woensdag 4 december 2013

Burgemeesters Van Korbeek-Dijle Tussen 1800 En 1976 – deel 17

Vervolg van 7. Jan Francis Mommaerts
Op het schepencollege van 16.3.1897, met een burgemeester van lijst nr.1 en een schepen van lijst nr.2, wordt overeengekomen in april een gemeenteraad bijeen te roepen om de geloofsbrieven van Louis Bruffaerts te onderzoeken als plaatsvervangend raadslid van Hendrickx, zonder vervanging als schepen.
Louis Bruffaerts (°Korb.D. 1860) was een zoon van August Bruffaerts en Aloysia Ronsmans, een broer van Josephus Bruffaerts, die de schoonvader was van Constant Michiels (Staa den Ronne).
Op een tweede schepencollege, van 29.3.1897, stelt het college vast dat Bruffaerts wel veel te St.Andreas Rosières verblijft, maar niettegenstaande dat te Korbeek-Dijle gehuisvest is.
Op de gemeenteraad van 5.4.1897 waarop de vervanging van Hendrickx als gemeenteraadslid door Bruffaerts, wordt voorgelegd, betwist Jef Cappuyns in een lange, zeer gedocumenteerde uiteenzetting dat Bruffaerts in Korbeek-Dijle zou wonen.
Er wordt gestemd: 3 ja, 3 neen. Staking van stemmen. Louis Bruffaerts wordt niet aangenomen als raadslid.

Bureel van Weldadigheid
Begin 1897 waren de leden van het Bureel van Weldadigheid (de datum van hun benoeming heb ik niet teruggevonden):
-Theophiel Coeckelberghs (gemeenteraadslid vanaf 1891, schepen van 1896 tot 1903)
-Andreas De Coster (1818-1902) (Driske, de overgrootvader van Celine van Driskes; zijn achterachterkleinkinderen, de kinderen van Celine, worden in Korbeek-Dijle nog steeds “van Driskes” genoemd)
-Jan Baptist De Greef (gemeenteraadslid van 1896 tot 1907)
-Tiberius Van Hamme (°Leefdaal 1839, schoonzoon van Carolus De Coster, burgemeester nr 3, en van Maria Theresia Mommaerts, de oprichtster van het Kapelletje aan de Veeweide).
-Joannes Franciscus Vranckx (ononderbroken schepen van 1873 tot 1895)
Op 12.4.1897 stemt de gemeenteraad over de vervanging van uittredend (maar herkiesbaar) lid van het Bureel van Weldadigheid Theophiel Coeckelberghs (de schepen van lijst nr 2; niet aanwezig op de raad). Hij krijgt 2 stemmen op 5. Franciscus (Ciske) Berthels (aanhanger van lijst nr 1) krijgt 3 stemmen op 5 en is bijgevolg verkozen tot nieuw lid van het Bureel van Weldadigheid.
Op de zitting van de gemeenteraad van 11.5.1897 wil lijst nr 1 Jef Cappuyns tot schepen verkiezen, maar lijst nr 2 verlaat de zaal. Tweede bijeenroeping op 14.5.1897. Lijst nr 2 verlaat weer de zaal. Derde bijeenroeping op 17.5.1897, waarop lijst nr 2 vreemd genoeg niet opdaagt zodat Jef Cappuyns unaniem tot schepen wordt verkozen.
Lijst nr 2 zit hiermee blijkbaar erg in de maag en uit verslagenheid of uit wrok dagen zij niet op in de eerstvolgende twee gemeenteraden, die nochtans geen gevoelige agendapunten hadden, maar niet konden doorgaan wegens onvoldoende aanwezigheid. Op de derde gemeenteraad met dezelfde agenda worden alle punten door lijsten 1 en 2 goedgekeurd.

