woensdag 29 juni 2016

Gelezen In Tertio Van 15 Juni 2016

1 . De abdij van Averbode biedt vanaf oktober jonge mannen tussen 18 en 30 jaar de kans een jaar lang met de norbertijnen en hun levensritme mee te leven. Deelnemers worden ondergedompeld in verschillende roepingen binnen de kerk. Ze zullen ook vertrouwd worden gemaakt met Bijbel en geloof, met liturgie en met gebed. Meer info op www.mijnroeping.net

2 . Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) moet van de Raad van State de nieuwkomersverklaring die hij introduceerde, aanpassen. Die poogt de waarden van onze samenleving te omschrijven en moest vooraf worden “onderschreven” en “aanvaard”. De Raad stelt dat niemand daartoe verplicht kan worden. In de aangepaste versie heet het nu enkel dat men naar die waarden moet “handelen”.

3 . De Congregatie voor de Goddelijke Eredienst kondigt aan dat paus Franciscus de herdenking van Maria Magdalena in de liturgische kalender, op 22 juli, opwaardeert tot een liturgisch feest. Arthur Roche, secretaris van de Congregatie, herinnert eraan dat Thomas van Aquino al over haar sprak als “Apostel der apostelen” omdat ze de eerste getuige van Christus’ verrijzenis was.

4 . Volgens kardinaal Gerhard Müller, prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, is Petrus van godswege naar Rome gestuurd om van daaruit de hele kerk te leiden en delen zijn medewerkers in die opdracht. De kardinaal lijkt te reageren op aartsbisschop Victor Manuel Fernández, rector van de katholieke universiteit van Buenos Aires en een vertrouweling van Franciscus. Die had gesteld dat de Vaticaanse curie geen essentiële structuur is en de paus net zo goed buiten Rome kan wonen.

5 . Groot-Brittannië wil de Bijbelkennis testen van vluchtelingen die beweren aan geloofsvervolging te zijn ontsnapt. De overheid hoopt zo asielzoekers op het spoor te komen die ten onrechte dergelijke vervolging voorwenden. (Geert De Kerpel)

De Kleine IJstijd

In de parochiebladen van 21 en 28.10.2015 (delen 3. en 4. van “De heerlijkheid Corbeek over Dijle”) schreef ik over Willem van Oranje (1533-1584) en Olivier van den Tympel (1540-1603). Naast de miserie van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) had Europa toen ook te kampen met extreme klimatologische omstandigheden.

Ik herneem hieronder enkele fragmenten uit een artikel van Sabine Alexander in Tertio van 1 juni 2016:

Heksenketel van Bruegel”.

Tussen 1560 en 1630 had Europa zwaar te lijden onder extreme weersomstandigheden. Ze waren het gevolg van een verheviging van de Kleine IJstijd die tussen de vijftiende en de negentiende eeuw in Europa en Noord-Amerika voorkwam. De winters waren snerpend koud en er viel veel sneeuw. Mensen stookten alles op wat brandbaar was. Bevroren rivieren legden de scheepvaart stil en op dooi volgden dijkbreuken en overstromingen. De zomers waren koel en nat, noodweer was niet van de lucht en bracht schade toe aan akkers, huizen en vee. De ene calamiteit volgde de andere op en misoogsten joegen de graanprijzen de hoogte in. Vooral de winter van 1564-65 was bijzonder bar. Het is geen toeval dat Pieter Bruegel de Oude landschappen als Jagers in de sneeuw en Winterlandschap met schaatsers en vogelknip in 1565 vervaardigde en ook het verschijnen in dat jaar van twee prenten met heksenvoorstellingen hield wellicht verband met die beroerde winter.

Ketterse sekte

Gekweld door rampspoed geraakte men ervan overtuigd dat er kwaad opzet in het spel was en werd een schuldige gezocht. Onvoorziene weersomstandigheden werden in de middeleeuwen al beschouwd als uitgelokt door toverij en dat geloof nam alleen maar toe in de vijftiende en zestiende eeuw. In verhandelingen van theologen, inquisiteurs en juristen werd hekserij beschreven als het werk van een ketterse sekte die een pact met de duivel en zijn trawanten had gesloten en op nachtelijke bijeenkomsten van hen de opdracht kreeg voor het stichten van zo veel mogelijk kwaad.

