woensdag 10 december 2014

De Tweede Wereldoorlog - deel 14

Kerkklokken

Op 7.8.1941 bevestigt de secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie aan de gouverneur, en deze aan de gemeentebesturen op 19.8.1941, dat met instemming van de secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken de voorwerpen van de eredienst, onder meer de kerkklokken, niet onder toepassing vallen van het recuperatiebesluit van 15.7.1941 betreffende non-ferrometalen (de klokken zijn voorlopig veilig). Maar de Duitsers hadden brons nodig voor hun wapenindustrie en op hun bevel werd de grootste van de twee Korbeekse klokken uit de toren gehaald en weggevoerd op 30.9.1943.

Het Verzet

Uit een brief van de Militaire Bevelhebber in België en Noord-Frankrijk van 23.7.1942 blijkt dat het Verzet ook wortel heeft geschoten in de rangen van de Rijkswacht en de Gemeentepolitie:

“Het aantal gevallen waarin leden van de Belgische Rijkswacht en Gemeentepolitie daders of mededaders van politieke misdrijven en van tegen de bezettende overheid gerichte handelingen, bleken te zijn, heeft een aanzienlijke omvang aangenomen. Hierdoor is het noodzakelijk gebleken leden van de Rijkswacht en de Politie als gijzelaars in hechtenis te nemen die in voorkomend geval zelfs met hun leven zouden instaan voor de vijandige daden tegen de bezettende overheid.”

Gijzelaars nemen betekent dat de Duitsers willekeurige leden van Rijkswacht en Politie in hechtenis namen voor de gepleegde verzetsdaden.

Verdelging van mussen

Het besluit betreffende de verdelging van mussen verscheen in het Staatsblad van 21.5.1943. Een nota van de gouverneur van 27.5.1943 in dit verband zegt:

“Het is van belang dat de personen die zich bezig houden met het vangen van of met de handel in vogels kennis dragen van de bepalingen van dit besluit, die in het belang van de landbouw werden genomen.”

Vergoeding van de burgemeesters

Op 25.1.1944 stuurt het Provinciebestuur een brief aan de burgemeesters met een Tabel met de jaarwedden van burgemeesters overeenstemmend met een dagelijkse prestatie van acht uren plus verhoging ten voordele van burgemeesters die geen andere inkomsten genieten.

De jaarwedde schommelt tussen 12.000 fr (voor gemeenten met 1.000 inwoners en minder) en 55.000 fr (voor gemeenten met 50.001 tot 75.000 inwoners).

De kinderbijslag bedraagt: 1e kind: 60 fr

2e kind: 100 fr

3e kind: 160 fr

4e kind: 230 fr

Ieder volgend kind: 300 fr

Boerenwacht

Een besluit van 24 juni 1941 voorzag in de oprichting van een Boerenwacht als maatregel ter bescherming van de beplantingen. De Boerenwacht moest bestaan uit 1 man per 10 ha. Alle mannen van 20 jaar – later op 18 gebracht - tot 60 jaar waren verplicht dienst te doen in de Boerenwacht. Hun overste in Korbeek-Dijle was Jozef Vermeulen. Controleurs van de Boerenwacht waren: veldwachter Ferdinand Vandermueren en schepen Kamiel D’Hondt. De Boerenwacht stond onder het gezag van de burgemeester wat betreft haar politionele opdracht.

In juli 1942 schreef de Algemene Overste van de Boerenwacht aan de burgemeesters dat het naoogsten, zanten of arenlezen enkel mocht gebeuren door ingezetenen der gemeente die hiertoe over een officiële machtiging moesten beschikken, en dat de Rijkswachtbrigade en de arrondissementsoversten van de Boerenwacht dadelijk moesten gewaarschuwd worden wanneer georganiseerde groepen het er zouden op wagen op het grondgebied van de gemeente de getroffen regelingen in de war te sturen.

De lijst van mannen die in aanmerking kwamen voor de Boerenwacht in Korbeek-Dijle omvatte 207 namen, grotendeels gerangschikt volgens hun woonst, per straatzijde:

1 Haesendonck Felix (°1889) (Fei Toik) (geschrapt)

2 Haesendonck Willem (°1904) (Jom Toik)

3 Darche Dominique (°1898) (den Deumme)

4 Fagot Emiel (°1900) (Mille va Fred va Paëkke) (geschrapt)

5 Fagot Jules (°1889) (de Parre)

6 Fagot Albert (°1921) (Bère van de Parre) (geschrapt

7 D’Hondt Kamiel (°1900) (Kamiel va Schraënke)

8 D’Hondt Frans (°1901) (de Smed)

9 Devijver Marcel (°1910) (de Vaëver) (geschrapt)

10 Mommaerts Omer (°1914) (den Oomer, de kantenier)

11 D’Hondt Isidoor (°1903) (Dorre va Schraënke)

12 Zwarts Hector (°1905) (Torre Jut)

13 Beyens Frans (°1892) (Baaies x Jet van de Stikker)

14 Beyens Louis (°1920) (Lewie van de Stikker) (geschrapt)

15 Beyens Maurits (°1922) (Meuris van de Stikker)

16 Collin Marcel (°1914) (Collin)

17 Berthels Frans (°1907) (Frans va Mille Bettel)

18 Hoebrechts Gustaaf (°1899) (onderwijzer)

19 Vandezande Henri (°1900) (Rik va Jan va Rikske)

20 De Greef Frederik (°1898) (Frei va Victoor)

21 De Greef Frans (°1920) (Frans va Frei va Victoor)

22 Dereymaeker Louis (°1898) (Karton)

23 Vermeulen Jozef (°1899) (Zjef Boer) (geschrapt)

24 Vandezande Alfons (°1902) (Fonske de Spaver)

25 Verstraeten Joseph (°1908) (Zjef Verstrote) (geschrapt)

26 Verstaeten Louis (°1919) (Lewie Verstrote) (geschrapt)

(wordt vervolgd)

Cyriel Letellier