Korbeekse verkiezingen van 7.11.1897 door lijst nr 2 gewild om de gemeenteraad aan te vullen en misschien opnieuw de meerderheid te veroveren.
Jammer voor lijst nr 2. Franciscus (Ciske) Berthels van lijst nr 1 wordt verkozen als zevende gemeenteraadslid.
De gemeenteraad ziet er dan als volgt uit:
-Joannes Franciscus Mommaerts, burgemeester (lijst nr.1)
-Theophiel Coeckelberghs, schepen (lijst nr.2)
-Josephus Cappuyns, schepen (lijst nr.1)
-Josephus Meulemans, raadslid (lijst nr.1)
-Jan Baptist De Greef, raadslid (lijst nr.2)
-Louis De Bontridder, raadslid (lijst nr.2)
-Franciscus Berthels, raadslid (lijst nr.1)
Op 16.12.1897 moet Andreas (Driske) Decoster al of niet herverkozen worden tot lid van het Bureel van Weldadigheid. Hij heeft meer geluk dan Theophiel Coeckelberghs. Hij wordt herkozen met 5 stemmen op 5 (Lijst nr 1 beschikte ondertussen over 4 raadsleden en ook Coeckelberghs van lijst nr 2 stemde mee; twee leden van lijst nr 2 waren afwezig).
Ontvanger
Op 8.7.1897 wordt onderwijzer Karel Mignon unaniem aangenomen als tijdelijke ontvanger in de plaats van Jozef Buekenhout die zijn ontslag heeft gegeven.
Op het schepencollege van 20.7.1897 worden de kandidaturen voor de plaats van gemeenteontvanger onderzocht:
-Mommaerts Isidoor, herbergier en kantonnier van de steenweg van de Staat van Leuven op St.Jansberg
-Cappuyns Emiel, dwangbeveldrager van deze gemeente en van de stad Leuven
-Deraeymaeker Jozef, landbouwer te Korbeek-Dijle
-Crabbé Jan, landbouwer te Korbeek-Dijle
-Coeckelberghs Charles, landbouwer te Korbeek-Dijle
De eerste twee kandidaturen worden verworpen wegens cumulatieverbod. De gemeenteraad waarop zal gestemd worden wordt vastgesteld op 27.7.1897.
Er zijn weer drie bijeenroepingen van de gemeenteraad nodig om een ontvanger benoemd te krijgen. Op de derde zitting op 4.8.1897 krijgt Jan Crabbé 3 stemmen, de andere twee kandidaten geen enkele stem. De Greef en De Bontridder hebben geweigerd te stemmen. Coeckelberghs heeft zich onthouden wegens de kandidatuur van zijn broer Charles.
Crabbé wordt uitgeroepen als gemeenteontvanger. Zijn wedde wordt vastgesteld op 200 fr en zijn borgstelling op 2.000 fr.
Bij een herziening van deze beraadslaging op 16.12.1897 wordt de borgstelling op 2.700 fr gebracht en bij de nieuwe stemming krijgt Crabbé krijgt 4 stemmen, Deraeymaeker geen. Charles Coeckelberghs was ondertussen door een ongeval overleden op 40-jarige leeftijd. Hij was bij de appelpluk uit de boom gevallen. Hij was ongehuwd.
De 4 stemmen voor Crabbé kwamen van lijst nr 1 die ondertussen aangevuld was met Ciske Berthels. Coeckelberghs stemde blanco en De Greef en De Bontridder waren afwezig.
Jan Crabbé trad in functie op 1.1.1898.
Wegenwerken
Op de gemeenteraad van 27.4.1898 wordt Deconick Theodore uit Nethen aannemer verklaard voor kasseiingswerken in de Roeistraat, de Kleine Hollestraat en de Broekstraat (op den Dries) aan 4,37 fr per m2. Mogelijk bedoelde men met “Roeistraat” de Ruwaalstraat, want de Rooistraat ligt op Leefdaals grondgebied, en ver van de bewoning.
Op 18.5.1899 wil de gemeenteraad nog meer kasseiingswerken laten uitvoeren in de Kleine Hollestraat. En
in het middenpunt van de straat wil raadslid Ciske Berthels een verbreding opdat de gespannen elkaar zouden kunnen kruisen. Hij wil daartoe 65 centiaren van zijn grond verkopen aan de gemeente aan de prijs van 32,50 fr (= 50 fr per are of 5.000 fr per ha). Nu kost de landbouwgrond 100 maal meer (500.000 fr per ha of 12.500 € per ha). Er zullen weinige zaken zijn die van 1900 tot nu slechts 100 maal duurder geworden zijn!
De verbreding moet ongeveer geweest zijn ter hoogte van de plaats waar nu Stef Van Wambeke en Patrick Verschueren wonen.
Imkers
Het verslag van de gemeenteraadszitting van 27.4.1898 vermeldt nog:
Jacobus Vleminckx en consoorten hebben gevraagd in onze gemeente het plaatsen van korven en kassen van vreemde biëboeren te verbieden met er een recht per kas en per korf op te heffen. Zulke reglementen worden door de Bestendige Afvaardiging verworpen, als zijnde nadelig voor de bieënteelt.”
Dus de vraag van Vleminckx en consoorten wordt afgewezen.
Jacobus Vleminckx was de vader van Jan Baptist Vleminckx (1865-1943). Deze laatste was de man van Maria Theresia Berthels (Treis Bettel)