woensdag 28 mei 2014

Vormelingen 2015: Samen op weg met Jezus als gids!

Week 2014-22 - DSC00215

Tijdens de woord- en communiedienst van 11 mei 2014 in Korbeek-Dijle spraken acht jongens en meisjes die volgend jaar het vormsel ontvangen hun engagement uit.

De voorganger nodigde uit:

Beste vormelingen,

Jullie hebben een keuze gemaakt.

Van deze keuze willen jullie ouders,

familie en alle aanwezigen nu getuige zijn.

Zijn jullie bereid om te blijven behoren

tot die gemeenschap van christenen

en willen jullie dit nu luidop uitspreken?

De kandidaat-vormelingen stonden recht en antwoordden samen:

U, voorganger in naam van Jezus,

lieve ouders en vrienden,

beste mensen allemaal,

ik wil Jezus als Gids.

Ik wil Hem volgen.

Vandaag zeg ik “ja”

aan die opdracht in mijn leven.

De kandidaat-vormelingen waren: Joni Neckebrouck, Emma Bauters, Brent Pelgrims, Jacques Vermeylen, Senne De Wachter, Lars Hanssens, Jill Vandermueren en Jente Vanden Eynde.

Gebed Van De Week: Ark

Tranen zwellen tot zondvloed,

alles verdrinkt,

geen grond meer onder de voeten.

Slechts enkele getrouwen

op een kleine plek:

ark des doods.

Dobberen,

zonder richting,

in uitzichtloze duisternis…

Zon,

opgesloten niet gezien.

Iemand zet een raampje open,

toont de horizon:

ark van stille hoop.

Varen,

richting kiezen

tot het eerste groene twijgje

de ogen prikkend vochtig maakt:

glimlach in tranen

op een vertederd gelaat.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx

Burgemeesters Van Korbeek-Dijle Tussen 1800 En 1976 – deel 42

Geschiedenis van Korbeek-Dijle op basis van de gemeenteraadsverslagen vanaf 1836

17. Louis Vandermueren (°Korb.D.1930/+Leuven 2009) Burgemeester 1965-1976

Vóór de verkiezingen van 11.10.1964 was Devijver in ongenade gevallen bij zijn schepen Constant Berthels en zijn raadslid Louis Vandermueren. En zij sloten zich aan bij de tegenpartij.

Ziehier de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van 11.10.1964:

Lijst nr.1 Lijst nr.2

Vandermueren Louis Devijver Marcel

Berthels Constant Fagot Maurits

Haine Gustaaf Letellier Jan Baptist

Crabbé Louis Goovaerts René

De Bontridder Jules Coopmans Alfons

Vanderveken Ferdinand Vanderseypen Jules

Vlasselaer Victor Vanderwegen Frans (Cis van de Koe)

De verkozenen zijn vet gedrukt.

Er waren 477 ingeschreven kiezers en 444 geldige stemmers. Lijst nr.1 behaalde 164 lijststemmen en 86 naamstemmen; lijst nr.2 behaalde 154 lijststemmen en 23 naamstemmen; er waren ook 17 bonte stemmen.

Louis Vandermueren werd burgemeester benoemd op 19.1.1965.

Constant Berthels en Gustaaf Haine werden de schepenen.

In de C.O.O. zetelden de volgende leden: Pelgrims Jan (voorzitter)

Devijver Marcel

Coopmans Alfons

Dottermans Maurice

De Bontridder Jules

In 1967 wordt de nieuwe gebetonneerde verbindingsweg tussen Korbeek-Dijle en Bertem, de Blokkenstraat, vroeger een veldweg, officieel in gebruik genomen.

Op het college van 28.7.1967 wordt Raphaël De Coster (°1944) aangesteld om secretaris Omers te vervangen tijdens diens verlof. Vanaf 1.10.1970 wordt Raf De Coster dienstdoende secretaris in vervanging van secretaris Omers met ziekteverlof.

Op de gemeenteraad van 10.6.1971 wordt De Coster benoemd tot gemeentesecretaris met ingang van 1.7.1971.

Op de gemeenteraad van 23.12.1969 wordt beslist de 5-dagenweek in het onderwijs in te voeren vanaf 1.1.1970. Er blijven nog 26 uren school per week.

