woensdag 27 februari 2019

Europees Erfgoedfestival in Leuven

Het Arenberg Festival is sinds zondag 20 januari 2019 definitief afgelopen. Meer dan drie maanden lang stroomde er blauw bloed door Leuven. Het veelzijdige programma bracht met zo’n 30 projecten meer dan 70.000 mensen op de been.
Gelezen in TERTIO van 14 november 2018

Macht en schoonheid van het geslacht Arenberg
Uit een artikel van Virginie Platteau

Het Leuvense Arenberg Festival duikt (dook) dit najaar (november 2018) in de kunstschatten en het roemrijke verleden van het vooraanstaande adellijke geslacht Arenberg. Twee tentoonstellingen en heel wat evenementen in en rond Leuven tonen (toonden) de grandeur van die familie aan een breed publiek.
De adel spreekt tot de verbeelding. Er hangt een sfeertje omheen van verfijning en rijkdom. Maar – anders dan bij de tegenwoordige jetset – ook een zweem van culturele verfijning en een rijke historie. De familie Arenberg behoorde vijf eeuwen lang tot de hoge adel van de Lage Landen. De combinatie van hun macht, rijkdom en belangstelling voor kunst en cultuur bracht een reeks indrukwekkende kunstcollecties tot stand.
Lot van Europa
De Arenbergs behoorden tot de krijgs- of zwaardadel, de vechtende stand. Hun wapenschild, drie mispelbloesems op een rode achtergrond, liegt er niet om. Het rood verwijst naar het bloed van het slagveld. Wanneer ze het wapengekletter als veldheer overleefden waren de Arenberg-telgen ook in hun element als diplomaat aan de onderhandelingstafel. Op die manier breidden ze hun politieke en maatschappelijke macht nog uit.
Het is duidelijk dat de Arenbergs tot de elites behoorden die het lot van Europa mee bepaalden.
Douairière
Veldheren sneuvelen echter vaak in het harnas en laten een weduwe of douairière achter die soms nog vele jaren – en met kennis van zaken – het riante huishouden en de familiezaken bestierde. De machtige dames waren intellectueel ontwikkeld en werden absoluut gerespecteerd. De Arenbergs vervulden belangrijke politieke functies aan het hof en binnen de regering, en de familie was sterk geworteld in lokale netwerken. Door hun vele buitenlandse contacten raakten ze ingetrouwd in aristocratische geslachten over heel Europa. Hun kosmopolitische levensstijl weerspiegelt zich in de diversiteit van hun befaamde kunstcollectie.
Grondbezit was hun belangrijkste vorm van inkomsten. Het zorgt niet voor snel geld, wel voor vastigheid, zeker als het bosbouw betreft. De Arenbergs blonken uit als gentlemen foresters , wat bijna van nature leidt tot een langetermijnvisie en een cultuur van duurzaamheid. Wie nu een boom plant, doet dat voor zijn nageslacht dat van het bos zal genieten. De boom als symbool vinden we vandaar vaak terug; niets is belangrijker voor een adellijk geslacht dan de blauwe bloedlijn die is vastgesteld in de stamboom. De Arenbergcollectie bevat vandaar heel wat stamboeken, oorkondes en een portrettengalerij. Ook landschappen en historiestukken moesten hun macht, rijkdom en aanzien bevestigen en de band met de hoogste kringen van de Europese aristocratie benadrukken.
High society
De Arenbergs waren prominent aanwezig in de Europese high society van hun tijd. De “blinde hertog” Lodewijk Engelbert (1750-1820) was voorbestemd voor een militaire carrière. Maar tijdens een jachtpartij in Edingen in 1775 kreeg hij een lading hagel in zijn gezicht uit het jachtgeweer van de Engelse gezant. Een vooraanstaande Duitse schrijfster bracht er later verslag van uit bij Johann Wolfgang von Goethe. Ondanks zijn visuele beperking bleef hij actief. Hij verzamelde boeken – die hij wellicht liet voorlezen -, speelde kaart op geheel eigen wijze en maakte een grand tour door Europa in het spoor van Engelse aristocraten. Hij was een fervent kunstverzamelaar en mecenas van de wetenschappen, zo financierde hij de eerste gasballon die Jan-Pieter Minckelers (1748-1824) in Leuven heeft opgelaten.
*
* *
Minckelers was de ontdekker van het steenkoolgas of lichtgas dat gebruikt werd in de lantaarns voor de verlichting van de stadsstraten.
Op het graspleintje voor de Oude Kantine in Heverlee werd in 1948 een standbeeld ingehuldigd van Jan-Pieter Minckelers en hertog Lodewijk Engelbert van Arenberg. Bij die gelegenheid werd ter plaatse een ballon gevuld met steenkoolgas opgelaten. Als jonge tiener mocht ik getuige zijn van dat spektakel. (C.L.)


