woensdag 11 december 2013

Burgemeesters Van Korbeek-Dijle Tussen 1800 En 1976 – deel 18

Geschiedenis van Korbeek-Dijle op basis van de gemeenteraadsverslagen vanaf 1836

Vervolg van 7. Jan Francis Mommaerts

Keurder-veearts

Op 15.9.1898 wordt Louis Missoul, veearts te Leuven, unaniem benoemd tot keurder-veearts ter vervanging van dhr Crevecoeur, overleden. Ik heb gezocht naar een eventuele verwantschap van Louis Missoul met Karel Missoul maar heb er geen kunnen vinden. Karel Missoul (1920-2011) was priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, leraar aan het Sint-Pieterscollege te Leuven (tweemaal mijn gewaardeerde klastitularis), stichter van volleybalclub SIPICO (afkorting van Sint-Pieterscollege) in 1957, godsdienstleraar en vele jaren meewerkend priester in de parochie van Sint-Kwinten te Leuven.

Mijn vader vertelde dat veearts Missoul eens bij zijn ouders naar een zieke koe kwam kijken en hij vroeg een handdoek aan mijn grootmoeder. Mijn grootmoeder, niet wetende waartoe die handdoek moest dienen, gaf hem prompt een propere, opgevouwen en gestreken handdoek. Missoul plooide de handdoek open, legde hem op de koe ter hoogte van de pens en legde dan zijn oor te luisteren tegen de handdoek.

Een veearts die zich absoluut niet vuil wilde maken. Daar werd mee gelachen in het boerenmilieu.

Op 21.12.1903 beslist de gemeenteraad geen keuringstaksen te heffen op slachtvlees. De kosten van verplaatsing van de keurder zullen 3 fr bedragen. Deze kosten zullen maar één keer voor één dag keuren mogen aangerekend worden, welke ook het getal gekeurde beesten is en zonder in acht te nemen dat de beesten aan verschillende eigenaars toebehoren. De kosten zullen tussen deze laatsten verdeeld worden in evenredigheid met het getal gekeurde beesten.

Identiek dezelfde beslissing zal nog eens genomen worden door de gemeenteraad in zitting van 20.9.1908.

Vrije bewaarschool

Op 14.2.1899 behandelt de gemeenteraad een brief van juffr. Aerts Amelia (zuster Antonina) waarin zij verklaart te verzaken aan de aanneming der bewaarschool. Ze zou voornemens zijn haar school te veranderen in een vrije bewaarschool. De gemeenteraad vindt dat dit voordelig zou zijn voor de gemeente en met eenparigheid van stemmen wordt het voorstel aangenomen.

Onderwijzer

Op 18.5.1899 beslist de gemeenteraad de jaarwedde van onderwijzer Mignon te verhogen van 1.200 naar 1.300 fr met terugwerkende kracht vanaf 1.1.1899.

Op 29.1.1903 zal de gemeenteraad de wedde van meester Mignon, die dan 8 jaar dienst heeft, van 1.300 op 1.400 fr brengen.

Verkiezingen van 15.10.1899 (kleine helft)

Jefke Meulemans (lijst nr 1) verdwijnt uit de gemeenteraad en Alfred Honnorez (lijst nr 2) komt er in. Lijst nr 2 is nu in de meerderheid en Alfred Honnorez wordt op 5.1.1900 tot schepen verkozen (voor de 2e reeks die in 1908 zal eindigen), in de plaats van Jef Cappuyns.

De gemeenteraad ziet er nu als volgt uit:

-Joannes Franciscus Mommaerts, burgemeester (lijst nr.1)

-Theophiel Coeckelberghs, schepen (lijst nr.2)

-Alfred Honnorez, schepen (lijst nr.2)

-Jozef Cappuyns, raadslid (lijst nr.1)

-Jan Baptist De Greef, raadslid (lijst nr.2)

-Louis De Bontridder, raadslid (lijst nr.2)

-Franciscus Berthels, raadslid (lijst nr.1)

Alfred Honnorez (1849-1911) was een zoon van burgemeester Remi Prosper Honnorez en een broer van burgemeester Joseph Honnorez. Hij was gehuwd met een Korbeeks volksmeisje, Josephine Fagot. Hij is de overgrootvader van Nicole Honnorez.

Op 14.12.1899 moet de gemeenteraad stemmen over de vervanging van uittredend (maar herverkiesbaar) lid van het Bureel van Weldadigheid Jan Baptist De Greef (het gemeenteraadslid van lijst nr 2) en van ontslagnemend lid van het Bureel van Weldadigheid Tiberius Van Hamme.

Henricus Van Ermen (1831-1911) en Petrus Rongé (1869-1939) worden allebei met 4 stemmen op 7 verkozen als vervangers. Het Bureel van Weldadigheid ziet er dan als volgt uit:

Vranckx Joannes Franciscus (Susse Vranckx), benoemd op 12.12.1895(?), landbouwer

Berthels Franciscus (Ciske), benoemd op 12.4.1897, landbouwer

De Coster Andreas (Driske), herbenoemd op 16.12.1897, landbouwer

Van Ermen Henricus,(Aëngke Van Erme) benoemd op 14.12.1899, landbouwer

Rongé Petrus (Piër va Kui), benoemd op 14.12.1899, landbouwer

Henricus Van Ermen, afkomstig van Neerijse, woonde in het voorlaatste huis van Ormendaal. Hij was de schoonvader van Jozef Vanderstappen (de Schoen), die inwoonde bij zijn schoonouders.

Petrus Rongé (Piër va Kui) hield café in het “Huisje van halfweg”, het laatste huis van Ormendaal.

Gemeentesecretaris

Op 18.7.1900 stemt de gemeenteraad een weddeverhoging van de secretaris met 5 %, van 450 fr per jaar naar 472,50 fr per jaar.

Op 9.1.1902 beslist het schepencollege aan de secretaris als agent-opsteller van de landbouwtelling een vergoeding van 15 fr per jaar te betalen naast de 15 centiemen voor ieder behoorlijk ingevuld bulletin die hij krijgt van het Departement Landbouw.

Steenbakkerijen

Eveneens op 18.7.1900 keurt de gemeenteraad een voorstel van het Syndicaat der Steenbakkers goed om de kareelovens in het begin van de maand mei in brand te mogen doen in plaats van pas op 1 juni.

Dijlebrug

Op 26.9.1900 beslist het schepencollege de Dijlebrug te laten herstellen, volgens het plan opgemaakt door de deskundige Deprez uit Kessel-Lo, door de laagste inschrijver J. Van Aerschot en Cie, fabrikant uit Herentals, voor de prijs van 1.050 fr.

Op 25.4.1901 zal de gemeenteraad het college gelasten met het doen afkrabben van de rooster van de zoldering van de brug en het doen verven ervan.

Na aandringen van de wegcommissaris gelast de gemeenteraad het college op 10.7.1902 het verfwerk in daglonen door ervaren mannen zodra mogelijk te doen uitvoeren.

Nummering der huizen

Eveneens op 26.9.1900 aanvaardt het college het aanbod van Adolf Meulemans om de nummering van de huizen te doen voor elf centiemen per nummer, dit ter gelegenheid van de tienjarige volkstelling.

(wordt vervolgd)