Boekdrukkunst

Dat het geloof in hekserij zo een opgang maakte, hing samen met de politieke en religieuze onrust van die dagen en de groeiende overtuiging dat de duivel en zijn bondgenoten een complot tegen kerk en maatschappij hadden gesmeed. Door de opkomst van de boekdrukkunst verspreidde de demonologische heksenleer zich snel over heel Europa. Aangewakkerd door de buitengewone klimatologische omstandigheden en het succesvolle fenomeen van de gedrukte nieuwsbrief, die bij voorkeur op spectaculaire gebeurtenissen focuste, ontstond halverwege de zestiende eeuw een sfeer van wantrouwen die uiteindelijk tot een ware heksenwaan leidde. Al in zijn Malleus Malificarum of Heksenhamer (1485-86), het eerste en meest volledige traktaat over heksen dat ooit verscheen en een enorme populariteit kende, wijdde de dominicaner inquisiteur Heinrich Kramer een heel hoofdstuk aan slecht-weertoverij. Dat werd dan ook een van de belangrijkste beschuldigingen tijdens heksenprocessen over heel Europa. Kramers verhandeling ligt tevens aan de basis van de associatie van vrouwen met hekserij, want voordien werd de term net zo goed voor mannen gebruikt.

Juiste moment

De Antwerpse uitgever Hieronymus Cock, die een fijne neus voor zaken en talent had, maakte dankbaar gebruik van de groeiende heisa rond hekserij en het stijgende aantal processen en terechtstellingen overal in Europa om Bruegel in 1563-64 met de opdracht voor een heksenvoorstelling te belasten. Om problemen met de inquisitie te vermijden, schakelde De Cock wellicht een tekstschrijver in die goed op de hoogte was van de heksenleer en de recente discussies en processen, en die Bruegel instructies gaf. De kunstenaar ontwierp twee prenten die zich als opeenvolgende fases in het verhaal van “de heilige Jacobus en de tovenaar” laten lezen en waarin duidelijk de nadruk op heksen en hun slecht-weertoverij werd gelegd, want daarvoor was het publiek na de winter van 1564-65 uitermate ontvankelijk. Dat Bruegel hiermee de heksenbeeldtaal – de borrelende ketel aan een haak in de open haard, de onaantrekkelijke vrouw die op een bezem door de schoorsteen verdwijnt en vervolgens door het zwerk vliegt, en de kat in de buurt van de haard - voor eeuwig vastlegde, toont aan hoe de kunstenaar en zijn uitgever de geest en gevoeligheden van hun tijd precies wisten te vatten.

Navolgers in Antwerpen

In Antwerpen werd in 1603 de eerste, en enige, heks verbrand. Niet dat in de stad niemand van toverij werd verdacht of beschuldigd, maar de rechtbank liet zich niet opjutten en hield het bij haar heksenprocessen gewoonlijk op vrijspraak of verbanning. In 1603 werd de druk voor de vierschaar toch te groot en eindigde Clara Goesen op de brandstapel.

Naarmate de weersomstandigheden en de economische en religieuze context normaliseerden, nam de heksenwaan geleidelijk af. Van prenten met een angstaanjagende inhoud evolueerden de heksenvoorstellingen naar genrestukken met amusementswaarde. De zwarte breedgerande punthoed verscheen pas in 1762 in een satirische prent van William Hogarth en vond zijn weg naar kinderboeken en films, en uiteindelijk naar de Halloweencommercie van onze tijd.

Tot zover Sabine Alexander.

Phil Bosmans spreekt tot ons: Rond de pot draaien

Rond de pot draaien, maakt je duizelig!

Met rond de pot te draaien, kom je niet vooruit.

In een gesprek is het erg vermoeiend

voor alle gesprekspartners

en velen worden er zenuwachtig van, en duizelig.

Als je rond de pot draait,

heb je wellicht iets in de pot

dat je voor anderen verbergen wil.

Je houdt het deksel dicht.

Rond de pot draaien, is een zware handicap

voor elke organisatie

en voor alle gemeenschapsleven.

Het verstoort elk spontaan

en vriendschappelijk omgaan met elkaar.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 22 juni 2016

Model-Spoor Vrienden Leuven

Week 2016-25 - Model-Spoor0001

Op de barbecue van de “treintjes-club”, officieel “Model-Spoor Vrienden Leuven”, op zondag 5 juni 2016, nam ik enkele foto’s van de trein- en autobanen, de tunnels, de bruggen, de skilift, de chalets en de rotsen met dennenbomen, waarop en waartussen de treintjes circuleren.

Week 2016-25 - 002Week 2016-25 - 003Week 2016-25 - 004Week 2016-25 - 005

De huidige thuishaven van de club is de grote loods van Walter Everaert op de Tervuursesteenweg in Leefdaal. Hierin is het treintjeslokaal als een gedeeltelijke 1ste verdieping gebouwd. Het werd sinds april 2013 uitgerust en wordt nog steeds verder uitgebouwd.

Mijn overbuur, François Oleo, met internationale faam op model-spoor gebied, is een van de promotoren van de club. Bij hem thuis heeft hij ook een juweeltje van een treinbaan met prachtig landschap en met een ongelooflijke technische nauwkeurigheid.

Gelezen In Tertio Van 1 Juni 2016

“Wetenschappelijke ondersteuning voor kostbaarheid van het leven”

Uit een vraaggesprek van Geert De Cubber met Mounir Farag.

Mounir Farag richtte in 1994 in Egypte het Sint-Jozefsinstituut op, waarvan hij tevens de directeur is. Dat instituut begeleidt aanstaande echtgenoten en geeft hen advies over het familieleven. Sedert 1996 zetelt hij in de Pauselijke Academie voor het Leven, sinds 2010 vertegenwoordigt hij er als bestuurslid Afrika en Azië. Deze hoogleraar bekleedt sinds 1997 de leerstoel bio-ethiek aan het International Oriental Institute in Giza (Egypte).

Wat is precies de rol van die Academie?

“De rol van de Pauselijke Academie is tweeledig. Enerzijds wil de Academie vanuit katholiek oogpunt experts vormen in hun domein, anderzijds wil ze alle mogelijke informatie bieden aan alle mogelijke categorieën van decision makers. Een voorbeeld van mensen die we informeren: de bisschoppen. Dat zijn ongehuwde mannen, maar ze beslissen wel over het gezinsbeleid van de kerk. De Academie informeert en ondersteunt hen met en vanuit wetenschappelijk onderzoek en in overeenstemming met de leer van de kerk.”

U ondervindt zelf aan den lijve de situatie waarin christenen in het Midden-Oosten leven. Hoe beleeft u die?

“De situatie voor christenen in het Midden-Oosten verschilt van land tot land. Bekijken we Syrië en Irak, dan moeten we vaststellen dat de omstandigheden daar enorm verslechterd zijn. Toen in 2011 de burgeroorlog begon, was ik in Syrië. Ik benijdde destijds de Syrische christenen omdat zij in een excellente situatie leefden. Ze konden vrij op straat komen voor allerlei ceremonies. Maar in vijf jaar tijd is het volledig gekeerd. Een paar dagen geleden kreeg ik een mail van een vriend: de regering mag dan al akkoord gaan met een staakt-het-vuren, de oppositie doet er niet aan mee. CNN en Al Jazeera verspreidden dat de regering een school had gebombardeerd, mar wij hebben foto’s van bombardementen door de oppositie. De meerderheid van de slachtoffers zijn christenen. En dan hebben we het nog niet over de kerken die plat worden gelegd. Toen ik in Palestina was, bekroop me het gevoel hoe het mogelijk is dat daar juist de bakermat van het christendom is. De omgeving van de Heilig Grafkerk is joods en islamitisch.”

“Over Egypte bestaat soms de perceptie dat de christelijke minderheid er wordt bevoordeeld. Dat is helemaal niet zo. We lijden onder de verborgen discriminatie. Dat de tien tot twaalf miljoen Egyptische christenen het goed hadden onder Hosni Moebarak, klopt niet. Beseffen ze dat eigenlijk wel in Europa? Vrouwen moesten zich verplicht tot de islam bekeren of werden verkracht; de jobs aan de universiteiten waren niet voor christenen. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Altijd kwam het neer op de vervolging van de minderheid. Dat is een gevolg van de gewelddadige vorm van de islam die in Medina ontstond. De spirituele vorm - ontstaan in Mekka – krijgt nauwelijks een kans. Over het algemeen is de situatie in Egypte verbeterd na de volksopstanden. Het volk heeft de militairen gevraagd het land te redden. Ik zie er de hand van God in. God heeft Egypte gered. We zijn er nog niet en de verandering gaat traag, maar het geeft wel hoop.”

Hoe gaat u in een dergelijke omgeving de dialoog aan?

“De mogelijkheid tot dialoog is er altijd, al moet ik eraan toevoegen: intellectueel is die minimaal. Verborgen vijandigheid ligt altijd op de loer. Voor ons is de belangrijkste weg die van de dialoog van het leven. Het gaat om de dagelijkse dialoog op scholen, op universiteiten. In Europa ervaar ik soms een gevaarlijke naïviteit. Nogal gauw wordt gezegd dat we dezelfde God aanbidden. Dat is geen correcte voorstelling van zaken.”

“Mijn vader was een katholieke priester (katholieke priesters van de oosterse ritus mogen gehuwd zijn, nvdr). Toen het fundamentalisme opkwam in Egypte, duwden ze hem onder de metro. Gelukkig bracht hij het er levend van af. Een andere, koptische priester werd omvergereden door een motorfiets. We moeten allerminst naïef zijn. In de jaren zestig en zeventig zag je aan de universiteiten bijna geen meisjes met een hoofddoek, nu draagt meer dan 96 procent de hijab. Toen mijn dochters er college volgden – zonder hoofddoek – werden ze bekeken alsof ze er naakt bijliepen. De verschillen zijn in de realiteit voelbaar en zichtbaar. Toch is dialoog de enige weg. We mogen ons bewust zijn van de discriminatie, maar hopen dat Jezus er uiteindelijk voor iedereen is.”

Moslimfundamentalisme is pas de jongste vijftig jaar echt opgekomen. Hoe komt dat?

“De islam was vijftig jaar geleden een religie die gebaseerd was op de Koran en de hadith (de islamitische overlevering over het doen en laten van de profeet Mohammed, nvdr). De tak van de islam die in Mekka was ontstaan, is veeleer mystiek en spiritueel. Daartoe behoort de meerderheid van de moslims, maar zij hebben geen echte invloed. Het huidige fundamentalisme heeft te maken met de opkomst van de Moslimbroeders in Egypte. Dat is trouwens ook een van de redenen waarom ik nooit voor oud-president Mohamed Morsi, een Moslimbroeder zou stemmen. In de jaren 1920-1930 begon het broederschap als een spirituele beweging. Maar al snel omarmden ze de mogelijkheid van geweld. Toen de stichter de fakkel doorgaf, schreef zijn opvolger de vreselijkste boeken, gebaseerd op een gewelddadige Medina-interpretatie van de islam. Die boeken werden buiten het Midden-Oosten verspreid, in landen waar men geen Arabisch spreekt. Dat is precies wat we zien gebeuren in België, Frankrijk, Duitsland, Afghanistan. Gelovige moslims worden nauwelijks aangespoord de Koran effectief te lezen.”

Tot zover Geert De Cubber en Mounir Farag

Phil Bosmans spreekt tot ons: Gastvrijheid en verdraagzaamheid!

Het gaat in onze tijd niet goed met de gastvrijheid.

De spontane, zo vanzelfsprekende gastvrijheid

van de eenvoudige, gewone mensen

heeft plaats gemaakt voor een soort gastvrijheid

die selectief is en geprogrammeerd.

Het gaat in onze tijd niet goed met de

verdraagzaamheid.

Het grote onbegrip,

het willekeurig aanklagen en beschuldigen,

het bespottelijk maken van elkaar

heeft het afstotingsproces

van mensen door mensen bevorderd.

Waar gastvrijheid en verdraagzaamheid verloren gaan,

wordt de wereld een onherbergzame woestijn

en sterft elke menselijke cultuur!

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 15 juni 2016

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”

Rechtvaardigheid

Als je graag rechtvaardig wil zijn, werk dan aan het versterken en het in evenwicht houden van deze vier deugden: voorzichtigheid, moed, gematigdheid en rechtschapenheid (= deugdzaamheid, onkreukbaarheid).

(George Albright, Verenigde Staten)

Sociale rechtvaardigheid

Is het beginsel dat ieder als lid van de maatschappij krijgt wat hem toekomt. Sociale rechtvaardigheid maakt het mogelijk regels in te voeren die de openbare orde garanderen en het gemeenschappelijk goed en de rechten van eenieder respecteren.

(Wilfrid Legendre, Frankrijk)

Reputatie

Dit is wat een reputatie is: een verzameling van meningen die anderen erop nahouden, niet meer dan een reflectie van hun individuele perceptie van de waarheid over de daden en overtuigingen van iemand anders.

Als je de keuze hebt tussen een goede reputatie of een stevig karakter, kies dan voor karakter. Dat zal het sterke platform bieden dat nodig is om moeilijke beslissingen te nemen en voet bij stuk te houden.

(Donna Nicholson, Verenigde Staten)

Respect

Respect vraagt om steeds weer nieuwe ogen, zodat we elkaar, onszelf en onze omgeving als nieuw kunnen zien en onbevangen tegemoet kunnen treden, zodat we aandacht kunnen geven en elkaar ontmoeten.

(Geert Sturtewagen, België)

(Uit Het boek der WAARDEN)

Phil Bosmans spreekt tot ons: Vakantie met (con)tact!

Tijd voor contact van mensen met mensen.

Contact met andere mensen

dan de mensen dagelijks om je heen.

Contact met mensen

van alle gezindheden,

van alle kleuren,

over alle grenzen.

Goede contacten geven licht,

vreugde en vriendschap,

brengen mensen en volkeren vrede.

Tact is fijngevoeligheid,

eerbied en aandacht.

Tact laat de ander zijn wie hij is

en heet hem welkom.

Tact is meer dan een bordje:

‘Binnen zonder bellen’.

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 8 juni 2016

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”

Positief zelfbeeld

Als je niet gelooft dat je het waard bent, dan kun je er zeker van zijn dat niemand anders het zal opmerken.

(Katie Day, Groot-Brittannië)

Positiviteit

Als je klaagt over wat je niet hebt, neem dan wat tijd om na te denken over wat je wel hebt.

(Amanda Fajak, Australië)

Prestatie

Probeer te presteren, leer van je mislukkingen en je zult meer te weten komen over jezelf!

(Thibault Vignes, Frankrijk)

Professionaliteit

Professionaliteit zorgt er voor dat je altijd net dat ietsje meer geeft dan wat men normaal gesproken beroepsmatig van jou verwacht.

(Joan De Winne, België)

Phil Bosmans spreekt tot ons: Donder en bliksem…

Mekaar bedonderen,

is samen binnengaan in de leugen.

Jezelf bedonderen,

is jezelf bedriegen.

Wie zichzelf of anderen bedondert,

woont in de leugen

en brengt donkere wolken

in zijn eigen leven

en in het leven van anderen.

Als de leugen zich nestelt

in je relatie

sterft het menselijk gesprek,

begint het te donderen in huis

en gaat de liefde naar de bliksem.

Als de leugen gaat wonen

in je gezin en mee aan tafel zit,

wordt het eten smakeloos

en wandelt alle gezelligheid

door de achterdeur buiten.

Weg met donder en bliksem.

Kies voor zuivere luchten.

Laat de barometer stijgen.

Er komt een nieuwe lente over de wereld

overal waar de zon van vertrouwen en vriendschap

weer gaat schijnen over de mensen!

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos

woensdag 1 juni 2016

“Leven zonder waarden is als soep eten met een vork”

Partnerschap

De partners gaan ermee akkoord zich als bondgenoten te gedragen die ook het belang van de andere partners nastreven, los van het gemeenschappelijke belang.

(Jérôme Danon, Frankrijk)

Passie

Ik ben liefde

Ik ben vuur

Ik ben angst

Ik ben verlangen

Ik ben het hart dat smelt

Ik ben het verzengende vuur

Ik ben de blaasbalg voor de vlammen

Ik ben het brandende verlangen

Ik ben passie

Er is niks hoger.

Passie is de hap naar lucht op een warme zomerse avond.

(Cristabel Barbosa-Garcia, Groot-Brittannië)

Perfectionisme

Mijn positieve band met perfectionisme is mijn verlangen om mijn best te doen in alles wat ik doe en in alle aspecten van mijn leven. De beperking of schaduwzijde van deze waarde is dat ik dikwijls niet aan iets ben begonnen of het niet heb afgemaakt als ik wist dat ik het niet perfect kon doen.

(Sue Stuart-Dent, Australië)

(Uit Het boek der WAARDEN)

Gelezen In Tertio Van 18 Mei 2016

1 . Christus wordt weer gekruisigd

Uit een column van Guido Vanheeswijck, filosoof en hoogleraar aan de UAntwerpen en de KU Leuven.

Het boek Christus wordt weer gekruisigd van Nikos Kazantzakis werd begin dit jaar opnieuw in Nederlandse vertaling uitgebracht. Het boek vertelt het verhaal van een groep arme mensen, op de vlucht voor de Turken, die voor hulp aankloppen bij een welvarend Grieks dorp Lykrovisi. De rijke notabelen van Lykrovisi – onder leiding van de pope Grigoris – zien de vluchtelingen allerminst graag komen. Maar tegelijk hebben diezelfde notabelen enkele jongeren uit het dorp aangewezen om als hoofdpersonages in de opvoering van het passieverhaal - dat om de zeven jaar plaatsvindt – te fungeren. Deze figuren – aangevoerd door de herder Manolis, die de rol van Christus krijgt – nemen hun rol zo ernstig dat ze zich daadwerkelijk over de vluchtelingen ontfermen en zich uitdrukkelijk distantiëren van de dorpspolitiek. Zo ontstaat een heftige strijd tussen twee groepen, die uiteindelijk tragisch afloopt.

De strijd die Kazantzakis evoceert gaat – in hedendaagse termen – over de strijd tussen christenen en cultuurchristenen. Cultuurchristenen beschouwen zichzelf als mensen die niet langer geloven, maar aan de voorbije christelijke traditie wel hun culturele waarden beweren te ontlenen. Vandaag vindt je die liefde voor het cultuurchristendom vooral in rechtse kringen, waartoe ook linkse progressieven van weleer zich hebben bekeerd. Kortom, het is “politiek correct” geworden. Ze vragen niet zozeer aandacht voor de kern van de christelijke inspiratie, waarin aandacht voor de (zwakke) medemens hand in hand gaat met een geloof in kwetsbare transcendentie. Integendeel, ze verwijzen graag naar het cultuurchristendom dat in naam van zijn “traditie” de Europese eigenheid moet vrijwaren van de Islamitische indringer. Daarom ook willen zij een “katholieke” school die zich durft af te zetten tegen de islam.

Dialoogschool

Lieven Boeve (de directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, nvdr) zegt juist het omgekeerde te beogen. Hij wil opnieuw openheid creëren voor de religieuze kern van het christendom en het gesprek daarover aangaan. Precies vanuit dat perspectief zoekt hij contact met de islam en met andere, ook seculiere levensbeschouwingen. In zijn “katholieke” dialoogschool wil hij opnieuw de kern van het christendom in dialoog laten ontdekken.

Tot zover Guido Vanheeswijck.

2 . Cultuur van dialoog als rode draad

Uit een artikel van Didier Pollefeyt, gewoon hoogleraar aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen, en vicerector onderwijsbeleid van de KU Leuven.

De voorbije weken maakte het Vlaamse publiek kennis met de katholieke dialoogschool. Een “vliegende start”, schreef De Standaard. De nadruk die op de islam kwam te liggen, deed bij sommigen de vraag rijzen of de katholieke school langs deze weg haar identiteit opgeeft. De hoofdredactie van Tertio maakte onmiddellijk duidelijk dat dit niet de intentie is. Integendeel, de idee achter de katholieke dialoogschool is juist dat in de ontmoeting met de vele overtuigingen de school haar katholieke profiel opnieuw meer op het spoor kan komen. Dat is ook wat we de voorbije weken hebben zien gebeuren nu zelfs politici en journalisten de vraag stellen naar de “ziel” van het katholiek onderwijs.

Tegen verkleuring

Het is verheugend dat in Vlaanderen deze vraag eindelijk opnieuw in alle openheid gesteld kan worden. In ons empirische onderzoek stellen we een geruisloze verschuiving vast van katholieke schoolidentiteit naar de zogenaamde kleurrijke school, van een school die de katholieke traditie als uitgangspunt en preferentiële gesprekspartner neemt, naar een school die alle godsdiensten en levensbeschouwingen als relatieve, uitwisselbare alternatieven naast elkaar plaatst zonder enige voorkeur. De doelstelling van de katholieke dialoogschool is precies de stilzwijgende verkleuring, die zich tevreden stelt met algemene menselijke waarden, een halt toe te roepen. In plaats daarvan wil ze opnieuw de specifieke katholieke identiteit centraal stellen.

Tot zover Didier Pollefeyt.

3 . Mateloos leven

Uit een commentaar van Emmanuel Van Lierde op het boek van filosoof Ignaas Devisch ‘Rusteloosheid. Pleidooi voor een mateloos leven’

We hebben het zelf graag druk. Een mens zal altijd streven en verlangen. Sinds wanneer moet ons leven in balans zijn? Een beetje mateloosheid of hard werken kan geen kwaad. “Als boeren stopte het werk bij mijn grootouders nooit. Was hun leven in balans? Was het bij hen niet druk?”, vraagt Devisch.

Secularisatie

Toch wijst hij op een cruciale verschuiving door de secularisatie. “Ons tijdsbesef is fundamenteel veranderd door niet meer te geloven in een hiernamaals. Dit leven is onze enige kans, dus willen we het maximale uit de kan halen. Zo komt er een enorme druk op ons leven: er is nog zo veel dat we moeten realiseren. Dat creëert een ruste- en mateloosheid die eigen zijn aan de moderne mens”, besluit de filosoof.

ShareFair 2016

Het weggeefplein met KVLV in Korbeek-Dijle op zondag 15 mei, een zeer geslaagd evenement!

Week 2016-22 -007Week 2016-22 -009Week 2016-22 -010Week 2016-22 -011

Phil Bosmans spreekt tot ons: Weer thuis komen

In je eigen vel, bij jezelf.

Tijd nemen voor jezelf, voor je lichaam.

Langzaam ademen, rusten, verwijlen,

geloven dat je er mag zijn

en je diepste dromen terugvinden.

In het midden van de mensen.

Bij je medemens,

met wie je je leven deelt.

Terug een wonder worden voor elkaar.

In je eigen huis.

Bewust thuis zijn,

de dag en de avond vieren.

Een oude vertrouwde tafel

met wat brood, een kop koffie,

wat thee of wat wijn,

luisteren naar het tikken van de klok

en genieten van het lied van de stilte.

Je veilig en goed voelen

Onder je eigen dak.

Weer thuis komen in je eigen huis

is een weelde!

Moeder

Vader

Man

Vrouw

Kinderen

Broers

Zusters

Familie

Mensen op straat

Mensen op ’t werk

Vrienden

Kennissen

Mensen nergens meer welkom.

Wat zou het heerlijk zijn

als de een weer echt

welkom was bij de ander.

Zomaar!

Uit het boek Kijk naar de zon! samengesteld door Peter Ausloos