Bij de verkiezingen van 11.10.1970 waren de kandidatenlijsten de volgende:

Lijst nr.1 Lijst nr.2

Vandermueren Louis Fagot Maurits

Berthels Constant

Haine Gustaaf

Crabbé Louis

De Bontridder Jules

Pelgrims Jan

Vanderveken Ferdinand

Lijst nr.1 haalt alle zetels binnen.

Louis Vandermueren blijft burgemeester.

Constant Berthels en Gustaaf Haine blijven de schepenen.

De C.O.O. krijgt de volgende samenstelling: Dottermans Maurice

Goovaerts René

Pelgrims Jan

Vlasselaer Henri

Vranckx Marcel.

Op de raad van 18.6.1974 worden de rioleringswerken en de verbreding en asfaltering van de Ormendaal, uitgevoerd in opdracht van de Intercommunale E5, goedgekeurd en wordt beslist het wegdek over te nemen.

*

Tot zover de politieke geschiedenis van de zelfstandige gemeente Korbeek-Dijle. Op 1.1.1977 werd zij gefusioneerd met Bertem en Leefdaal tot de nieuwe gemeente Bertem.

(wordt vervolgd met enkele aanvullingen en verbeteringen)

Cyriel Letellier

woensdag 21 mei 2014

Gebed van de week - Vrede

Gebed van de week - Vrede

‘Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie.’

In uw vrede, Jezus,

zendt Gij ons.

Om te vergeven.

Om te genezen.

Om vrede te brengen.

Adem opnieuw over ons,

blaas in ons de heilige Geest:

vurig enthousiasme en zachte nabijheid,

heilige verontwaardiging en rustige zekerheid.

Zo zult Gij dan opnieuw verschijnen,

zichtbaar in mensen voor mensen.

En er zal vrede zijn.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx

Burgemeesters Van Korbeek-Dijle Tussen 1800 En 1976 – deel 41

Geschiedenis van Korbeek-Dijle op basis van de gemeenteraadsverslagen vanaf 1836

16. Marcel Devijver (°Leuven 1910/+Leuven 1985) Burgemeester 1953-1964

Bij de verkiezingen van 12.10.1952 (met 474 kiezers) waren er twee lijsten:

Lijst nr.1 Lijst nr.2

Vandezande Jan Baptist (overleden) Darche Marcel

Devijver Marcel

Vanden Eynde Gaston

Decoster Jozef

Van Geel Jozef

Fagot Maurits

Pelgrims Jan

Marcel Darche was vermoedelijk op een aparte lijst opgekomen uit ongenoegen omdat niet hij maar Louis Harlophe tot schepen was verkozen toen Jan Baptist Vandezande burgemeester werd begin 1950.

Door het overlijden van Jan Baptist Vandezande waren alle kandidaten zeker van een plaats in de gemeenteraad. Toch gingen de verkiezingen door. Marcel Darche kreeg het grootste aantal naamstemmen en was kandidaat-burgemeester. Vanaf begin 1953 werd hij dienstdoende burgemeester in de plaats van Louis Harlophe, die niet meer in de gemeenteraad was. Op 7.4.1953 werd een nieuwe burgemeester benoemd. Het was Marcel Devijver. Zijn opleidingsniveau heeft vermoedelijk deze keuze bepaald. Marcel Darche en Maurits Fagot werden schepenen.

De C.O.O. kreeg volgende leden: Buekenhout Victor

Van Geel Jozef

Maginelle Jan

Vermeulen Frans

De Greef André

De gemeenteraadsverkiezingen van 12.10.1958 (met 500 kiezers) gaven volgende kandidatenlijsten, waarbij de vooroorlogse Van Geel-Cappuynstegenstelling in zekere mate herleefde:

Lijs nr.1 Lijst nr.2

Van Geel Jozef Devijver Marcel

Darche Marcel Berthels Constant

Pelgrims Jan Fagot Maurits

Harlophe Louis Letellier Jan Baptist

Michiels Julia Vandermueren Louis

De Bontridder Jules Goovaerts René

Poeckens Irma Coopmans Alfons

De in vetjes gedrukte kandidaten werden verkozen. Devijver won het pleit met vijf zetels tegen twee en hij bleef burgemeester. Marcel Darche overleed op 24.10.1958. Hij werd in de lopende legislatuur (tot 31.12.1958) niet meer vervangen als schepen. In de nieuwe gemeenteraad werd hij als gemeenteraadslid opgevolgd door Jan Pelgrims. De nieuwe schepenen waren: Constant Berthels en Maurits Fagot.

In de C.O.O. zetelden volgende leden: De Greef André

Coopmans Alfons

Goovaerts René

Dottermans Maurice

Van Geel Jozef

René Paeps werd benoemd als tijdelijk secretaris van de C.O.O. vanaf 1.5.1961, ter vervanging van Joseph De Greef (Zjef van den Ingel) die zijn ontslag had gegeven.

Op de gemeenteraad van 4.8.1961 wordt Robert Roelants uit Opvelp (broer van atleet Gaston Roelants) benoemd tot gemeentesecretaris met ingang van 1.9.1961. Robert Roelants woonde toen in Meerbeek waar hij ook gemeentesecretaris was sinds 1.8.1959.

Op de raad van 26.11.1962 wordt reeds een nieuwe gemeentesecretaris benoemd: Raymond Omers uit Neerijse, die ook secretaris was van de gemeente Neerijse.

(wordt vervolgd)

woensdag 14 mei 2014

Gelezen in Tertio van 30 april 2014

1.Quote: “Ook door de teloorgang van religie hebben we een steeds grotere drang naar meer en sneller.”

Duits socioloog Hartmut Rosa voert onderzoek naar de ratrace (De Morgen, 26 april)

2.“Veramerikaniseer gezondheidszorg niet”

Uit een artikel van Boudewijn Vanpeteghem

“Zorg verlenen is een ethische keuze. Als het een neoliberale, kapitalistische, commerciële aangelegenheid wordt, dan sluit Europa een halve eeuw gezondheidssysteem af en gaat het de Amerikaanse weg op. Terwijl Obama uitgerekend de omgekeerde beweging maakt.”

Hoofdaalmoezenier Bert Vanderhaegen van het AZ Gent kant zich heftig tegen de intrede van “de markt” in de gezondheidszorg.

De overheid zit krap bij kas en roept daarom de hulp van de private sector in. Is dat een foute keuze?

“Het is niet zozeer de overheid die hulp inroept, maar commerciële bedrijven die zich op de gezondheidsmarkt werpen omdat ze menen er munt te kunnen uitslaan. Zij zullen niet zorgen voor wie van een uitkering moet leven. Het verlenen van zorg is geen commerciële activiteit, maar in de sector van woon- en zorgcentra zijn er commerciële firma’s die zulke centra opkopen om winst te maken. Het neoliberale, kapitalistische, commerciële denken heeft geen uitstaans met gezondheidszorg, dat een recht is en geen verbruiksgoed. Het sloop binnen op het ogenblik dat we de hospitalisatieverzekering hebben toegelaten. Die heeft een gat in de solidariteit geslagen.”

“De betaalbaarheid van gezondheidszorg is een extreem groot probleem. Niet alleen de veroudering doet de kosten hoog oplopen; de technologische mogelijkheden doen dat evenzeer. En neem de farmaceutische bedrijven. Dat zijn geen weldoeners. Ze willen winst maken. Hun aandeelhouders vragen niet hoeveel mensen zijn geholpen, maar hoeveel dividend ze krijgen. De Europese overheid moet de farmaceutische industrie nadrukkelijk controleren. Het gaat niet om veel bedrijven en het gevaar voor prijsafspraken is des te groter. Het is niet uit de lucht gegrepen dat bedrijven zich laten betalen om een goedkoper geneesmiddel niet op de markt te brengen. Het kan goedkoper, maar we moeten het durven aan te pakken. De markt verdeelt de zaken niet evenwichtig in de gezondheidszorg.”

Tot zover Bert Vanderhaegen en Boudewijn Vanpeteghem

Leg je hand in mijn hand!

Week 2014-20 - DSC00210Week 2014-20 - DSC00212Week 2014-20 - DSC00214

Op zondag 27 april 2014 werden in de kerk van Korbeek-Dijle tijdens de woord- en communiedienst de wiegjes uitgereikt aan de ouders van zes peuters recent opgenomen in de christelijke gemeenschap.

Als openingsgebed bad de voorganger:

Heer God, Vader van alle mensen,

wij staan hier voor U met deze kinderen

aan het begin van hun levensweg:

een weg van licht en donker,

van vallen en opstaan,

want zo is het in deze wereld.

Wij vieren vandaag

dat het leven een wonder van liefde is,

dat het leven sterker is dan de dood.

Hou van deze kinderen

zoals een vader en een moeder

van hun kinderen houden.

Wij vragen het U, samen met Jezus Christus,

Uw Zoon, onze Heer.

Burgemeesters Van Korbeek-Dijle Tussen 1800 En 1976 – deel 40

Geschiedenis van Korbeek-Dijle op basis van de gemeenteraadsverslagen vanaf 1836

14. Kamiel D’Hondt (°Korb.D.1900/+Korb.D.1949) Burgemeester 1947-1949

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 24.11.1946 was er in Korbeek-Dijle maar één lijst met zeven kandidaten:

Cappuyns Emiel

D’Hondt Kamiel

Vandezande Jan Baptist

Decoster Joseph

Darche Marcel

Harlophe Louis

Vanderseypen Jules

Er werden in Korbeek-Dijle dan ook geen verkiezingen georganiseerd. De zeven kandidaten waren automatisch alle zeven verkozen. Emiel Cappuyns was kandidaat-burgemeester. Maar wegens zijn leeftijd (79 jaar) werd de voorkeur gegeven aan een andere kandidaat. Het was Kamiel D’Hondt die burgemeester werd benoemd bij Regentsbesluit van 10.3.1947. Jan Baptist Vandezande bleef schepen, afgevaardigd ambtenaar van de burgerlijke stand. Joseph Decoster werd de tweede schepen.

De C.O.O. werd als volgt samengesteld: De Greef André

Vermeulen Frans

Maginelle Jan

Darche Marcel

Buekenhout Victor

Op 15.11.1947 beslist de gemeenteraad voor 1 jaar, met ingang van 1.1.1948, 26 % der bedrijfsbelasting te heffen op wedden, daglonen en pensioenen van de ingezetenen van de gemeente.

Na tweeënhalf jaar burgemeesterschap overleed Kamiel D’Hondt op 20.9.1949. Kamiel was de vader van Leon, Felix, Leonard en François D’Hondt.

Het verslag van de gemeenteraad van 8.10.1949 stipuleert het volgende:

De gemeenteraad,

Gezien dat bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen d.d. 24.11.1946 slechts een candidatenlijst voorgedragen werd met 7 titelvoerders en geen plaatsvervangers

Overwegende dat tengevolge van het overlijden van D’Hondt Kamiel Burgemeester, de gemeenteraad niet meer voltallig is, en het aantal leden is geslonken van 6 op 7. Bijgemis aan plaatsvervangers het onmogelijk is de gemeenteraad aan te vullen

Gezien art. 7 van de gemeentewet

Besluit: Met algemene stemmen geen gedeeltelijke gemeenteraadsverkiezingen te houden voor de opengevallen plaats van het raadslid D’Hondt Kamiel.

15. Jan Baptist Vandezande (°Korb.D.1876/+Korb.D.1952) Burgemeester 1950-1952

Bij Regentsbesluit van 20.1.1950 werd Jan Baptist Vandezande benoemd tot burgemeester. Op de raad van 18.2.1950 werd Louis Harlophe in zijn plaats verkozen als schepen.

Op deze schepenverkiezing waren Darche en Cappuyns afwezig. Mogelijk was Darche ontevreden omdat niet hij maar Harlophe als kandidaat-schepen was weerhouden. Cappuyns (82 jaar) had al afgehaakt op 28.1.1950. Beiden bleven afwezig op de zes volgende gemeenteraden. Zij daagden opnieuw op op 26.6.1951 en Cappuyns liet zich onmiddellijk terug gelden. Hij zette de stemmingen weer naar zijn hand.

Ook Jan Baptist Vandezande overleed tijdens dezelfde legislatuur op 8.10.1952, vier dagen vóór de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Was hij zenuwachtig om de komende verkiezingen? In zijn schuur deed hij een val van de ladder, met dodelijke afloop. Schepen Louis Harlophe werd dan dienstdoende burgemeester tot 31.12.1952.

Een van de wapenfeiten van Louis Harlophe was de verwelkoming van pastoor Marcel Lievens op den Dries eind 1952 bij diens inhaling na het overlijden van pastoor Alfons Janssens.

