zondag 8 maart 2020

Twintig jaar TERTIO

Het ganse nummer van 19 februari 2020 is gewijd aan de geschiedenis van het weekblad.

Hierbij enkele grepen uit de inhoud van de hand van Emmanuel Van Lierde, Frederique Vanneuville, Sylvie Walraevens, Geert De Cubber en Ludwig De Vocht.

Op 16 februari 2000 verscheen de eerste editie van het christelijk opinieweekblad Tertio met een huidige oplage van 6.000.

De spilfiguren bij de oprichting van Tertio waren: Toon Osaer, toenmalig woordvoerder van kardinaal Danneels, en de toenmalige directeur van uitgeverij Halewijn Jo Cornille.

Breed draagvlak

“Al noemden we het toen nog niet zo, we wilden dat Tertio een ‘verbindend’ project zou zijn. We wilden niet in polemiek of polarisatie belanden, zoals in Nederland toen het geval was”, vertelt Osaer. Om die verbinding te bewerken werd gezocht naar een zo breed mogelijk draagvlak, niet alleen onder religieuzen en bij de bisdommen, maar ook in het christelijke middenveld en bij katholieke burgers, zowel individuen als families. Osaer vindt het belangrijk te beklemtonen dat er van in het begin over werd gewaakt om Tertio te definiĆ«ren als een niet-kerkelijk project. “Jo en ik zetelden wel in de raad van bestuur en door onze functie waren we allebei vertrouwensmensen van de kardinaal en de bisschoppen, maar we zaten daar geenszins omdat de kerk greep wou hebben op het geheel.”

Pauselijke felicitaties

Het hoogtepunt uit de 20-jarige geschiedenis van Tertio is en blijft zonder twijfel het interview dat dit weekblad mocht hebben met paus Franciscus op donderdag 17 november 2016. Door de jaren heen kon Tertio ook in het Vaticaan een stevige reputatie opbouwen en het blad wordt in Rome beslist gevolgd. Dat blijkt onder meer uit de brief die staatssecretaris Pietro Parolin in naam van paus Franciscus op 16 januari schreef aan Gents bisschop Luc Van Looy.

Vertaling van de brief

“Aan Mgr. Luc Van Looy,

bisschop-referent voor de media

van de Belgische bisschoppenconferentie

Ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de oprichting van het weekblad Tertio , sluit de Heilige Vader zich aan bij de vreugde en de dankzegging van uzelf, zij die er werken en de lezers. Hij verzekert u daarbij van zijn geestelijke nabijheid en zijn gebed. Hij dankt God voor deze gebeurtenis die getuigt van deze 20 jaar, die toelieten aan dit kwalitatieve weekblad om zich een reputatie te smeden. Zijn naam ontlenend aan de apostolische brief Tertio Millennio Adveniente van paus Johannes Paulus II (10 november 1994), wenste Tertio in een steeds meer geseculariseerd medialandschap de stem van de christelijke intellectuelen in de publieke debatten te laten horen en te versterken. Paus Franciscus drukt de wens uit dat deze gelukkige verjaardag de journalisten in staat zal stellen een nieuwe adem te vinden in hun engagement en in hun inspiratie, in dienst van het geloof en de kerk. Hij vraagt aan de heilige Geest, door bemiddeling van de maagd Maria, hen te helpen getuigen van de jeugdigheid en de vreugde van het evangelie, en hen te helpen een cultuur van ontmoeting en dialoog met allen te versterken. Vanuit die hoop verleent hij u van ganser harte de apostolische zegen, alsook aan de journalisten, het personeel en de lezers van het weekblad Tertio.

+ Kardinaal Pietro Parolin

Staatssecretaris van Zijne Heiligheid”

Woorden van Rik Torfs

“Gelovigen spreken over ‘keuzekatholicisme’, over geloof als een individuele zaak, en benadrukken voortdurend dat ze een minderheid zijn. Dat laatste is een vaststelling, maar betekent nog niet dat je daarin moet berusten. Ik ben voor een wild expressief christendom. Dat is het toch van nature? De Blijde Boodschap nodigt uit ons enthousiasme te delen met anderen, net zoals we geestdriftig kunnen vertellen over een geweldige film of een sterke tentoonstelling. We moeten ons als christenen niet schamen; ik voel me alvast niet persoonlijk verantwoordelijk voor fouten die ooit door de kerk werden begaan.”

Woorden van Bert Claerhout, eerste hoofdredacteur, van 2000 tot 2007

“Welke richting moeten we uit? Hoe komt dat over? In het begin was dat moeilijk. We werden wat in de conservatieve hoek geduwd. Na ons memorabele interview met Steve Stevaert (zie Tertio nr. 196 van 12/11/’03, nvdr) is alles veranderd. Stevaert stond op dat ogenblik op zijn politieke hoogtepunt. ‘Ik ben tegen onverschilligheid en voor volle kerken’, zei hij toen bij ons. ‘Tertio, fijn blad, lees ik graag’, zei hij ook in De zevende dag. Plots waren we als het ware ‘ontsmet’.”

Woorden van Ludo Van den Eynden (85 jaar), waakt al 20 jaar over het taalgebruik en de kwaliteit van de artikels

“Het niveau dat Tertio nu haalt, is geleidelijk gegroeid. De afstand tussen de eerste nummers en de huidige is enorm. De kwaliteit is sterk toegenomen, maar soms is het niveau te hoog. Voor een gemiddelde lezer zijn sommige stukken zware kost, een vorm van filosofie. Er zou terug een ietwat plezierige maar intelligente kolom in mogen. Een soort ontspannend cursiefje van niveau met zachte ironie zou een aanwinst zijn.”