woensdag 11 maart 2009

Spreekwijzen Aan De Schriftuur Ontleend - Deel 5

Leeuwen op de weg zien. Voorwendsel van de luiaard om zich aan zijn werk te onttrekken.
Ontleend aan het boek Spreuken hoofdstuk 22, vers 13:
De luiaard zegt: ‘Er loopt een leeuw op straat! Als ik buiten kom ga ik eraan!’

Iemand de levieten lezen. Scherpe verwijten tot iemand richten, hem zijn plichten voorhouden.
Zinspeling op het boek Leviticus, dat o.a. verordeningen voor de levieten bevat.

Het licht op de kandelaar zetten. De waarheid aan de dag brengen.
Ontleend aan Mattheus hoofdstuk 5, vers 15: Je steekt een lamp niet aan om haar onder de korenmaat te zetten, maar je zet haar op de kandelaar, en dan schijnt ze voor allen in huis.

Iets met de mantel der liefde bedekken. Enig kwaad of tekortkoming verzwijgen of verontschuldigen.
Ontleend aan het boek Genesis hoofdstuk 9, vers 23: Maar Sem en Jafet haalden een mantel, legden die op hun schouders, liepen achteruit en bedekten met afgewend gelaat de naaktheid van hun vader, zodat zij de naaktheid van hun vader niet zagen.
Ofwel aan de Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs hoofdstuk 13 (ode aan de liefde), vers 7: Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij.

’t Is de Moriaan gewassen. Het is iets onbereikbaars.
Ontleend aan het boek Jeremia hoofdstuk 13, vers 23: Kan een Kusiet (= Ethiopiër) zijn huidskleur veranderen, of een panter zijn vlekken? En zou u het goede kunnen doen, u die met het kwaad bent vergroeid?

Door het oog van een naald kruipen. Ternauwernood na ziekte of ongeval overleven.
Ontleend aan Mattheus hoofdstuk 19, vers 24: Nog eens zeg Ik jullie: een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk van God.

Parels voor de zwijnen werpen. Nuttige lessen, goede woorden besteden aan iemand die er de waarde en betekenis niet van beseft.
Ontleend aan Mattheus hoofdstuk 7, vers 6: Geef het heilige niet aan de honden, en gooi jullie parels niet voor de varkens, opdat zij die niet met hun poten vertrappen, zich tegen je keren en je verscheuren.

Hij zit daar als Pilatus. Hij verkeert in tweestrijd en weet niet wat te doen.

Pilatus heeft dat zo geschreven. Aldus is beslist en daaraan is niets meer te veranderen.
Ontleend aan Joannes hoofdstuk 19, vers 22: Pilatus antwoordde hun: ’Wat ik geschreven heb, blijft geschreven.’ (nl. “Koning van de Joden”)

Van Herodes naar Pilatus lopen. Heen en weer lopen.

Iemand van Pontius naar Pilatus zenden. Iemand voor niets heen en weer laten lopen, om zijn zaak op de lange baan te schuiven.
Ontleend aan Lucas hoofdstuk 23, verzen 6 en 7: Toen Pilatus dat hoorde, vroeg hij of de man een Gallileeër was; en toen hij begreep dat Hij onder Herodes ressorteerde, stuurde hij Hem door naar Herodes, die op dat moment eveneens in Jeruzalem verbleef.
En vers 11: Ook Herodes en zijn manschappen beledigden Hem en maakten Hem belachelijk door Hem een pronkgewaad aan te doen. Daarna stuurde hij Hem terug naar Pilatus.

Het zijn vrienden als Herodes en Pilatus. Het zijn vijanden die voor ’t ogenblik samengaan om zo beter hun doel te kunnen bereiken.
Ontleend aan Lucas hoofdstuk 23, vers 12 (volgend op vers 11 uit de vorige rubriek): Herodes en Pilatus werden op die dag vrienden van elkaar; tevoren waren ze namelijk vijanden.

C.L.