Op de sokkel aan de voorzijde staat volgende tekst gebeiteld:
Aan
Jan Pieter Minckelers
1748-1824
Professor aan de Universiteit te Leuven
en uitvinder van het steenkolengas

En aan de hertog
Louis Engelbert d’Arenberg
bijgenaamd de blinde hertog, zijn maecenas
1750-1820

Op de achterzijde van de sokkel staat volgende tekst:
Dit standbeeld werd opgericht in 1948
ter gelegenheid van de 75e verjaring
van de stichting der Unie der Ingenieurs
uit de Speciale Scholen van de
Katholieke Universiteit te Leuven

Ce monument a été érigé en 1948
à l’occasion du 75e anniversaire de la
fondation de l’Union des Ingénieurs
sortis des Ecoles Spéciales de
l’Université Catholique de Louvain
*
* *
Inpoldering
De Arenbergs waren markante figuren, die het gezicht van Europa mee hebben bepaald nog voor er van een Europese gedachte of identiteit sprake was. De Franse tak van de familie lag aan de basis van de Compagnie de Suez, de maatschappij die het Suezkanaal mee heeft aangelegd en die later uitgroeide tot een van de belangrijkste spelers op de energiemarkt. De Arenbergs waren ook betrokken bij de inpoldering, ten noorden van Antwerpen. “Tussen 1600 en 1900 wonnen ze 3000 hectaren op schorren en slikken”, zegt Mark Derez (archivaris van de KU Leuven). Interessant detail: de Hedwigepolder die binnenkort opnieuw onder water wordt gezet, is genoemd naar Hedwige de Ligne (1877-1938), echtgenote van een Arenberg.
Noblesse oblige
Uitpakken met rijkdom, een luisterrijk verleden, kastelen en kostuums, het laat ons dromen. Maar de huidige hertog Leopold Engelbert van Arenberg (1956) die meewerkte aan het festival, ambieert nog meer. “Een bezoek aan het festival en een kennismaking met mijn familie moeten het onafhankelijk Denken met grote D stimuleren”, vindt hij. Zijne Doorluchtige Hoogheid – zoals zijn geijkte aanspreking luidt – legt de nadruk op het belang van het familiale geheugen. De hertog ontdoet ook het romantische beeld wat van de glamour: “Men moest bereid zijn te geven om te krijgen, te verduren om te duren, en voor wie het twijfelachtige privilege genoot tot de krijgsadel te behoren, te dienen om te sterven. Eerst de plicht en dan het recht, dat is de ware betekenis van het adagium noblesse oblige”.
Van Croÿ tot Arenberg

Door een strategisch huwelijk eind 16de eeuw met de familie Croÿ erfden de Arenbergs het landgoed in Heverlee met het kasteel en de omringende bossen. Door de jaren heen werd het gebouw aangepast aan de smaak van de bewoners en de stijlen van de tijd. De Arenbergs bezaten in de 19de eeuw verschillende landgoederen in Europa. Heverlee en Edingen waren de geliefde verblijfplaatsen in de Lage Landen.
*
* *
Hierbij een foto van het huidige kasteel, ontsierd door de “scheve” IMEC-toren op de achtergrond. (C.L.)

