zondag 18 maart 2018

Agenda bijgewerkt

Bekijk onze bijgewerkte agenda op de agenda-pagina.

woensdag 14 maart 2018

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: De aarde in zijn zonnestelsel

Tijdens de vasten wordt er veel over bevrijding gesproken: persoonlijke, collectieve en sociaal-economische… Allerlei pastorale initiatieven worden in dat verband genomen, maar de bijbel komt daarbij weinig ter sprake. Onze vastencampagnes lijken soms op satellieten die hun baan om de zon kwijtgeraakt zijn. Als onze acties niet wortelen in een gelovige lezing van de Schrift, dan zal het Woord Gods ons leven en dat van de maatschappij nooit diepgaand veranderen. Wij gaan er altijd van uit dat wij zelf het heil tot stand brengen! In zijn brief over de tijd na het jubeljaar nodigt paus Joannes Paulus II ons uit om alle activisme te corrigeren en over te schakelen van doen op zijn, om eerst naar God te kijken en deel te hebben aan zijn leven. Het beste middel om de aarde weer in haar zonnestelsel te brengen is haar verbinden met Gods handelen.

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels (uitgegeven in 2009)

woensdag 7 maart 2018

Ons Leuven over Bertem, Korbeek-Dijle en Leefdaal

Artikel van Timo Van Havere uit de Nieuwsbrief nr. 28 van juli 2013 van de Erfgoedkamer Bertem

Tijdens de jaren 1920 werden verschillende lokale katholieke kranten opgericht. Zo bestond er Ons Tienen. Orgaan der katholieke partij van Tienen en omstreken en Ons Tervuren. Katholiek Vlaamsche Weekblad voor Tervuren, Duisburg, Vossem, Everberg en omstreken.

Toevallig konden we enkele nummers inkijken van nog een ander blad, Ons Leuven. Katholiek weekblad voor Leuven en omstreken. Deze krant werd opgericht in juli 1928, maar verwaterde al snel tot een politiek pamflet. Tijdens de eerste twee jaren van haar bestaan publiceerde ze allerhande artikeltjes over Bertem, Korbeek-Dijle en Leefdaal. We kozen er enkele uit.

BERTHEM. – Vandalenstreek. – Vorige nacht, werd aan het bekend rijwielmakershuis E. Meeus, Alsemberg, alhier, de kostbare gummidarm, ter waarde van 400 fr., dienende op de naftavergaarbak voor auto’s, doorgesneden, waardoor een massa benzine verloren liep. Een streng onderzoek is ingesteld. (7 oktober 1928)

CORBEEK-DYLE. – Zooals door ons aangekondigd, werd zondag het beeld van de H. Theresia van ’t Kindje Jezus, op luisterrijke wijze gewijd en ingehuldigd. Reeds van 1½ uur vormde zich een praalstoet in de Broekstraat, grensscheiding van Heverlee en Corbeek-Dyle. Vervolgens toog deze stoet, bestaande uit groepen, verkleede ruiters, padvinders, H. Hartbonden, Boerengilden, muziek- en andere maatschappijen, maagdekens en gekostumeerde groep, verbeeldende het lijden van O.L.H, enz., door het puik versierde dorp. Ook het groote beeld van de lieve Heilige Theresia en een praalwagen, puik ingericht, waar de Heilige Theresia verbeeld werd door een lief, braaf meisje van de gemeente. De geestelijkheid sloot den stoet.

Overal had men om het meest geijverd en gewerkt om huizen en straten te versieren en te bevlaggen. Tientallen zegeboogen waren opgericht. Het volk was van alle kanten toegestroomd, daar het puik weder als weggeleid scheen voor dit feest.

Door Mgr Quirius Nols, Prelaat der abdij van Park (Heverlee), bijgestaan door eenige E.H. Kanunnikken derzelfde abdij, werd op een prachtig verhoog, de stoet in oogenschouw genomen. De Hoogw. Prelaat zegende het volk en inzonderheid de kleine kinderen. Z.H.W. volgde dan met mijter en staf, den stoet en ging vervolgens over, in de kerk, tot de wijding van het groote beeld van de H. Theresia.

