart 2015

Ontmoetingsdag 60+

Week 2015-09 - ontmoetingsdag 60

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork” – deel 3

Comfort

Comfort kan een deken of een zachte wind zijn;

Zalf om mijn knieën te verzorgen;

Een luisterend oor om naar mijn ellende te luisteren;

Een paar warme sloffen om mijn tenen te verwarmen…

Comfort is wat ik als dusdanig ervaar,

Een noodzakelijk iets dat alleen door mij zo is gedefinieerd.

De leidraad om echt comfort te vinden is de eeuwenoude wijsheid te volgen om eerst te weten wat je eigen echte behoeften zijn.

(Lawrence Stern, Verenigde Staten)

Competentie

Recente onderzoeken beschouwen geluk als een ‘bijproduct’ van persoonlijke verwezenlijking, dat kan bekomen en ervaren worden als we al onze capaciteiten en vaardigheden richten en focussen op de verwezenlijking van iets wat zinvol is en een uitdaging betekent voor elk van ons.

(Marta Martinez Arellano, Spanje)

Competitie

‘Er zijn twee machten in de wereld: het zwaard en de pen. Er is een grote competitie en rivaliteit tussen de twee. Er is een derde macht die sterker is dan beide, de macht van vrouwen’ (Mohammed Ali Jinnah)

Ons bewustzijn als mensheid is aan het groeien en we verlaten geleidelijkaan comtetitieve houdingen ten gunste van samenwerking. Waarom? De globalisering van de economie en de informatie die mensen over de hele wereld verbindt, spelen een grote rol. De ‘global village’ is niet langer theorie. Door internet en sociale netwerken kunnen we in principe allemaal met elkaar verbonden zijn.

(Christine Marsan, Frankrijk)

Compliment

Er is maar heel weinig in het leven dat volledig gratis is. Het geven en krijgen van complimenten is een van die dingen. Het zijn prachtige en totaal onvoorwaardelijke geschenken van vreugde.

We beschikken over de mogelijkheid om iemends dag te veranderen door onze goede gedachten over hen te delen. We kunnen een potentieel gewone dag omtoveren in een dag vol vreugde en licht. Probeer het en geef elke dag iemand een compliment, zowel wildvreemden als bekenden. Kijk hoe hun gezichten opleven en hun ogen sprankelen. Iemand iets geven wat een spontane glimlach tevoorschijn tovert, is prachtig. Zij voelen zich fantastisch en jij voelt je goed. Probeer het en kijk waar het jou naartoe leidt!

(Katie Day, Groot-Brittannië)

Dankbaarheid

Dankbaarheid is een zeer positieve en complexe deugd, een ingesteldheid en vaardigheid. Het is een beslissing die we maken over hoe we de wereld ervaren. Dankbaarheid aanvaardt en behandelt elke situatie als een geschenk en oppotuniteit.

(Matthias Gruendler, Groot-Brittannië)

Toewijding

Toewijding gaat over onbaatzuchtigheid, het besef dat het leven gaat over het vervullen van gemeenschappelijke behoeften, eerder dan individuele.

(Ahmed El Nashar, Egypte)

Dienen

Ik leef en ik geef. De essentie van mijn zijn is dienen. Zijn is dienen. Dienen is zijn. Dienen is echter niet hetzelfde als totale zelfopoffering. Het betekent niet mezelf opgeven. Dienen moet in evenwicht zijn met zelfrespect. Het zijn met elkaar verbonden tegenstellingen die elkaar nodig hebben en die zin krijgen door elkaar. Zelfrespect zonder dienen wordt eigengerechtigheid, egoïsme. Dienen zonder zelfrespect wordt onderwerping, onderdanigheid. Maar als dienen en zelfrespecct elkaar ontmoeten in de kern van ons zijn, dan kunnen we zeggen dat we op onszelf afgestemd zijn. Ik besta, dus ik dien.

(Gabor Karsai, Hongarije)

Discipline

Een maatschappij waarin veel kan, kan alleen blijven floreren als mensen een zekere zelfbeheersing tonen. Gematigdheid is niet voor niets een van de kardinale deugden. Houden mensen te weinig rekening met de belangen van anderen, dan zullen er uiteindelijk regels volgen en zal de naleving ervan worden afgedwongen. Zelfdiscipline en door derden opgelegde discipline fungeren kennelijk als communicerende vaten.

(Olivier Sueur, Nederland)

Uit Het boek der WAARDEN

Gelezen in Tertio van 18 februari 2015

Op 10.2.2015 overleed Gilberte Degeimbre. Ze was de laatst overlevende van de vijf kinderen die tussen 29 november 1932 en 3 januari 1933 de Maagd Maria meer dan dertig keer zagen verschijnen in Beauraing. De verschijningen werden in 1949 als authentiek erkend en sindsdien vinden jaarlijks 100 à 150.000 bedevaarders de weg naar het heiligdom. (Geert De Kerpel)

Phil Bosmans spreekt tot ons: Vriendschap

De liefde van de vriendschap

is als brood en wijn.

Je zit aan dezelfde tafel

en je deelt de vruchten van je dromen.

De liefde van de vriendschap

voert je naar het licht

waar geen nacht je kan deren.

De liefde van de vriendschap

geeft je hart vleugels

in dorre dagen,

als het leven pijn doet

en je dood gaat aan verveling.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

zondag 1 maart 2015

Nieuwe domeinnaam

Opgelet, onze domeinnaam zal binnenkort veranderen, vanaf dan is onze web site enkel te bereiken via: http://www.parochie-korbeek-dijle.be/