*
* *
“Vrijwoud”
Opmerkelijk is dat door duurzaam woudbeheer de omliggende bossen – Heverleebos en Meerdaalwoud, destijds een “vrijwoud” waren waar alleen de Arenbergs mochten jagen* – ongeschonden bleven en nu nog de groene long voor de stad Leuven en omgeving vormen. Begin 20ste eeuw kwamen het Arenbergkasteel en –park in het bezit van de universiteit, die er haar wetenschapscampus onderbracht. De Arenbergs waren Duitse rijksvorsten, in dienst getreden van het huis Habsburg. “Ze leefden van de grond, van land-, bos- en mijnbouw”, zegt Mark Derez, archivaris van de KU Leuven.
*
* *
* Hierbij een anekdote over Korbekenaar Guilielmus Cappuyns gevonden in het boek van Erik Martens “Uit het verleden van de gemeente Oud-Heverlee”: Ook Cappuyns, meier en koster van Korbeek-Dijle, ontsnapte niet aan de waakzaamheid van de dienaars van de hertog. Op 6 maart 1785 werden hij en Hendrik Belsack uit Egenhoven betrapt en in beschuldiging gesteld om “… in den besloten tydt der jacht feytelyck en sonder eenige permissie in den voormiddagh te jaegen in Heverlee Broeck langst de Deyle jeder met een fusieck, bij hun hebbende een jachthondt …” Cappuyns en Belsack kregen elk een boete van 20 gouden realen. (C.L.)
*
* *
Het adellijke leven vergt veel personeel, waarover we in documenten leren dat aan het begin van de 20ste eeuw meer dan 50 mensen (wasvrouwen, tuiniers, koks…) in dienst waren op het kasteel.
(tot zover Virginie Platteau)

Vóór de Eerste Wereldoorlog heeft mijn vader nog gewerkt op het kasteel als tuinier. Alles moest er perfect zijn. Mijn vader lachte dat hij moest puntjes vijlen aan het pas gemaaide gras van de gazons. Hij verdiende er 2 frank per dag.

C.L.

In de naam van de Vader, met Luc Van Looy

De ontmoeting tussen oud en nieuw gebeurt best op het vlak van wat diep in de mens geschreven staat: het zoeken naar het mysterie, de mens als sociaal wezen, de vreugde die men ondervindt in de dienst aan de medemens.

In elke mens leeft het verlangen naar wat eeuwig is, naar wat het eigen bestaan overstijgt. In iedere mens leeft een verlangen naar liefde, naar een liefde die verder reikt dan de persoonlijke relatie tussen twee personen. Spanningen verdwijnen of worden gerelativeerd daar waar men het heilige centraal stelt. Heilig kan dan zijn wat het onzichtbare overtreft, ook als men er niet onmiddellijk een naam kan aan geven.

Wanneer paus Franciscus verwijst naar de spanning tussen het centrum en de periferie, wil hij er de nadruk op leggen dat de terugkeer naar de kern, Christus, ons de weg doet ontdekken naar de ander. Des te dichter men in een fietswiel een spaak volgt tot bij de as, des te dichter men zich bij de naburige spaak zal bevinden. Het leven van Christus wijst daar heel duidelijk op. Zijn leven van uit zijn eenheid met de Vader was totaal gegeven aan de mensen, aan de armsten eerst, dankzij zijn intens gebed op de berg ’s nachts. Discussies over wat binnen- en buitenkerkelijk is, kunnen maar overbrugd worden door te vertrekken vanuit de kern die Christus heet. In ethische discussies moet de heiligheid van elke mens het vertrekpunt zijn.