Week 2018-10 - 001

Lof volgde met sermoon, en de lieve kerk was stampvol. In een woord, het was meer dan een feestdag te Corbeek-Dyle – het was een Hoogdag – De brave bevolking haalt eer van de versiering. (21 oktober 1928)

LEEFDAEL. Wij maakten melding van de brutale aanranding op den eenzamen weg Berthem-Leefdael (gehucht Ste-Verone) van het 16-jarig meisje B…, van Berthem, die ’s avonds alleen huiswaarts ging en benevens de kapel van Ste-Veronica, te Leefdael, op ’t onverwachts aangevallen werd door zekeren V…, van Leefdael, een slecht befaamde kerel. Daar de klacht niet onmiddellijk ingediend werd, kon het gerecht ook niet eerder ingrijpen. Gedurende het ingestelde onderzoek, waarbij tal van getuigen naar Leuven geroepen werden, bleken de feiten nogal bezwarend voor den dader, die dan ook ingerekend werd en gevankelijk te Leuven werd gevoerd Dinsdag morgen. Het is voor de bevolking aldaar een ontlasting en die zaak wordt druk besproken. Het onderzoek duurt steeds voort. (21 oktober 1928)

LEEFDAEL. – Baankoers. – Heden Zondag, 11 Oogst, zal alhier, door de club “De Snelle Wielrijders”, lokaal “Casino”, bij A. Van Esch, een baankoers voor alle onderbeginnelingen ingericht worden over een afstand van 50 km. goede wegen, 600 frank geldprijzen worden uitgeloofd. Inschrijvingen bij Van Esch, tot aan ’t vertrek der koers te 14½ uur. (T.) (11 augustus 1929)

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: Gebroken lichaam

Men zegt weleens dat onze tijd gekenmerkt wordt door de ontdekking van het lichaam. Van het mooie, sterke, atletische lichaam. Van het lichaam als meesterwerk van de Schepper en als tempel van de Geest. Het is wellicht zo dat wij meer dan ooit proberen ons lichaam echt te bewonen. Maar onze tijd is ook de tijd van de gekwetste lichamen, verscheurd door zoveel oorlogen, van binnenuit aangetast door zoveel kwaad. Christenen moeten leren gekwetste mensen te ontdekken, hen lief te hebben en mee te werken aan hun heling. Want een gekwetst lichaam kan een bron van levend water worden: is het niet uit de doorboorde zijde van de gekruisigde Christus dat het water en het bloed stroomden die de wereld zouden redden? De diepe liefdesband met de arme, de zwakke, de verdrukte leidt ons binnen in de liefde van Jezus en zijn Vader. Op het eerste gezicht kan het kijken naar de verwondingen van anderen ons verdrietig maken. We zouden ons liever willen wegdraaien van lijdende mensen. Hun verwondingen openbaren ons immers wat er in onszelf nog gekwetst is. Maar als je deze mensen aanraakt, als je je verbindt met hen, dan pas zal dat levend water van het mee-lijden in je opborrelen, in de ware betekenis van het woord: samen met de gebroken mens kun je binnengaan in het geheim van Jezus’ paasmysterie: sterven om te leven. Want Jezus leeft in arme, gekwetste lichamen. Hun verwondingen zijn de zijne.

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels

woensdag 28 februari 2018

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: Moord op God

Op een of andere manier is onze westerse cultuur schuldig aan een soort moord op God. Daardoor is de situatie van de moderne mens in meerdere opzichten eigenlijk ondraaglijk geworden. Men heeft zonde vervangen door vergissing en men heeft alles verdrongen. En de grondslagen van de moraal zijn afgebrokkeld. De kwestie is nu niet meer zozeer te weten wat goed of kwaad is, maar wel de vraag: ‘Is er nog wel goed of kwaad?’ De vraag: ‘Wat moet ik doen om mijn geweten te vormen en te volgen?’ heeft plaats gemaakt voor een andere vraag: ‘Is mijn geweten niet altijd onfeilbaar en vanzelf gevormd, zodat ik altijd mag doen wat het mij voorschrijft?’ De moord op God is voor een deel te verklaren vanuit de karikaturen van de ware God. Er heeft een soort ontwaken plaatsgevonden van het menselijke ik, dat er niet in geslaagd is zich juist te situeren ten overstaan van God zoals hij werkelijk is: een God die, omdat hij Vader is, absoluut niet de mens wil onderdrukken, maar juist de grondslag is van zijn kindschap, zijn autonomie en zijn leven.

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels

woensdag 21 februari 2018

Wafelenbak 2018

clip_image002[1]

WOS

Werkgroep

Ontwikkelings-

Samenwerking.

De wafelijzers zijn weer opgeborgen
en de wafels verkocht …

Dan past een woord van dank

aan alle vlijtige bakkers en lieve bakkerinnen,
aan alle gulle schenkers van materiaal of eieren,
aan alle moedige verkopers en even moedige verkoopsters
aan allen die deze actie in het hart dragen en aanbevelen
en vooral aan alle vriendelijke mensen
die de WOS-wafels kopen en waarderen
of die een gift stortten.

We hebben dit jaar 90 kg bloem verwerkt en …
we maakten een winst van 2.670 euro.

