woensdag 5 maart 2014

Burgemeesters Van Korbeek-Dijle Tussen 1800 En 1976 – deel 30

Vervolg van 10. Emiel Cappuyns

Nog op 3.7.1921 wordt tot een verhoging van de jaarwedde van de uurwerkopwinder beslist: 15 fr wordt 35 fr.

Veelal was de luider der aftochtklok ook de torenuurwerkopwinder.

Verder in dezelfde zitting beslist de raad de jaarwedde van de gemeenteontvanger, Jan Crabbé, te verhogen. Men beschouwt Korbeek-Dijle als een gemeente van 4de categorie, wat inhoudt dat de jaarwedde van de ontvanger 1.250 fr moet bedragen. Op 25.8.1912 was zijn wedde bepaald op 400 fr. Hij krijgt dus een opslag van 850 fr per jaar en dit vanaf 1.1.1920.

Maar op 9.10.1921 is de raad genoodzaakt zijn beslissing van 3.7.1921 te herzien. Korbeek-Dijle moet gerangschikt worden in 3de categorie, wat de jaarwedde van de ontvanger op 1.000 fr brengt.

Maar Jan Crabbé heeft recht op 11 tweejaarlijkse verhogingen (sedert 1.1.1898) van 5 % op de basisjaarwedde van 1.000 fr, m.a.w. 11 x 50 fr = 550 fr, gevoegd bij de basisjaarwedde geeft dat 1.550 fr

In de zitting van 17.7.1921, waarop Jozef Mommaerts als uittredend burgemeester opnieuw de raad voorzit, wordt gunstig gevolg gegeven aan de vraag van Emiel Vranckx (Mille va Koëpes) om vanaf dan tot 31.12.1921 te mogen wonen in een verkommerd huisje van de gemeente, op voorwaarde dat hij er op eigen kosten de nodige herstellingen aan doet en een huurprijs betaalt van 5 fr per maand vanaf 1.1.1921.

In dezelfde zitting wordt beslist dat families die op het kerkhof kruisen geplaatst hebben op graven, zonder de grond gekocht te hebben, deze zullen moeten wegnemen ingeval deze plaatsen zouden moeten gebruikt worden na een zekere tijd om andere graven te maken.

Op 20.7.1921 wordt Emiel Cappuyns tot burgemeester benoemd. Vanaf nu zit hij de gemeenteraden voor.

De gemeenteraad ziet er dan als volgt uit:

-Cappuyns Emiel, burgemeester

-Vandezande Jan Baptist, 1e schepen

-Meulemans Adolf, 2e schepen

-Mommaerts Jozef, raadslid

-De Van Louis, raadslid

-Jorge Jan Baptist, raadslid

-De Bontridder Louis, raadslid

Op 21.8.1921 duidt de raad het leegstaande schoollokaal van de gemeentejongensschool aan voor het inrichten van het medisch schooltoezicht.

Op 21.11.1921 zal de gemeenteraad instemmen met een vergoeding van 3 fr per leerling gevraagd door geneesheer-inspecteur Victor Cappuyns, en dit voor de duur van 3 jaar. Deze vergoeding komt in de plaats van de jaarwedde van 250 fr gestemd op 10.6.1917.

Eveneens op 21.8.1921 beslist de raad dat Seraphine Matthys mag overgebracht worden naar het Gasthuis in Leuven om er verzorgd en verpleegd te worden op kosten van de gemeente.

Seraphine Matthys is een oudere zus van Clementine Matthys (Klei Mattaës), ongehuwde moeder en onvermogend.

Op 19.9.1921 keurt de raad de rekening 1920 goed. In de gewone dienst is er een tekort van 3.759,41 fr.

In dezelfde zitting wordt de begroting 1922 opgesteld. De uitgaven in de buitengewone dienst lopen hoog op:

- voor de afbetaling van ontleende kapitalen: 7.000,00 fr

- voor werken van gezondmaking: 15.963,64 fr

- voor het inrichten van het elektrisch licht: 2.000,00 fr

De gewone dienst vertoont een tekort van 11.862,23 fr, o.a. door het tekort op de rekening 1920.