Uit het boek: In de naam van de Vader, 365 fragmenten uit homilieën en toespraken van MGR. LUC VAN LOOY (uitgegeven door Halewijn in 2018)

Kwis Oud-chiroleiding 2019


woensdag 20 februari 2019

Gelezen in TERTIO van 6 februari 2019

1 . “Drift om steeds te veranderen doodsteek voor samenleving”
Uit een interview van Jacques Hermans met François-Xavier Bellamy.
François-Xavier Bellamy (1985) is filosoof, politicus en auteur. Hij is plaatsvervangend burgemeester van Versailles.

Met een flinke dosis zin voor dringendheid trekt de jonge filosoof François-Xavier Bellamy ten strijde tegen de hedendaagse permanente veranderings- en bewegingsdrift. We lopen ons te pletter voor alles en nog wat, maar weten we wel waar we naartoe gaan?
U bent erin geslaagd heel wat jongeren te motiveren na te denken over de wereld morgen.
Welke boodschap hebt u voor de jeugd?
“Ik tracht de jongeren onder meer met Les Soirées de la Philo te bereiken. Er is vandaag veel te weinig tijd om na te denken over de echte levensvragen. De filosofie brengt ons opnieuw op het pad van de verwondering: l’émerveillement. Neem eens wat afstand, graaf eens wat dieper. Stel je ontvankelijk op, dat is de enige weg om de waarheid te achterhalen. Vergeet niet dat fascinatie voor permanente verandering ons verhindert over de realiteit na te denken. De toekomst is niet op voorhand bepaald. Wij hebben wel degelijk ons lot in eigen handen. Het is van essentieel belang ons te bezinnen over de fundamentele levenskeuzes. Vrede, rechtvaardigheid, schoonheid, waarheid; al die thema’s liggen ons toch nauw aan het hart. We moeten daarover in debat gaan.”
2 . De norbertijnen van de Abdij van Park grijpen renovatiewerken aan om een microbrouwerij te installeren en na 230 jaar terug zelf bier te brouwen. De stad Leuven staat in voor de renovatie en geeft een deel van het gastenkwartier in concessie aan de cvba Braxatorium Parcensis (Bra-Pa) die de paters voor hun brouwerij oprichtten. Die samenwerking is afgesloten op 28 januari in de gemeenteraad. Het bier zal “Quirinus” heten, naar de patroonheilige van de stad Neuss, waarmee de abdij en Leuven nauwe banden hebben. Het al bestaande Parkbier, gebrouwen in Ierland, is een exclusieve concessie van Aldi. De eerste flesjes Quirinus worden verwacht in april of mei.
3 . Asia Bibi is vrij en mag Pakistan verlaten. De christelijke vrouw, die in 2010 tot de doodstraf veroordeeld werd voor blasfemie, werd in oktober 2018 vrijgesproken en met haar echtgenoot overgebracht naar een geheime, beveiligde verblijfplaats in de buurt van Islamabad. Daarop volgden in het hele land gewelddadige protesten. Om de gemoederen te bedaren, gaf de overheid toe aan de eis van de demonstranten tot herziening van het verdict, maar het Hooggerechtshof bevestigde op 29 januari de vrijspraak.
4 . Tijdens het eerste weekend van februari vierde Ronse de verheffing van zijn Sint-Hermeskerk tot basiliek. Hoogtepunt van het volksgebeuren was de inhuldigingsmis op zaterdag. De stadspatroon, vereerd als genezer van geesteszieken, ligt aan de grondslag van de Fiertelommmegang die sinds 1090 jaarlijks op Drievuldigheidszondag een beschermende cirkel rond de stad trekt over een afstand van 32,6 km. Veel mensen uit Ronse en omgeving doen jaarlijks “hun Fiertel”, een dagtocht waar ze onenigheid en onverdraagzaamheid willen bannen door solidair op weg te gaan als evenwaardige tochtgenoten.
Hierbij enkele sfeerfoto’s van een Fiertelommegang genomen door onze dorpsgenoot en Ronsenaar Stef Van Wambeke.Op de foto met de paarden frontaal zie je de Sint-Hermesbasiliek op de achtergrond. Het meegedragen reliekenschrijn weegt 80 kg.

5 . Nadat de VS op 1 februari aankondigden dat ze zich terugtrekken uit het INF-verdrag (Verdrag over de vernietiging van de middellange en korte-afstandskernraketten afgevuurd van op de grond), volgt Rusland hun voorbeeld. In 1987 sloten Michaël Gorbatsjov en Ronald Reagan het verdrag dat voor het eerst een volledige categorie nucleaire wapens verbood. Volgens Willem Staes, beleidsmedewerker Veiligheid en Ontwapening voor Pax Christi Vlaanderen, speelt Trump Russische roulette met de Europese veiligheid, want Rusland heeft nu de handen vrij om onbeperkt en zonder enig toezicht nucleaire raketten op Europa te richten. Pax Christi vreest een nieuwe nucleaire wapenwedloop op Europees grondgebied en roept de Europese landen op te werken aan volledige nucleaire ontwapening.
6 . Op 3 februari arriveerde paus Franciscus in Abu Dhabi voor zijn bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten. Hij was er op uitnodiging van kroonprins Mohammed bin Zayed Al-Nahyan. Het bezoek is historisch te noemen: voor het eerst trok een paus naar de regio waar de islam ontstond. Hij had er onder meer een ontmoeting met de Raad van Islamitische Wijzen die zich opwerpt als de belangrijkste vertegenwoordiger van de gematigde islam. De reis paste in de zoektocht van de paus naar islamitische partners voor de interreligieuze dialoog en voor het beschermen van de christenen in het Midden-Oosten. Ook de oorlog in Jemen speelde mee in de gesprekken. (Frederique Vanneuville)

In de naam van de Vader, met Luc Van Looy: Kerk-zijn morgen: kwaliteit als ordewoord

Verhoudingen, persoonlijke relaties en groepsrelaties hebben kwaliteit nodig. Die overstijgt grenzen van taal en cultuur. Dat wordt duidelijk wanneer aan Jezus de vraag gesteld wordt: ‘Wie is mijn naaste?’ Hij beantwoordt ze met het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Kwaliteitsvolle verhoudingen integreren het diepe zoeken van elke mens naar het heilige, het mysterie, naar God.

Het christelijk leven zal zijn kwaliteit vinden in de duidelijkheid waarmee men over het eigen geloof denkt en het beleeft. Een duidelijke identiteit geeft ons een plaats in de multiculturele en pluri-religieuze wereld waarin we vandaag leven. Ze maakt ons bekwaam om in dialoog te gaan. Wie dialogeert moet zijn eigen standpunt goed kennen en kunnen verwoorden en tevens bereid zijn om van de andere te leren.

Onze geloofsbeleving zoekt kwaliteit. Beter een mooie verzorgde eucharistieviering op een centrale plaats met een onthalende en deelnemende gemeenschap, dan een schrale liturgie op vele plaatsen. Heldere en transparante structuren beschermen ook de zwakkere.

En nog dit over de kwaliteit van katholiek onderwijs. Omwille van het mensbeeld van waaruit het vertrekt, zal haar pedagogisch project ook altijd een pastoraal project zijn. Opvoeden is meer dan onderwijs leveren. Opvoeden in katholieke scholen zal steeds geloofsopvoeding zijn, zij het in een godsdienstles of in een wiskundeles of op de speelplaats. Geloofsopvoeding zal steeds opvoeding zijn tot beter mens worden.

Uit het boek: In de naam van de Vader, 365 fragmenten uit homilieën en toespraken van MGR. LUC VAN LOOY (uitgegeven door Halewijn in 2018)

woensdag 13 februari 2019

Maria Lichtmis – Opdracht van de Heer in de tempel


Op zondag 27 januari 2019 was er in Korbeek-Dijle de jaarlijkse lichtmisviering van KVLV, voorgegaan door Maria Maginelle, met veel lichtjes, veel mooie teksten en veel bijpassende muziek.

Als openingsgebed bad Maria:Goede Vader,

We bidden om uw licht, om de kracht

van uw Geest in donkere dagen.

Wees altijd bij ons met uw licht.

Maak van ons mensen die warmte en licht

uitstralen en die zo meewerken aan Gods
droom van liefde voor alle mensen.


In de naam van de Vader, met Luc Van Looy: De Heer heeft mij gezien

Het belangrijkste wat ons kan overkomen in het leven is: erkend, gezien, opgemerkt te worden. Hoe gelukkig zijn we als we door een voor ons belangrijke persoon opgemerkt en erkend worden. Welnu, dat is gebeurd, en wel door God zelf, in ons doopsel, in het vormsel. Dat gebeurt ook in de eucharistie.

Dat is ook de basis van onze verkondiging: we zeggen terecht dat we van de liefde van God getuigen omdat we die ervaren hebben. En wie meer dan Maria heeft die liefde gekend? Zij is uitverkoren, onder alle vrouwen, en dat weten wij. Op onze beurt zijn we haar toevertrouwd, om haar liefde te ervaren, om van haar de liefde voor haar Zoon te leren.

Zij heeft geen betere weg, geen beter voorstel om ons te laten aanvoelen dat God ons ziet, dan ons samen te brengen in de eucharistieviering. Hij schenkt zich aan ons in brood en wijn, zijn lichaam en zijn bloed. Dit wordt dan de plek vanwaar wij uittrekken en zeggen aan de mensen dat God hen graag ziet. En mocht het zijn dat wij mensen ontmoeten die daarvan niet overtuigd zijn, die dit niet geloven, dan is het aan ons om de vreugde van onze ontmoeting met Christus te laten aanvoelen. Er is absoluut geen reden om beschaamd te zijn dat wij christenen zijn, integendeel: het is onze grootste vreugde, een vreugde die zo groot is dat we ze niet voor ons alleen kunnen houden. Denk maar aan de vreugde die Maria bracht aan haar nicht Elisabet.

God heeft mij gezien, en iedereen mag weten dat dit mijn grootste vreugde is.

Uit het boek: In de naam van de Vader, 365 fragmenten uit homilieën en toespraken van MGR. LUC VAN LOOY (uitgegeven door Halewijn in 2018)

C.L.

Cagé chantant 2009


woensdag 6 februari 2019

Gelezen in TERTIO van 23 januari 2019

1 . Donderdag 17 januari: Al 82 dagen wordt in de Bethelkerk in het Nederlandse Den Haag een non-stopkerkdienst gehouden. Sinds 26 oktober hebben al ruim 700 voorgangers van alle christelijke gezindten elkaar afgelost om de gebedsdienst dag en nacht te laten doorlopen. Daarmee willen ze voorkomen dat het Armeense gezin Amratyan met kinderen van 15, 19 en 21 jaar het land wordt uitgezet. De Nederlandse wet verbiedt de overheid een kerk binnen te komen als daar een dienst aan de gang is. Ook voor de komende tijd hebben zich al veel vrijwillige voorgangers gemeld. Met de dienst willen de initiatiefnemers het gesprek met de politiek op gang brengen en houden.

2 . Op vrijdag 18 januari wijdde kardinaal Louis Raphael Sako onder grote belangstelling in de Sint-Jozefskathedraal in Bagdad twee nieuwe bisschoppen. Dominicaan Michael Najeeb Moussa wordt de nieuwe Chaldeeuwse aartsbisschop van Mossoul, Robert Jarjis hulpbisschop van Bagdad. De dubbele bisschopswijding bevestigt volgens Sako de dynamiek en vitaliteit van de christelijke gemeenschap in Irak. “Het is een teken van hoop voor Irak”, vindt de kardinaal.

3 . Filipijns bisschop Pablo Virgilio “Ambo” David (Kalookan) kant zich in scherpe bewoordingen tegen het voornemen voor een nieuwe wet in zijn land die de leeftijdsgrens voor criminelen verlaagt tot 9 jaar. Volgens David worden met de wet vooral de armsten getroffen. Hij liet zich al meermaals kritisch uit over het beleid van de regering-Duterte, zelfs en vooral nadat de president opriep kritische bisschoppen te vermoorden. (Geert De Cubber)

4 . Even tijd maken

Uit een artikel van Christophe Brabant, leraar in het Gentse Sint-Barbaracollege

Tegenwoordig staat het cool onder jongeren om heel wat “vrienden” te hebben op Facebook. Sommigen zijn “bevriend” met honderden anderen. De vraag is: kan je wel met zoveel mensen “bevriend” zijn? Leidt het gebruik van het woord “vriend” in die context niet tot een devaluatie? Waar ligt de grens, wanneer kan je iemand een vriend noemen? In een van zijn gedichten probeert Toon Hermans een antwoord te formuleren:

“Je hebt iemand nodig

stil en oprecht

die als het erop aan komt

voor je bidt of voor je vecht

pas als je iemand hebt

die met je lacht en met je grient

dan pas kun je zeggen:

‘k heb een vriend”

Blijkbaar is er aan vriendschap iets paradoxaals. Enerzijds in een vriend iemand die je heel nabij is, zich voor jou inzet, aan jouw kant staat. Anderzijds is het ook iemand die afstand kan nemen, je kan relativeren, met humor op je eigenaardigheden kan wijzen.

Zet je deur maar open! (Eerste communie)

Op zondag 20 januari 2019 was er in Korbeek-Dijle de startviering van de Eerste Communie met als thema: “Zet je deur maar open!”. Vier jongens en één meisje bereiden zich voor op hun Eerste Communie op zondag 2 juni 2019. In de viering baden wij samen met pater Philip het openingsgebed:

Goede Vader,

Vandaag zetten deze vijf kinderen bewust hun

eerste stappen in het huis van uw Zoon Jezus.

We heten hen van harte welkom in ons midden

en willen als parochie zorg voor hen dragen.

Mogen wij ook U vragen om een oogje in het

zeil te houden?

Nog een mooi stukje uit de bezinningstekst van begeleidster Inge:

Bouw een thuis met stenen van mensen

en mortel van liefde die stevig bindt.

Plaats in je thuis zetels van goedheid.

Behang je muren met bloemen van geduld.

Leg een tapijt van zachtheid en vrede

en verwarm de ruimte met hartelijkheid.

Na de viering bood de parochie nog een hapje en een drankje aan.

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: De eerste ‘aalmoes’

We moeten kunnen delen, geven, schenken. We hebben echter nog een kostbaarder bezit dan geld: onze tijd. Tijd geven is veel moeilijker, het ‘kost’ ons behoorlijk veel. We zouden ons elke avond kunnen afvragen: heb ik wat tijd gehad voor mijn vrouw, mijn man, mijn kinderen, mijn ouders, mijn buren? Misschien is er een zieke of bejaarde aan het wachten op mijn bezoek… Stel dat ik dat bezoek steeds maar weer uitstel? Want ik heb geen tijd! Het is nú de ‘gunstige tijd’ om onze tijd te geven. Tijd is de eerste ‘aalmoes’ in deze dagen. En heb ik tijd voor God? Vasten gaat ook over tijd geven aan gebed. Als we elke dag vijf minuten vrijmaken om te bidden – het Onze Vader, het Weesgegroet, een of andere gedachte uit het evangelie… - hoeveel zou er dan niet veranderen in ons leven! Vasten is geen krachttoer, geen zelfkastijding. Vasten is mijn lichaam en geest klaarmaken en soepel maken zodat ze betere instrumenten voor de liefde worden.

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels (uitgegeven in 2009)