Gebed van de week: Gebed om roepingen

Heer,

zoveel mensen zien uit

naar iemand die luistert,

naar iemand die een eind weegs met hen meegaat,

naar iemand die verlossing brengt.

Zend ons mannen en vrouwen

die in Jezus’ spoor willen gaan,

die ervan overtuigd zijn dat uw Rijk

te doen is, hier en nu.

Maak dat zij uw roepstem horen

om verscheiden en toch één

uw werk op aarde te voltooien.

Wek in hen de kracht

om in verbondenheid met U,

eenvoudig en bescheiden,

uw liefde voor de mensen

zichtbaar en tastbaar aanwezig te brengen.

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx

woensdag 7 mei 2014

Veilig elektrisch fietsen

Heb jij al een elektrische fiets?

Of denk je er aan je binnenkort eentje aan te schaffen?

Of wil je even proberen hoe ermee rijden aanvoelt?

Dan wil je toch wel weten hoe je hiermee veilig kan rijden.

Of hoe je batterijen moet laden en onderhouden.

Voor jou is deze namiddag de ideale gelegenheid om je vragen beantwoord te zien!

OKRA Korbeek-Dijle nodigt uit op een namiddag

VEILIG ELEKTRISCH FIETSEN

Voor wie?

Iedereen is welkom.

Wanneer?

Donderdag 22 mei 2014 om 14.00 u

Waar?

Parochiale Gebouwen

Nijvelsebaan 146, 3060 Korbeek-Dijle

Prijs?

Gratis

Vooraf aanmelden verplicht bij (Want het aantal plaatsen is beperkt)

Maria Vancampenhout 016477009

m.van.campenhout@telenet.be

Met de steun van de minister van mobiliteit

Burgemeesters Van Korbeek-Dijle Tussen 1800 En 1976 – deel 39

13. Maurits Neckebrouck (°Woubrechtegem 1908/+Leuven 1997) Burgemeester 1941-1944

Voorgeschiedenis:

Op bevel van de hogere Engelse militaire overheid moest iedereen vertrekken uit Korbeek-Dijle op 12 mei 1940. Vanaf 19.10.1940 tot 13.12.1940 trad Maurits Neckebrouck op als dienstdoende secretaris omdat gemeentesecretaris Jozef De Greef nog niet was teruggekeerd na het ontruimingsbevel van 12.5.1940.

Op de gemeenteraad van 17.12.1940 werd Maurits Neckebrouck aangesteld als tijdelijke bediende bij de Nationale Landbouw- en Voedingscorporatie (N.L.V.C.) die moest instaan voor de organisatie van de voedselproductie en -distributie. Secretaris-generaal De Winter was bevoegd voor Landbouw en Ravitaillering.

Na het ontslag van Emiel Cappuyns op 11.9.1941 vermeldt het verslag van het eerstvolgende college, op 18.9.1941, Neckebrouck als burgemeester. Hij is waarschijnlijk benoemd op 13.9.1941.

Op het college van 9.10.1941 wordt een nieuwe tijdelijke bediende bij de N.L.V.C. aangesteld ter vervanging van Maurits Neckebrouck die tot het ambt van burgemeester was benoemd. Er waren twee kandidaten: Marcel Devijver en Frans Van Hemelrijck. Marcel Devijver haalde 3 stemmen op 3 en werd aangesteld. Voor elk gepresteerd uur zal hij 4 fr ontvangen, hetzij 700 fr per maand.

In het verslag van het college van 27.12.1941 worden Vandezande en Vandermueren nog als schepenen vermeld. Maar in het college van 24.1.1942 is alleen Vandermueren nog schepen en wordt Kamiel D’Hondt, gemeenteraadslid uit de oppositie, aangesteld en de eed afgenomen als nieuwe schepen in de plaats van Vandezande. Jan Baptist Vandezande was toen bijna 66 jaar en viel onder de ouderdomsverordening. Het collegeverslag van 24.1.1942 vermeldt het volgende:

Op heden vier & twintig Januari negentien honderd twee en veertig is voor ons Burgemeester van Korbeek-Dijle verschenen de Heer D’Hondt Camiel, dewelke bij Besluit van den Heer Secretaris Generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Volksgezondheid in datum van 10 Januari 1942 aangeduid werd tot Schepen & dewelke in uitvoering van de hem voorgelezen artikelen 1 en 2 der wet van 1 Juli 1860 in onze handen den eed heeft afgelegd.

De jaarwedde van schepen D’Hondt werd vastgesteld op 2.650 fr.

Bij Besluit van de Gouverneur der Provincie Brabant van 16.1.1942 wordt de wedde van burgemeester Neckebrouck vanaf 13.9.1941 voor de duur van de oorlog vastgesteld op 6.000 fr per begrotingsjaar. Deze meeruitgave zal gedekt worden door de Staat en gestort worden door het Departement van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid op de lopende rekening der gemeente bij het Gemeentekrediet.

Op 15.10.1942 keurt het college (Neckebrouck en D’Hondt) de aanstelling van een aannemer goed voor ruimingswerken aan de Dijlebrug die op 15.000 fr worden geraamd. De kosten zullen volledig door de Staat worden gedragen.

Op 9.3.1943 keurt het college de heropbouwingswerken goed van twee bruggen “die erg beschadigd werden tengevolge de oorlogsgebeurtenissen”. Het gaat om de brug over de Leibeek op de Veeweide (kosten: 225.887,26 fr) en de brug over de Vaart op de Kleinebroekstraat (kosten: 167.686,52 fr). De kosten zullen gedragen worden door het Commissariaat Generaal voor ’s Lands Wederopbouw.

Volgend belangrijk citaat komt uit het collegeverslag van 18.10.1943: het College neemt akte van de weghaling van de grote klok van de Parochiale Kerk, op bevel van de bezettende Overheid, den 30 September 1943.

Op 31.8.1944 heeft het laatste oorlogscollege plaats met burgemeester Neckebrouck en schepen D’Hondt.

Vanaf september 1944 is Jan Baptist Vandezande opnieuw schepen, afgevaardigd ambtenaar van de burgerlijke stand, naast 2e schepen Jan Vandermueren, die niet geschorst werd tijdens de oorlog.

De gemeenteraad komt na de bevrijding voor de eerste maal terug bijeen op 2.11.1944 onder voorzitterschap van burgemeester Emiel Cappuyns, en Vandezande wordt vermeld als schepen i.p.v. D’Hondt, naast Jan Vandermueren.

Het was in deze naoorlogse tijd onder burgemeester Cappuyns dat er een nieuwe veldwachter moest gekozen worden ter vervanging van de zieke Ferdinand Vandermueren. René Bruggemans (Renei Toïng) en Frans Vleminckx (de Jas van den Bettel) waren als geschikte kandidaten erkend. René Bruggemans behaalde 6 stemmen en Frans Vleminckx 1 stem. Volgens René was die ene stem die hij niet behaalde deze van Emiel Cappuyns. René Bruggemans werd veldwachter benoemd en oefende zijn beroep uit met groot gezag.

Maurits Neckebrouck, aan wie waarschijnlijk buiten het aanvaarden van het burgemeestersambt van de Duitse bezetter, niets ten laste kon worden gelegd, heeft een veroordeling opgelopen, maar werd later in ere hersteld. Oorlogsschepen Kamiel D’Hondt is helemaal vrijuit gegaan. Het bewijs van zijn onkreukbaarheid is wel dat hij bij de eerste naoorlogse verkiezingen tot burgemeester werd benoemd.

(wordt vervolgd)

Gebed Van De Week: Geroepen

Horen, zien en voelen…

huivering: mijn leven op het spel.

Rommelingen in mijn buik,

ruis op mijn gehoor,

waas voor mijn ogen,

zelfs ’t knikken van mijn knieën:

er ‘IS’ iets!

Een stem,

een beeld,

ik loop tegen mensen en dingen aan

en ik weet het niet:

wat gaat er om in mij?

Schrik om toe te geven,

angst om los te laten en te volgen,

de lokroep, de verliefdheid,

de stappen in het onbekende.

Ontkomen kan ik niet,

’t speelt aldoor in mijn hoofd,

mijn hart vervuld en overhoop,

wie kan mij zeggen … ?

Bent U het, Heer,

die op mij wacht,

geduldig aanstoot tegen zekerheden?

Of heeft het zout de gist nog niet genoeg gerezen?

Schep wat klaarheid in mijn denken,

leg vertrouwen in mijn hart,

zodat ik

-in volle vrijheid-

durf gaan

waar Gij mij zendt.

 

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx