woensdag 16 januari 2008

Bertemnaar Wonderbaarlijk Genezen Te Scherpenheuvel

Alfons Decoster, man van Margriet Bruggemans, vertelde mij over de miraculeuze genezing van een Bertemnaar, die beschreven was in een oud “kerkboek” van de grootmoeder van Margriet, Elisa Verstappen (Lizà van Haëngke Verstappen).
Ziehier het titelblad van het “kerkboek”:


Ik geef hierna de tekst van het eerste wonderverhaal verteld onder de titel:
Voornaamste Wonderen geschied te Scherpenheuvel door de voorspraak van O.L.Vrouw
In de maand Augustus 1603 was de vijf en zeventigjarige Hendrik Visschers van Berthem (bij Leuven) gekweld met wreede wonden aan de beenen. De ontsteking en de bloeding deed een noodlottige afloop vreezen. Een vriend raadde hem aan zich naar Scherpenheuvel te begeven. Maar hij was uiterst zwak: daar zijn kinderen vreesden dat hij onderweg zou bezwijken raadden zij hem aan de HH. Sacramenten te ontvangen vóór zijn vertrek. Driemaal voerde men hem naar Scherpenheuvel; de pijn scheen te verminderen; maar bij de derde bedevaart werd de pijn zoo hevig dat men alle oogenblikken den dood van den zieke verwachtte. Eensklaps valt Visschers in bezwijming: hij komt weer bij en roept dat hij genezen is. En waarlijk zijn wonden waren verdwenen. Nog verschillende jaren leefde hij in de beste gezondheid. (Aldus de Getuigenis van den Pastoor, den Burgemeester en de Schepenen van Berthem; onderteekend Jacques de Blehem.)

Reeds vóór 1500 zou er een Mariabeeldje gehangen hebben aan een zeer oude eik in het bos van Scherpenheuvel, een beeldje dat veel vereerd werd. In 1602 werd het beeldje op een altaar geplaatst in een houten kapel naast de oude eik. In 1603 gaven de Aartshertogen Albrecht en Isabella opdracht de houten kapel te vervangen door een stenen. Deze werd ingewijd in 1604. In 1609 gebeurde de eerste steenlegging van de huidige kerk door de Aartshertogen Albrecht en Isabella. In 1627 was de kerk voltooid. Het Mariabeeldje werd op het hoogaltaar gezet op de plaats waar de eikenboom had gestaan. In 1922 werd de kerk van Scherpenheuvel tot basiliek verheven.

Ik ben in de oude parochieregisters van Bertem gaan zoeken naar een spoor van Hendrik Visschers. Met het bijhouden van deze registers is begonnen in 1600. Zijn overlijden en/of dat van zijn kinderen zou er dus normaal moeten in terug te vinden zijn. Ik heb jammer genoeg geen enkele vermelding van de naam Visschers gevonden. Mogelijk is de familie verhuisd uit Bertem na 1603?

Cyriel Letellier