Hartelijk dank in naam van de werkers in de derde wereld
rond de projecten die door WOS ondersteund worden en…

Tot volgend jaar wellicht

De W.O.S.

Gelezen in TERTIO van 7 februari 2018

Uit een reactie van Johan Plas in een lezersbrief op het standpunt van David Van Reybrouck over de politiek. (Zie Kerk & leven van 7 februari 2018)

Als ik Van Reybrouck volg, zouden politici zich niet moeten laten leiden door overwegingen van het kiespubliek, maar in de eerste plaats hun ideaal moeten volgen. Wie daar dieper over nadenkt, merkt dat zoiets haaks staat op het grondprincipe van de democratie, namelijk dat politici het volk vertegenwoordigen en zodoende in de eerste plaats rekening moeten houden met hun kiespubliek. Politiek die hoofdzakelijk steunt op idealen, mondt trouwens vrijwel altijd uit in de dictatuur van het ideaal.

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: Schamele woorden, rijk hart

Als je weet dat je je partner elke dag ontvangt uit de hand van God, zeg je telkens weer: ‘Je hebt het recht om vandaag te zijn zoals je bent, ik respecteer je en hou van je, juist daarom. Ik wil je niet veranderen, niet gebruiken, niet manipuleren als een object.’ Veel christenen hebben een al te vaag begrip van de heiligheid van het huwelijk. Een huwelijk is Gods werk: hij heeft man en vrouw geschapen en hen – met alle respect voor hun vrijheid – naar elkaar geleid. Als mijn vrouw, mijn man mij tekens van liefde geeft, doet hij of zij dat niet alleen uit eigen kracht en wil, hij of zij geeft ze me vanuit de Heer. Dat is het sacrament van het huwelijk. Het is God die ik in hem of haar mag ontmoeten. En mijn partner zegt me: ‘Kijk mijn woorden zijn schamel, maar mijn hart dat bewoond wordt door God is immens rijk.’ Waar twee of drie mensen in Jezus’ naam samenzijn, daar is hij in hun midden. Waarom zou Christus dan niet aanwezig zijn als man en vrouw verenigd zijn? In het huwelijk voor God gesloten, is de Heer die zegt: ‘Ik waarborg je dat de liefde die je op dit ogenblik voor elkaar voelt altijd jong en echt zal blijven, want het is mijn liefde die ik je geef en waarmee je elkaar mag beminnen. En mijn liefde is sterker dan de dood.’

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels

woensdag 14 februari 2018

Gelezen in TERTIO van 31 januari 2018

1 . CM, ACV en beweging.net verzetten zich tegen de bewering dat de opvang van vluchtelingen onze sociale zekerheid in gevaar brengt. Ze wijzen erop dat vluchtelingen geen rechten hebben in de Belgische sociale zekerheid zolang zij er niet toe bijdragen. De organisaties stellen dat de sociale zekerheid niet van buitenaf wordt bedreigd maar van binnenuit. De beslissing van de federale overheid in het kader van de taxshift om de werkgeversbijdragen fors te laten dalen, weegt immers zwaar op de ontvangsten van de sociale zekerheid.

2 . Het Vaticaan neemt dit jaar voor de eerste maal deel aan de biënnale voor architectuur in Venetië (26 mei tot 25 november). Tien architecten uit tien verschillende landen zullen elk een kapel ontwerpen die na de biënnale weer opgebouwd wordt op een plaats die niet over een gebedshuis beschikt.

(1. en 2. Ludwig De Vocht en Joris Delporte)

3 . Liefde in tijden van onrust

Uit een artikel van Sylvie Walraevens

Brussels staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) publiceert vandaag Brussel, mijn weerbarstig lief.

In dat boek maakt ze van de passie voor haar “geliefde” geen geheim, al is dat lief verdraaid tegendraads. Debaets wil haar eigenzinnige beminde niet temmen, maar geeft de relatie zuurstof voor een nieuwe adem.

Afwezige vaders

Waarom jonge mensen met allochtone wortels in onze samenleving geen thuis vinden, is deels te verklaren doordat de vaders in het verleden te weinig betrokken werden bij het integratieproces, gelooft Debaets. “Het beleid van de jaren 1970-’80 was vooral op de moeders gericht. We verloren uit het oog dat de nieuwkomers uit een patriarchale samenleving kwamen, waarin de vaders een sterke gezagspositie innamen. Veel mannen twijfelden aan hun identiteit omdat ze in deze samenleving geen duidelijke rol toegekend kregen. Ze trokken zich terug in hun theehuizen en werden afwezige vaders. Veel Syriëstrijders komen niet uit sociaaleconomische probleemsituaties, maar misten een vaderfiguur.”