Nog op 19.9.1921 zal een luider der aftochtklok worden gekozen: Karel Vandermueren krijgt 4 stemmen op 5 en wordt benoemd. Hij zal een jaarwedde genieten van 125 fr.

De aftochtklok werd geluid om 11 u ’s avonds ten teken dat de herbergen moesten gesloten worden op straf van boete. Vroeger werd de aftochtklok ook geluid bij brand of oorlog.

Karel Vandermueren (1866-1940) was een schoonbroer van Jan Baptist Verstraeten (de Veus), August Van Kildonck (Jukke va Kildoenk) en Victor De Greef (Victoor van de Moeppe), van wie de vrouwen zussen waren van Karel. Hij was een kozijn van Francis Vandermueren (Fander). Karel was vrijgezel.

Eveneens in de zitting van 19.9.1921 wordt beraadslaagd over de consolidatie der leningen bij het Gemeentekrediet, m.a.w. over het aangaan van een nieuwe lening om de lopende leningen terug te betalen (tegenwoordig zou men spreken van een schuldherschikking).

Het bedrag der te consolideren schuld bij het Gemeentekrediet wordt bepaald op 15.200 fr. Daarenboven moet de gemeente 800 fr bijkomend lenen als nominaal kapitaal der door haar te onderschrijven aandelen. Er wordt dus 16.000 fr geleend, te kwijten in 66 aflossingen betaalbaar per trimester aan de intrest van 5,25 %.

Tenslotte wordt er in dezelfde zitting beslist bomen te verkopen op gemeentegronden op de Veeweide en daarna van de grond land of weide te maken. De verkoop op 27.12.1921 brengt 10.070 fr op voor 71 bomen.

Op 11.12.1921 gaat de raad akkoord met het ontslag en de pensioenaanvraag van de 69-jarige veldwachter Louis Ruelens. Zijn pensioen gaat in op 1.1.1922, maar reeds op 9.1.1922 overlijdt de man.

Op 8.1.1922 stelt de gemeenteraad een tijdelijke veldwachter aan: Karel Vandermueren krijgt 4 stemmen op 7. Hij zal de minimumwedde van veldwachter genieten.

Op 22.1.1922 stemt de raad voor het eerst een belasting op automobielen: 25 opcentiemen.

In dezelfde zitting stemt de raad een toelage van 20 fr aan de Touringclub van België voor het plaatsen van 28 palen op de uiterste lijn op Belgisch grondgebied door de invaller bereikt gedurende de wereldoorlog 1914-1918.

Nog in dezelfde zitting wordt gestemd over de voordracht van twee kandidaten voor de plaats van veldwachter. Er zijn vier Korbeekse kandidaten:

1° Lava Achiel, landbouwer en smid

2° Vandermueren Ferdinand, melkverkoper

3° Vranckx Jozef, landbouwer

4° Vranckx Prosper, landbouwer

1e stemming: - Vandermueren en Lava: elk 3 stemmen

- de twee Vranckx’en: 0 stemmen

Geen enkele kandidaat heeft de meerderheid der stemmen

2e stemming: zelfde uitslag als 1e stemming:

3e stemming: weer dezelfde uitslag

Adolf Meulemans heeft zich onthouden bij de stemmingen als schoonbroer van Achiel Lava.

Achiel Lava, als oudste kandidaat, zal als 1e kandidaat worden voorgedragen.

Stemming voor de 2e kandidaat: Meulemans neemt nu wel deel aan de stemming, maar De Bontridder en Mommaerts hebben de zaal verlaten. Resultaat van de stemming: -Vandermueren: 3 stemmen

-Vranckx Jozef: 1 stem

-Vranckx Prosper: 0 stemmen

-blanco stembriefjes: 1

Ferdinand Vandermueren wordt als 2e kandidaat voorgedragen.

Het zal Ferdinand Vandermueren zijn die tot veldwachter wordt benoemd.

(wordt vervolgd)