“Daarom starten we binnenkort een project met buurtvaders. Het idee komt uit Nederland en heeft daar zijn vruchten afgeworpen. Vaders uit verschillende gemeenschappen zullen in een aantal moeilijke Brussels wijken op straat aanwezig zijn om crimineel gedrag preventief een halt toe te roepen. De Rotterdamse probleembuurt die met die aanpak werkte, is vandaag niet meer te herkennen. Net als in Brussel had ze te kampen met rellen en criminaliteit. Vandaag is de wijk, mede door stadsinnovatie, een aantrekkelijke plek geworden. De Marokkaanse theehuizen, staaltjes van allochtoon ondernemerschap, floreren er broederlijk naast Italiaanse restaurants of hippe cafés. Ze schenken alcohol en vrouwen zijn er welkom. Het kan echt anders, als de overheid de juiste keuzes maakt, bijvoorbeeld door het handelsaanbod in een wijk te diversifiëren, zodat er geen getto’s ontstaan.”

Maria Lichtmis 2018

Week 2018-07 - 003Week 2018-07 - 006Week 2018-07 - 007Week 2018-07 - 009

Op zondag 28 januari 2018 hield KVLV Korbeek-Dijle haar jaarlijkse Lichtmisviering in de kerk. De viering, voorgegaan door Maria Maginelle, was een aaneenschakeling van mooie teksten waarbij de eerste lezing toch bijzonder opviel. Van dat verhaal laat ik u graag mee genieten:

Er was eens een klein meisje dat graag God wilde ontmoeten. Ze was zich ervan bewust dat de weg naar de plaats waar God leefde heel lang zou zijn. Dus pakte ze haar rugzak, stopte er enkele blikjes frisdrank en een paar chocoladerepen in, en ging op stap.

Na een kleine wandeling kwam ze bij een park. Daar zag ze een oud vrouwtje op een bank. Ze keek naar de duiven die de broodkruimels oppikten die ze voor hen op de grond gooide. Het kleine meisje ging bij de vrouw op de bank zitten en deed haar rugzak open. Toen ze een blik frisdrank wilde opentrekken, ontmoette haar blik die van de oude vrouw. Dus pakte ze een chocoladereep en gaf die aan de vrouw.

Dankbaar nam die de zoetigheid aan en glimlachte daarbij. Het meisje vond het een heel mooie glimlach en gaf de vrouw ook een blikje frisdrank. De vrouw glimlachte weer, nog mooier dan eerst.

Het kleine meisje vond het prachtig. Zo zaten die twee een hele tijd op de bank in het park en aten met elkaar de chocoladerepen en dronken frisdrank, maar geen van beiden zei een woord. Toen het donker werd, voelde het meisje dat ze moe werd en besloot ze terug naar huis te gaan. Na enkele stappen stopte ze, keerde terug naar het oude vrouwtje en gaf haar een dikke knuffel. Het vrouwtje glimlachte weer heel gelukkig.

Toen ze thuiskwam zag haar moeder de vreugde op het gezicht van haar dochtertje en vroeg: “Wat heb je vandaag voor leuks gedaan dat je zo vrolijk kijkt?” En het kleine meisje zei: “Ik heb vandaag met God gegeten en ze heeft een heel mooie glimlach!”

Ook de oude vrouw was naar huis gegaan waar haar dochter op haar wachtte. Ook die vroeg waarom ze er zo blij uitzag. En ze antwoordde haar: “Ik heb vandaag met God gegeten en ze is veel jonger dan ik had gedacht.”

We moeten het niet te ver zoeken om God te ontmoeten.

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: Liefde in september

Liefde is een soort plant die groeit en die in de loop van haar groei van gedaante verandert. Elke liefde begint met de woorden: ‘Omdat jij mooi, verstandig, lief, ijverig, goed, begrijpend bent, omdat jij al deze kwaliteiten hebt, daarom hou ik van je.’ Maar welke vrouw of man kan in de loop van haar of zijn leven, dertig, veertig, vijftig jaar lang, al deze kwaliteiten, die de partner haar of hem toebedacht, blijven waarmaken? Indien liefde daarop blijft voortbouwen, indien je elkaar zo in bezit blijft nemen, dan zal je liefde sterven. Want mannen en vrouwen worden ouder en verliezen sommigen van hun kwaliteiten… Zo zijn er liefdes die breken, zoals een blad van een boom na het volle leven van de zomer in september of oktober op de grond valt. Intussen moet er iets met die liefde gebeuren. Zoals een pop vlinder wordt en van gedaante verandert, zo moet de liefde ook veranderen. Steeds meer wordt liefde: ‘Ik bemin je om wie je bent, gratis. Ik geef me prijs aan jou en geef me aan jou, ook met je fouten en gebrek aan kwaliteiten.’ Liefde wordt dan in plaats van grijpend en ‘iets voor mezelf nemend’, gevend en aan de ander overgeleverd. Met de liefde moet gebeuren wat met de hand van een kind gebeurt: als een kindje wordt geboren, houdt het de vuistjes toe. Dat is bijna symbolisch: mijn leven hangt af van wat ik kan grijpen. Naarmate een kind groeit, gaat het handje open. Het gaat alsmaar minder grijpen en meer geven. Dat moet ook met de liefde gebeuren, anders overleeft ze de maand september niet.

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels

woensdag 7 februari 2018

Gelezen in TERTIO van 24 januari 2018

1 . Operatie Moed en Stijl

Uit een standpunt van Sylvie Walraevens

In een lucide Facebookpost sloeg David Van Reybrouck nagels met koppen toen hij zich afvroeg of politieke partijen door electoraal te redeneren aan de juiste kant van de geschiedenis staan. Hij raadde politici aan te getuigen dat ze liever verkiezingen verliezen dan idealen, dat ze niet alleen politiek leiderschap, maar ook moreel leiderschap nastreven. Die oproep formuleerde Van Reybrouck in volle Soedankwestie, maar geldt voor het hele politieke bedrijf. Niemand verwoordde de nood aan politieke moed treffender dan hij.
Politici met een rustige ongekunstelde stijl, die helder feiten, afspraken en standpunten verdedigen, genieten veel aanzien, omdat ze zelden in nauwe schoentjes geraken.

2 . Dieu a besoin des hommes

Uit een lezersbrief van Jean-Pierre Claeys Bouuaert

Waarom ondervinden de hedendaagse pastores zo weinig steun van hun overheid? Waarom krijgen ze geen antwoord op hun terechte vragen?

Er is een onomkeerbare culturele verschuiving aan de gang waardoor de traditionele ambtelijke invullingen tekortschieten. Maar het blijft ook waar dat God mensen nodig heeft. Want zonder (profetische) mannen en vrouwen zullen velen vergeten dat ze broeders en zusters zijn van dezelfde liefdevolle Vader. Het komt als een weerkerend refrein in de Schrift naar voren: als het volk zijn God verlaat, loopt het fout af. Dat zal in onze tijd niet anders zijn. Daarom: “Dieu a besoin des hommes”. Mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, profeten, die de noodkreten van de hedendaagse mens horen en naar Gods beeld tot hun medemens zeggen: “Ik zal er zijn”. Hopelijk worden die mensen ook gezonden door hun leiders om zelf voorganger en herder te worden.

3 . Quote

“God dien je niet alleen met de handen gevouwen, maar vooral met de handen uit de mouwen.”

Everhard van Dalen, geëngageerd in armen- en vluchtelingenhulp

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: Heb medelijden!

Jezus ervaren betekent dat je hem ziet, hem aanraakt, dat de Geest tot in je hart doordringt. Zonder die ervaring van Jezus is er geen christelijk leven mogelijk. Laat hem in je hart doordringen. Geloof niet dat je daardoor naïef bent. Als jij dat bent, wil ik het samen met jou zijn. Wees niet bang, want de ervaring van Jezus is het begin van een leven vol vreugde, vrede, vruchtbaarheid. Er is maar één iets waardoor je weet of je ervaring van Jezus authentiek is: de eenvoud en de nederigheid van hart, van waaruit je zegt: ‘Heer, heb medelijden met mij.’ Als je zegt: ‘Ik ben zonder zonde,’ dan leeft God niet in je. Ik nodig je uit je hart te openen, in het licht te wandelen, niets te verbergen, je helemaal te openen voor God en eenvoudig te zeggen: ‘Heer heb medelijden met mij, want ik ben een arm mens.’ God alleen weet wat die oceaan van barmhartigheid en tederheid, van bekering en innerlijke vrede, het sacrament van de verzoening, in de wereld heeft gebracht. God alleen weet tot welke intensiteit van vreugde, geluk en bevrijding die eenvoudige belijdenis van zonden ons brengt.

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels

woensdag 31 januari 2018

Gelezen in TERTIO van 17 januari 2018

Hoe Luthers geschriften antisemitische catechismus werden

Uit een artikel van Emmanuel Van Lierde

De verhouding van Maarten Luther tot de joden blijft een heikele kwestie. Boeken blijven over het onderwerp verschijnen en lezingen erover lokken veel volk.

Het antisemitisme behoort tot de zwarte bladzijden uit de geschiedenis van het christendom. Door de eeuwen heen werden joden afgeschilderd als Godsmoordenaars en die negatieve beeldvorming voedde de afkeer. Historicus Bart Wallet publiceerde onlangs nog het vlot verkopende boek Christendom en antisemitisme over twee eeuwen confrontatie tussen joden en christenen. Een hoofdstuk over Maarten Luther kon niet ontbreken. Toonaangevend blijft het standaardwerk Luthers Juden van de Duitse kerkhistoricus Thomas Kaufmann.

Bekering

Kaufmann was afgelopen najaar te gast bij het Instituut voor Joodse Studies en het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen waar hij 150 toehoorders wegwijs maakte in Luthers visie en de receptie ervan in de 19de en 20ste eeuw. Een eerste vaststelling is dat het gebied waar Luther leefde, vrij was van joden en hij in zijn leven amper ontmoetingen met joden heeft gehad. De reformator vond het niet zo vreemd dat de joden zich tot dan toe niet bekeerd hadden. Omdat de rooms-katholieke kerk zo ontspoord was, kon ze hen alleen afstoten van het christelijke geloof. Maar met het naderen van het einde der tijden en de doorbraak van de Reformatie, zouden ze wel christen worden. Dat dit niet gebeurde, zette Luther ertoe aan hun koppigheid te veroordelen en sancties tegen de joden te bepleiten. Nogmaals beklemtoonde Kaufmannn dat de reformator zich met zijn geschriften niet tot de joden zelf richtte, maar tot de christenen. Zij moesten hun Verlosser omarmen en Luther hoopte op een homogeen christelijk Duitsland. Hij wilde “ketterse ideeën” uitbannen, zodat ze geen slechte invloed konden hebben op de christenen. “Zijn enige zorg was dat de mensen Christus zouden erkennen.”

Politieke recuperatie

Volgens Kaufmann werd de visie op het jodendom van de latere Luther lang geminimaliseerd. Pas in een pamflet van 1882 of ’83 wordt de reformator afgeschilderd als de eerste antisemiet. Het leidt tot het heruitgeven van zijn Judenschriften. Vanaf dan wordt zijn gedachtegoed steeds meer een wapen tegen de joden, met als driest hoogtepunt het misbruik ervan door het nazisme. Luther werd politiek gerecupereerd om het beleid en de daden van het Derde Rijk goed te praten. “We kunnen niet ontkennen dat er kiemen voor antisemitisme in zijn werk staken waardoor Luther effectief kon uitgroeien tot een boegbeeld van de jodenhaat. De enige remedie bestaat erin de context en de adressanten (de christenen) van zijn oeuvre te zien”, besluit Kaufmann.

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: Je bent drager van een mysterie

Jammer genoeg worden in onze publiciteits- en filmcultuur mannen en vrouwen voorgesteld als terreinen die al in hun totaliteit geëxploreerd zijn. We reduceren de ander tot een ‘lijf’ waar we niet direct veel respect voor opbrengen. Om ons van deze blessure te genezen is het echt nodig dat Jezus ons zijn liefde geeft, zijn handen op ons hoofd en onze schouders legt en zegt: ‘Je bent mooi en beminnelijk, zoals ik je geschapen heb.’ Want als je beseft dat je geliefde een mysterie in zich draagt, dat hij of zij iets openbaart dat groter is, wat van God komt, dan moet je toch een immens respect krijgen voor je eigen lichaam en dat van de ander. Je mag het nooit tot een object maken of ontheiligen.

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels

woensdag 24 januari 2018

Ode aan Korbeek-Dijle

Op zaterdag 6 januari 2018 bracht de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia in de kerk van Korbeek-Dijle een schitterend concert “Voor Korbeek”. Tegelijk werden beelden geprojecteerd van vooral oudere Korbekenaren en van mooie Korbeekse landschappen. Tussen de muziekstukken in stak Hans Neckebrouck op humoristische wijze en in het Korbeeks de loftrompet over zijn geliefde Korbeek. Een avond om van te smullen!

Week 2018-04 - Concert Harmonie 6.1.2018 foto 1Week 2018-04 - Concert Harmonie 6.1.2018 foto 2Week 2018-04 - Concert Harmonie 6.1.2018 foto 3Week 2018-04 - Concert Harmonie 6.1.2018 foto 6

Gelezen in TERTIO van 10 januari 2018

Op 2 januari 2018 veroordeelde de Congolese kardinaal Laurent Monsengwo het gewelddadige optreden van mannen in uniform van zondag 31 december tegen een vreedzame mars in Kinshasa. Daarbij vielen minstens acht dodelijke slachtoffers. De katholieke kerk en de oppositie hadden tot de mars opgeroepen om eraan te herinneren dat het Sylvesterakkoord van december 2016 niet werd nageleefd. Volgens dat akkoord moesten er voor eind december 2017 verkiezingen worden georganiseerd.

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: Het ‘ik’ opengebroken

Er is een oud verhaal, dat van Narcissus. Deze mooie jonge man keek in de waterspiegel naar zijn eigen beeld. Hij werd er zowaar verliefd op, niet wetend dat hij zichzelf zag. Hier wordt treffend geïllustreerd hoe bedrieglijk geluk is dat steunt op zelfcultuur. Bij heel veel mensen liggen begin en einde van hun gelukszoektocht besloten binnen het eigen ‘ik’. De vraag ontspringt daar en het antwoord moet daar ook te vinden zijn. De mens kan alleen zichzelf gelukkig maken. Men noemt dit ‘cocooning’. Alle ramen en deuren gaan dicht en de centrale verwarming wordt hoger gezet. Het dekbed lijkt wel hét heiligdom van het huis. Cocooning is echter een bedrieglijke luchtspiegeling: het bezorgt warmte voor een ogenblik, maar die gebruikt zichzelf op. Als God gelukkig maakt, breekt hij echter het ‘ik’ open en leidt het binnen in de open ruimte van naastenliefde en dienstbaarheid. Hij stuurt in de richting van anderen. Hij plaatst iemand in het open veld en zet hem in beweging. Het geluk ligt niet in het opfokken van het ‘ik’, maar in het uittreden uit jezelf, zelfs op momenten dat je er het meest ‘recht’ op hebt om met jezelf bezig te zijn. Alleen het jawoord aan de ander kan gelukkig maken. Als je vaak ‘ja’ zegt, word je daardoor ook vaak gelukkig.

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels

woensdag 17 januari 2018

Wafelenbak WOS 2018

clip_image002

WOS

Werkgroep

Ontwikkelings-

Samenwerking

Tradities moeten in ere gehouden worden, … vooral als ze goed zijn. De wafels van de WOS zijn lekker, want ze zijn zelfgebakken met grootmoeders kwaliteit! En ze geven een kijk op de grote wereld! Met de opbrengst worden immers missionarissen en ontwikkelingsprojecten gesteund in Congo (Don Bosco, Karmel, Congodorpen), Rwanda (Don Bosco), en Guatemala (Annonciaden Huldenberg); ook het project van onze dorpsgenoot Valeer Neckebrouck in Nicaragua. Zulke jaarlijkse traditie moet alle kansen krijgen … En de prijs?
5.00 Euro voor een pak met zes wafels. Dat is een weggevertje!

In Korbeek-Dijle bieden we de wafels huis aan huis aan in de namiddag van zondag 28 januari 2018 en van zondag 4 februari 2018. We beginnen de eerste zondag in het centrum van het dorp en werken naar de buitenranden toe. We kunnen niet iedereen die ene zondag bedienen en de mensen op de Beek en op de Dries kunnen ons de tweede zondag verwachten. Ze moeten echter niet ongerust zijn. Ook dan worden de wafels weer vers gebakken!

Als U de wafels graag op een ander ogenblik hebt tussen 27 januari en 4 februari 2018 mag u bestellen zoals hieronder is vermeld.

Iedereen buiten Korbeek-Dijle
of wie er op een ander moment wil… kan bestellen!

We leveren ze dan in de week bij U thuis af. U kunt telefoneren of e-mailen naar Van Neck-Maginelle Maria 016 47 18 54 maria.maginelle@gmail.com of naar Vermeulen Gard 016 47 70 62 gard@telenet.be.

Smakelijk, en bedankt voor uw steun,

De Werkgroep Ontwikkelings-Samenwerking

Café chantant 2017

Zaterdag 17 februari 2018

clip_image002 clip_image004

Café chantant

KORBEEK ZINGT !

met KVLV en IEDEREEN doet mee !

plaats: Parochiale Gebouwen

deuren: 19.30u

aanvang: 20.00u

inkom: GRATIS

clip_image006 clip_image008

Met projectie van de clips op groot scherm

V.U. KVLV Korbeek-Dijle, Nijvelsebaan 207, 3060 Korbeek-Dijle

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: Het elan van de hoop

De mens is met hoop geboren: die zit hem in het bloed. Alleen de mens heeft besef van toekomst en tijd. Alleen hij kan dus hopen. Want hopen betekent: je ervan bewust zijn dat je nog niet je hele wezen bezit. We zijn niet af, we dragen nog niet alles in ons wat we eigenlijk al zijn. Daarom worden we bewoond door een intens verlangen naar geluk, vreugde en voltooiing. Onder alle soorten verwachtingen ligt er één fundamentele: bemind worden om te leven. Zoals er onder alle voorlopige angst één grondige angst ligt: onbemind blijven en sterven. De hoop overstijgt alle verwachtingen. Want waar de hoop naar verlangt, is liefde en leven. Het hele leven is één laboratorium van de hoop; de mens wil het ondoenbare doen, het onbereikbare bereiken. De christelijke hoop steunt niet op de kracht van de mensen, maar op de kracht die van God komt en door hem gratis wordt ingebracht in de geschiedenis. In de catechismus wordt het zo gezegd: ‘De hoop neemt de verwachtingen in zich op die alle menselijke activiteiten bezielen; ze zuivert ze uit en richt ze op Gods Rijk; ze behoedt tegen ontmoediging; ze steunt bij alle eenzaamheid; ze verruimt het hart in het vooruitzicht op het eeuwig geluk. Het elan van de hoop behoedt voor egoïsme en leidt naar het geluk van de liefde’.

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels

woensdag 10 januari 2018

Dagmis op Kerstdag 2017

Op 25 december 2017 was er in Korbeek-Dijle een sfeervolle eucharistieviering voorgegaan door de onvermoeibare pater Daniel Taillieu en opgeluisterd door het koor de Sint-Stevensgilde onder leiding van Hans Dewit die muzikaal begeleidde en dirigeerde. Proficiat aan allen die meewerkten!

Week 2018-02 - 001Week 2018-02 - 002Week 2018-02 - 006

Wijsheid en geloof van Godfried Danneels: Normale mensen

Wie gelooft in Jezus en hem volgt komt vaak in conflict met het establishment. Dat van de kerk, ja soms. Dat van de wereld nog veel meer. Wie Jezus volgt, is arm. De gevestigde orde zegt: ‘Verdien toch geld.’ Wie Jezus volgt, vergeeft. De gevestigde orde zegt: ‘Eis je rechten op en laat niet met je sollen.’ Wie Jezus volgt, heeft eerbied voor het leven, vanaf het prille begin tot het allerlaatste einde. De gevestigde orde en zelfs de legale orde zeggen: ‘Nood breekt wet, als het je niet uitkomt, doe maar.’ Wie wil geloven, moet soms afrekenen met conflicten met mensen van wie hij het niet verwachtte: de eigen familie. Zo is het bijvoorbeeld met de blindgeborene. Zijn familie laat hem staan, ze verstoot hem niet, maar zegt: ‘Hij is oud genoeg, we trekken het ons niet aan, hij moet het zelf maar weten.’ En ze laten hem alleen. Je familie sluit de deuren niet voor je neus, maar durft je ook niet meer te steunen. ‘We begrijpen je niet,’ heet het dan, ‘zoek het zelf maar uit. Wij zijn normale mensen.’ Geloven betekent dat je Jezus aanneemt om hemzelf: je wilt hem vertrouwen en liefhebben. Jezus is niet zomaar een goeroe of een geestelijk leider, hij is de Mensenzoon, de Zoon van God! Hij is niet alleen te bekijken en te bewonderen of te imiteren, Jezus is iemand om te aanbidden. Geloven is je in dienst van Jezus stellen. De enige manier om te weten of je echt gelooft, is niet alleen praten en discussiëren over hem, maar hem volgen en aanbidden. Tot hem zeggen: ‘Ik geloof,’ en je ‘neerwerpen voor hem’, net als de blinde…

Uit het boek: Een jaar met kardinaal Godfried Danneels

woensdag 3 januari 2018

Soep op de stoep 2017

De “Soep op de stoep” van 17 december 2017 in de kerk van Korbeek-Dijle bracht 128,40 € op ten voordele van Welzijnszorg. Hartelijk dank aan de soepbereiders en de milde schenkers!

Week 2018-01 - 001Week 2018-01 - 003Week 2018-01 - 004

Phil Bosmans spreekt tot ons: Gedachtenisprentje van Phil Bosmans

Week 2018-01 - Phil Bosmans Gedachtenisprentje0001

Ik voelde me diep bemind

door God en de mensen.

Nu ik ben binnengetreden

in de nacht van de dood

wil ik nog zeggen,

al kan ik niet meer spreken:

Alles is goed. Ik ben niet dood.

Ik ben gewoon naar de andere oever.

In de schaduw van het kruis

heb ik alles mogen verliezen.

Mijn volledige capitulatie voor God.

‘Wie zijn leven verliest zal het winnen’

en wat ik het meest gewonnen had

was de vreugde, de vreugde om God.

Weet en onthoud.

Er is alleen de eeuwige liefdesstroom,

waarin ik zacht en zalig ben ondergegaan.

Mijn geluk is volkomen.

Niets kan me nog pijn doen.

Ik kan alleen maar dankbaar zijn.

Ik leef in vreugde, want ik ben geborgen

in de armen van een oneindig lieve God.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos