woensdag 25 december 2013

In 2013 In De Kerk Van Korbeek-Dijle

Trouwden: Bart Vanclooster en Ruth De Roo

Werd afscheid genomen van: Jozef Bruggemans, Albert Darin, Willy Raeymaekers, Julia Vandermueren, Paul Verstappen, Marie-José Ruelens, Margriet Berckmans en Julia Vandeputte

Burgemeesters Van Korbeek-Dijle Tussen 1800 En 1976 – deel 20

Vervolg van 7. Jan Francis Mommaerts

Dokter van het Bureel van Weldadigheid

Reeds op 30.1.1902 had de Cappuynsgezinde groep in de gemeenteraad een poging gedaan, langs het ‘Armbureel’, om dr. Victor Cappuyns tot dokter van het Bureel van Weldadigheid te laten aanstellen in de plaats van dr. Ectors. Dat voorstel was toen met 4 neen-stemmen tegen 3 ja verworpen.

Op 29.12.1903 behandelt de raad een rechtstreekse vraag van dr. Cappuyns om die plaats te bekomen. Met 1 stem voor, 3 tegen en 1 onthouding wordt de vraag opnieuw verworpen.

Met 3 stemmen voor, 1 tegen en 1 onthouding wordt dr. Cappuyns wel aangenomen voor het bestatigen der overlijdens en als inenter der gemeente. Hij zal hiervoor jaarlijks ontvangen: 15 fr voor elk van beide activiteiten.

Op 8.1.1905 keurt de raad de rekening goed van dr. Cappuyns ten belope van 100 fr voor een buitengewone pokinenting, zijnde 0,25 fr per hoofd.

Typhus

Nadat zich verschillende gevallen van typhuskoorts op de Veeweide hadden voorgedaan te wijten aan het slechte drinkwater waarvan de bewoners zich moesten bedienen, beslist de gemeenteraad op 29.1.1903 op gemeld gehucht een drinkwaterput te doen maken op kosten van de gemeente.

Feestelijkheden

Op 9.8.1903 acteert de gemeentesecretaris het volgende:

“Gezien den brief der maatschappij “De Verbroedering” door dewelke deze eene toelage van vijftig franken vraagt voor gedeeltelijke dekking van de kosten der feestelijkheden, die genoemde maatschappij zinnens is te maken ter gelegenheid van den aanstaanden kermis, overweegt de Raad dat het inrichten van feestelijkheden zal voordelig wezen aan de gemeente en in den smaak der inwoners zal vallen, en stemt aan gezegde maatschappij eene toelage van dertig franken.”

Voor haar festival van 15.5.1904 vraagt de Fanfarenmaatschappij Ste Cecilia een toelage van 300 fr aan de gemeente. Op 25.3.1904 overweegt de gemeenteraad dat zulk feest de handel en de vooruitgang van de gemeente bevoordeligt en beslist met 4 stemmen tegen 3 een toelage van 150 fr toe te kennen aan de maatschappij ten einde te dienen tot uitreiking van premiën om alzo het grootst mogelijk aantal maatschappijen aan te werven.

Op 1.5.1905 stelt de gemeenteraad een datum vast voor de viering van de 75ste verjaardag van België’s onafhankelijkheid: 28 augustus, 2de kermisdag.

Op 18.6.1905 acteert de gemeenteraad de toekenning van een provinciaal krediet ter uitdeling van buitengewone hulpgelden aan de behoeftigen. En de gemeentesecretaris noteert in zijn verslag van de gemeenteraad:

“Overwegende dat de vergunning van dit krediet voor zeer loffelijk doel heeft eenen troost te bezorgen aan de armen gedurende de jubelfeesten en in hun de uitdrukking van het vaderlandsch gevoel te bevorderen;

Willende de milddadige en menschlievende akte van deze vergadering bijtreden;

Besluit:

Van aan het weldadigheidsbureel eene toelage te vergunnen van 80 fr bestemd om uitgedeeld te worden als buitengewone hulpgelden onder de behoeftigen ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de onafhankelijkheid van België.”

Op 12.7.1905 stemt de gemeenteraad 200 fr voor het vieren der jubelfeesten en regelt de feestelijkheden als volgt:

“Op zondag 23 juli Te Deum. De kinderen der scholen , ieder met eene kleine nationale vlag in de hand, en de verschillige Overheden der gemeente begeven zich stoetsgewijze naar de Kerk. Na den Te Deum uitdeling van koeken aan de kinderen in de gemeenteschool. Te 4 u uitdeling van kramieken, koffie, bitteren, rijst en suiker aan de behoeftigen door het Bureel van Weldadigheid.

Op 28 augustus, maandag der gemeentekermis, volksspelen.”

Korbeekse verkiezingen van 10.1.1904 (grote helft)

Waarom deze verkiezingen pas op 10.1.1904 plaats vonden in plaats van op de normale datum van 18.10.1903 is niet duidelijk. Verderop is er sprake van een “verkiezing zonder strijd op 3 oktober 1903”. (?)

Er komen drie nieuwe raadsleden in de gemeenteraad: De Greef Engelbert (1862-1919) (den Ingel), De Wit Karel (1852-1937) (de Groeëte van Toënkes, de vader van Eugeen De Wit) en Mommens Guillaume (1867-1938) (den Buuk, de vader van Merie Buuk).

Theophiel Coeckelberghs, Jozef Cappuyns en Louis De Bontridder verdwijnen uit de gemeenteraad.

De Greef Engelbert wordt op 23.2.1904 met 5 stemmen op 5 verkozen tot schepen voor de 2de reeks die in 1912 zal eindigen.

De gemeenteraad ziet er dan als volgt uit:

Joannes Franciscus Mommaerts, burgemeester

Alfred Honnorez, schepen

Engelbert De Greef, schepen

Jan Baptist De Greef, raadslid

Franciscus Berthels, raadslid

Karel De Wit, raadslid

Guillaume Mommens, raadslid

Raadslid Franciscus (Ciske) Berthels overlijdt op 29.1.1905. Op de raad van 26.3.1905 wordt Jan Meulemans (1879-1964) (Jan Perkoe) als zijn opvolger aangesteld. Zij behoren beiden tot lijst nr.1, van de 1ste serie uitgaande op 1 januari 1908.

Maar op 1.5.1905 behandelt de gemeenteraad een brief van de arrondissementscommissaris waarin deze schrijft dat Jan Meulemans ten onrechte is aangesteld. De beraadslaging van 26.3.1905 wordt ingetrokken.

Tegenwoordigheidspenningen der gemeenteraadsleden

Eveneens op 26.3.1905 overweegt de gemeenteraad dat er tussen de raadslieden werklieden zijn en dat deze met de zittingen bij te wonen hun dagloon verliezen. De raad stemt daarom voor een zitpenning van 1,50 fr per raadslid en per zitting.

(wordt vervolgd)

Gebed van de week: 365 dagen nieuwjaar

365 dagen liggen voor ons, Heer,

gespreid over vier seizoenen,

beginnend met een nieuw jaar

vol belofte

zoals uw pasgeboren Zoon.

Tederheid overvalt ons

in zijn lichtende nabijheid.

Maar ook de harde levenskou,

woede, onmacht, mensenpijn,

verdrukking, vernedering, twijfel.

Hij heeft het allemaal gekend

en toch is Hij blijven geloven dat

samen met U

alles goed komt.

Vader,

sterk ook ons,

een jaar lang,

dag na dag,

zodat wij ‘door alle weer heen’

blijven geloven

dat leven mogelijk is,

dat alles goed komt

iedere tijd opnieuw…

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx

woensdag 18 december 2013

Burgemeesters Van Korbeek-Dijle Tussen 1800 En 1976 – deel 19

Vervolg van 7. Jan Francis Mommaerts

School

Op de gemeenteraad van 2.11.1900 wordt een nieuwe onderwijzeres aangesteld ter vervanging van juffr. Aerts (zuster Antonina), die haar ontslag had gegeven. Juffr. Meysmans Florentina (zuster Generosa), gediplomeerde onderwijzeres, krijgt 5 stemmen op 5. Haar jaarwedde wordt bepaald op 1.200 fr, hieronder begrepen de toelagen voor het onderwijs der arme kinderen, en 200 fr voor vergoeding van woonst.

Op 20.5.1901 zal zich hetzelfde scenario herhalen. Juffr. Meysmans (zuster Generosa) heeft haar ontslag gegeven. En juffr. Lyna Francisca (zuster Marguerite), gediplomeerde onderwijzeres, wordt met 5 stemmen op 5 aangesteld en krijgt 1.200 fr jaarwedde + 200 fr woonstvergoeding.

Op 29.9.1901 hetzelfde scenario: juffr. Lyna (zuster Marguerite) heeft haar ontslag gegeven en juffr. Mathilde Draulans (zuster Josepha), gediplomeerde onderwijzeres, wordt met 4 stemmen op 4 als haar opvolgster aangesteld met een jaarwedde van 1.200 fr en 200 fr woonstvergoeding.

Veldwachter

Gemeenteraad van 2.11.1900. Alhoewel de Provinciale Raad van Brabant de minimumwedde van de veldwachter vastgesteld heeft op 600 fr, vindt de gemeenteraad, omdat de gemeente maar 700 inwoners telt, slechts een oppervlakte heeft van 413 ha en wegens de “bekrompenheid” der geldmiddelen, dat een verhoging van 450 naar 500 fr volstaat.

Ondanks een brief van de arrondissementscommissaris bevestigt de gemeenteraad op 18.11.1901 zijn beslissing om de wedde van de veldwachter slechts op 500 fr te brengen.

Op 9.1.1902, na een nieuwe brief van de arrondissementscommissaris, handhaaft de gemeenteraad met 5 stemmen tegen 1 en 1 onthouding zijn beslissingen van 2.11.1900 en 18.11.1901.

Op de gemeenteraad van 12.6.1902 acteert de gemeenteraad dat de Bestendige Deputatie de jaarwedde van de veldwachter in de begroting van 1902 ambtshalve verhoogd heeft van 500 naar 600 fr.

Ontvanger

Gemeenteraad van 2.11.1900. De gemeenteontvanger verliest 25 fr door de afschaffing van de rol der buurtwegen. Daarom wordt zijn jaarwedde van 200 op 225 fr gebracht.

Op 16.9.1904 behandelt de raad de vraag van de ontvanger om zijn wedde op 350 fr te brengen. De raad beslist zijn wedde te verhogen van 225 naar 250 fr.

Gemeentegebouwen

Op de zitting van de gemeenteraad van 19.1.1901 worden werken aan de gemeentegebouwen toevertrouwd aan Verbist Engelbert uit Bertem voor een bedrag van 3.105,28 fr. Architect Van Dormael heeft meester Mignon benoemd als toezichter der werken. De gemeenteraad aanvaardt dat op voorwaarde dat meester Mignon zich laat vervangen in de school gedurende die werken door een gediplomeerde onderwijzer.

Op de gemeenteraad van 25.4.1901 zal meester Mignon ondervraagd worden over zijn surveillantschap: waarom hij zich niet liet vervangen in de school. Mignon antwoordt daarop dat zijn overheid hem dat niet toeliet om deze beweegredenen, en dat hij de twee taken genoegzaam kan combineren.

De rekening der werken plus een gedeeltelijke levering van schoolmeubelen beloopt uiteindelijk 3.230,36 fr.

Meester Mignon stond ook in voor de verwarming van het schoollokaal. Hij kocht zijn kolen bij Jozef Vander Elst (1859-1922) (den Bels), de vader van Louis, Bertha en Constant Vander Elst in Korbeek-Dijle, en Julie (Zjolle) Vander Elst in Bertem. Mignon recupereerde achteraf zijn uitgaven bij het gemeentebestuur.

Op 28.4.1904 behandelt de gemeenteraad een opmerking van de hoofdopziener van het lager onderwijs dat het gemeentehuis door de onderwijzer moet bewoond worden. Aangezien meester Mignon de huidige bewoners van het gemeentehuis toegelaten heeft daar te wonen wijst de raad er op dat het zijn plicht is deze te doen weggaan en het gemeentehuis zelf te bewonen.

Belastingen

In 1901 bedragen de totale opcentiemen:

60 opcentiemen op de grondbelasting

29 opcentiemen op de personenbelasting

16 opcentiemen op het patentrecht

Dit is een aanzienlijke verhoging t.o.v. de vorige jaren omdat de rol der buurtwegen werd afgeschaft. Dit was oorspronkelijk een lijst van alle gezinshoofden die onderhoudsprestaties aan de buurtwegen moesten leveren. Geleidelijk aan werd die verplichting door de meesten afgekocht met het betalen van een belasting aan de gemeente. Vanaf 1901 dus vervangen door een verhoging van de opcentiemen.

Bureel van Weldadigheid

Op 16.2.1901 werd gestemd voor een opvolger van Joannes Franciscus (Susse) Vranckx, uittredend lid van het Bureel van Weldadigheid.

Kandidaten voor de opvolging van Vranckx waren:

1.van het Bureel van Weldadigheid: Vranckx Joannes Franciscus zelf en Vanderseypen Franciscus

2.van het schepencollege: Jorge Jan Baptist en Vandermueren Ferdinand.

Werd benoemd door de gemeenteraad: Jorge Jan Baptist.

Jan Baptist Jorge (1861-1945) (de Jei) was getrouwd met een zus van Josephus Bruffaerts (de schoonvader van Constant Michiels) en van Ludovicus Bruffaerts (de man die was uitgeweken naar Rosières-St.André); hij was de vader van Frans Jorge (de Witte Jei).

Franciscus Vanderseypen (1834-1912 ) was de vader van Jozef Vanderseypen (Jef den Dekker).

Ferdinand Vandermueren (1834-1914) was de vader van Francis Vandermueren (Fander).

Op 30.1.1902 is Franciscus Berthels uittredend maar Gillam Meulemans (1834-1918) (de grootvader van Zjuul va Dolf) wordt met 4 stemmen tegen 3 voor Franciscus Berthels, in diens plaats verkozen.

Op 29.1.1903 wordt een nieuw lid van het Bureel van Weldadigheid gekozen in de plaats van Andreas De Coster (overleden in 1902). Zijn zoon Jozef De Coster bekomt 6 stemmen op 6 en kandidaat Franciscus Vanderseypen geen enkele stem.

Het Bureel van Weldadigheid is dan als volgt samengesteld:

-Van Ermen Henricus, benoemd op 14.12.1899, landbouwer, 72 jaar

-Rongé Petrus, benoemd op 14.12.1899, landbouwer, 58 jaar

-Jorge Jan Baptist, benoemd op 16.2.1901, landbouwer, 42 jaar

-Meulemans Guillaume, benoemd op 30.1.1902, landbouwer, 69 jaar

-De Coster Josephus, benoemd op 29.1.1903, landbouwer, 52 jaar

Op 23.2.1904 wordt gekozen voor een opvolger van Petrus Rongé. Er zijn twee kandidaten: Franciscus Vanderseypen en Louis Goovaerts. Franciscus Vanderseypen krijgt 5 stemmen op 5 en is dus verkozen.

Louis Goovaerts (1870-1949) (de Witte van Volles) was de vader van René Goovaerts (Renei van de Witte) en van Maria Goovaerts (x Swouj Van Neck).

De leden van het Bureel van Weldadigheid zijn dan:

-Van Ermen Henricus

-Jorge Jan Baptist

-Meulemans Guillaume

-De Coster Josephus

-Vanderseypen Franciscus

Op 8.1.1905 wordt Henricus Van Ermen herbenoemd als lid van het Bureel van Weldadigheid met 4 stemmen op 4. Zijn tegenkandidaat Louis Goovaerts krijgt geen enkele stem.

Op 20.5.1901 beslist de gemeenteraad tussen te komen in de plaatsingskosten van Petrus Vanderstappen bij de Zusters van Liefde te Leuven met een jaarlijkse som van 60 fr. De resterende 60 fr moeten door hemzelf van zijn ouderdomspensioen worden betaald.

Petrus Vanderstappen (°1832 ) was een kozijn van de vader van den Blok en de Schoen.

(wordt vervolgd)

Gebed van de week – Kerstwens

Grijs

en grauw

de dagen

en alsmaar donkerder

alsof alle licht en warmte

hopeloos verdwijnen.

En toch …

de wending is er,

bijna onstuitbaar,

elke dag meer licht,

een minuutje slechts

maar dag na dag meer dag.

De wanhoop is gebroken.

Kerstmis

feest van licht

en van hét Licht.

Ondanks alle moeheid

ondanks alle pijn

ondanks oorlog groot en klein

brengt het kind in de stal

-de kleine mens–

een heel klein beetje hoop

een heel klein beetje licht

opdat wij zouden zien

dat het mogelijk is

leven in vrede

in mij

in jou

in ons.

woensdag 11 december 2013

Burgemeesters Van Korbeek-Dijle Tussen 1800 En 1976 – deel 18

Geschiedenis van Korbeek-Dijle op basis van de gemeenteraadsverslagen vanaf 1836

Vervolg van 7. Jan Francis Mommaerts

Keurder-veearts

Op 15.9.1898 wordt Louis Missoul, veearts te Leuven, unaniem benoemd tot keurder-veearts ter vervanging van dhr Crevecoeur, overleden. Ik heb gezocht naar een eventuele verwantschap van Louis Missoul met Karel Missoul maar heb er geen kunnen vinden. Karel Missoul (1920-2011) was priester van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, leraar aan het Sint-Pieterscollege te Leuven (tweemaal mijn gewaardeerde klastitularis), stichter van volleybalclub SIPICO (afkorting van Sint-Pieterscollege) in 1957, godsdienstleraar en vele jaren meewerkend priester in de parochie van Sint-Kwinten te Leuven.

Mijn vader vertelde dat veearts Missoul eens bij zijn ouders naar een zieke koe kwam kijken en hij vroeg een handdoek aan mijn grootmoeder. Mijn grootmoeder, niet wetende waartoe die handdoek moest dienen, gaf hem prompt een propere, opgevouwen en gestreken handdoek. Missoul plooide de handdoek open, legde hem op de koe ter hoogte van de pens en legde dan zijn oor te luisteren tegen de handdoek.

Een veearts die zich absoluut niet vuil wilde maken. Daar werd mee gelachen in het boerenmilieu.

Op 21.12.1903 beslist de gemeenteraad geen keuringstaksen te heffen op slachtvlees. De kosten van verplaatsing van de keurder zullen 3 fr bedragen. Deze kosten zullen maar één keer voor één dag keuren mogen aangerekend worden, welke ook het getal gekeurde beesten is en zonder in acht te nemen dat de beesten aan verschillende eigenaars toebehoren. De kosten zullen tussen deze laatsten verdeeld worden in evenredigheid met het getal gekeurde beesten.

Identiek dezelfde beslissing zal nog eens genomen worden door de gemeenteraad in zitting van 20.9.1908.

Vrije bewaarschool

Op 14.2.1899 behandelt de gemeenteraad een brief van juffr. Aerts Amelia (zuster Antonina) waarin zij verklaart te verzaken aan de aanneming der bewaarschool. Ze zou voornemens zijn haar school te veranderen in een vrije bewaarschool. De gemeenteraad vindt dat dit voordelig zou zijn voor de gemeente en met eenparigheid van stemmen wordt het voorstel aangenomen.

Onderwijzer

Op 18.5.1899 beslist de gemeenteraad de jaarwedde van onderwijzer Mignon te verhogen van 1.200 naar 1.300 fr met terugwerkende kracht vanaf 1.1.1899.

Op 29.1.1903 zal de gemeenteraad de wedde van meester Mignon, die dan 8 jaar dienst heeft, van 1.300 op 1.400 fr brengen.

Verkiezingen van 15.10.1899 (kleine helft)

Jefke Meulemans (lijst nr 1) verdwijnt uit de gemeenteraad en Alfred Honnorez (lijst nr 2) komt er in. Lijst nr 2 is nu in de meerderheid en Alfred Honnorez wordt op 5.1.1900 tot schepen verkozen (voor de 2e reeks die in 1908 zal eindigen), in de plaats van Jef Cappuyns.

De gemeenteraad ziet er nu als volgt uit:

-Joannes Franciscus Mommaerts, burgemeester (lijst nr.1)

-Theophiel Coeckelberghs, schepen (lijst nr.2)

-Alfred Honnorez, schepen (lijst nr.2)

-Jozef Cappuyns, raadslid (lijst nr.1)

-Jan Baptist De Greef, raadslid (lijst nr.2)

-Louis De Bontridder, raadslid (lijst nr.2)

-Franciscus Berthels, raadslid (lijst nr.1)

Alfred Honnorez (1849-1911) was een zoon van burgemeester Remi Prosper Honnorez en een broer van burgemeester Joseph Honnorez. Hij was gehuwd met een Korbeeks volksmeisje, Josephine Fagot. Hij is de overgrootvader van Nicole Honnorez.

Op 14.12.1899 moet de gemeenteraad stemmen over de vervanging van uittredend (maar herverkiesbaar) lid van het Bureel van Weldadigheid Jan Baptist De Greef (het gemeenteraadslid van lijst nr 2) en van ontslagnemend lid van het Bureel van Weldadigheid Tiberius Van Hamme.

Henricus Van Ermen (1831-1911) en Petrus Rongé (1869-1939) worden allebei met 4 stemmen op 7 verkozen als vervangers. Het Bureel van Weldadigheid ziet er dan als volgt uit:

Vranckx Joannes Franciscus (Susse Vranckx), benoemd op 12.12.1895(?), landbouwer

Berthels Franciscus (Ciske), benoemd op 12.4.1897, landbouwer

De Coster Andreas (Driske), herbenoemd op 16.12.1897, landbouwer

Van Ermen Henricus,(Aëngke Van Erme) benoemd op 14.12.1899, landbouwer

Rongé Petrus (Piër va Kui), benoemd op 14.12.1899, landbouwer

Henricus Van Ermen, afkomstig van Neerijse, woonde in het voorlaatste huis van Ormendaal. Hij was de schoonvader van Jozef Vanderstappen (de Schoen), die inwoonde bij zijn schoonouders.

Petrus Rongé (Piër va Kui) hield café in het “Huisje van halfweg”, het laatste huis van Ormendaal.

Gemeentesecretaris

Op 18.7.1900 stemt de gemeenteraad een weddeverhoging van de secretaris met 5 %, van 450 fr per jaar naar 472,50 fr per jaar.

Op 9.1.1902 beslist het schepencollege aan de secretaris als agent-opsteller van de landbouwtelling een vergoeding van 15 fr per jaar te betalen naast de 15 centiemen voor ieder behoorlijk ingevuld bulletin die hij krijgt van het Departement Landbouw.

Steenbakkerijen

Eveneens op 18.7.1900 keurt de gemeenteraad een voorstel van het Syndicaat der Steenbakkers goed om de kareelovens in het begin van de maand mei in brand te mogen doen in plaats van pas op 1 juni.

Dijlebrug

Op 26.9.1900 beslist het schepencollege de Dijlebrug te laten herstellen, volgens het plan opgemaakt door de deskundige Deprez uit Kessel-Lo, door de laagste inschrijver J. Van Aerschot en Cie, fabrikant uit Herentals, voor de prijs van 1.050 fr.

Op 25.4.1901 zal de gemeenteraad het college gelasten met het doen afkrabben van de rooster van de zoldering van de brug en het doen verven ervan.

Na aandringen van de wegcommissaris gelast de gemeenteraad het college op 10.7.1902 het verfwerk in daglonen door ervaren mannen zodra mogelijk te doen uitvoeren.

Nummering der huizen

Eveneens op 26.9.1900 aanvaardt het college het aanbod van Adolf Meulemans om de nummering van de huizen te doen voor elf centiemen per nummer, dit ter gelegenheid van de tienjarige volkstelling.

(wordt vervolgd)

Breicampagne KVLV

Beste KVLV-leden en dorpsgenoten,

De goedgemutste breicampagne ten voordele van Welzijnszorg was ook dit jaar een groot succes!

Dank zij jullie enthousiast en schitterend breitalent konden we 532 prachtige mutsjes bezorgen aan de firma Innocent (via Veritas).

Het is overduidelijk dat er veel creatief talent schuilt in onze leden en dorpsgenoten. Met restjes wol werden er echte pareltjes gemaakt.

Bedankt!

De Korbeekse KVLV-bestuursploeg

Christus Koning

Op zondag 24 november 2013, feest van Christus Koning, was Chiro KaDee van Korbeek-Dijle nadrukkelijk aanwezig in de woord- en communiedienst. Elf enthousiaste jongeren vernieuwden of deden voor de eerste maal hun leidersbelofte.

Week 2013-50 - Kristus Koning 2013 (1)Week 2013-50 - Kristus Koning 2013 (3)Week 2013-50 - Kristus Koning 2013 (6)

Gebed van de week – Genade

Maria,

zonder aarzelen heb jij

‘Ja’ gezegd aan Gods plan.

Net zoals wij

wist ook jij niet

wat de toekomst brengen zou.

Maar samen met Abba,

jouw en onze Vader

durfde jij het aan.

Spreek voor ons ten beste, Maria,

dat ook wij

mogen herkennen

wat ons echt te doen staat.

En dat wij

onvoorwaardelijk

‘Ja’ durven zeggen.

Vertrouwen en gaan

wat er ook gebeuren mag…

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx

woensdag 4 december 2013

Burgemeesters Van Korbeek-Dijle Tussen 1800 En 1976 – deel 17

Vervolg van 7. Jan Francis Mommaerts
Op het schepencollege van 16.3.1897, met een burgemeester van lijst nr.1 en een schepen van lijst nr.2, wordt overeengekomen in april een gemeenteraad bijeen te roepen om de geloofsbrieven van Louis Bruffaerts te onderzoeken als plaatsvervangend raadslid van Hendrickx, zonder vervanging als schepen.
Louis Bruffaerts (°Korb.D. 1860) was een zoon van August Bruffaerts en Aloysia Ronsmans, een broer van Josephus Bruffaerts, die de schoonvader was van Constant Michiels (Staa den Ronne).
Op een tweede schepencollege, van 29.3.1897, stelt het college vast dat Bruffaerts wel veel te St.Andreas Rosières verblijft, maar niettegenstaande dat te Korbeek-Dijle gehuisvest is.
Op de gemeenteraad van 5.4.1897 waarop de vervanging van Hendrickx als gemeenteraadslid door Bruffaerts, wordt voorgelegd, betwist Jef Cappuyns in een lange, zeer gedocumenteerde uiteenzetting dat Bruffaerts in Korbeek-Dijle zou wonen.
Er wordt gestemd: 3 ja, 3 neen. Staking van stemmen. Louis Bruffaerts wordt niet aangenomen als raadslid.

Bureel van Weldadigheid
Begin 1897 waren de leden van het Bureel van Weldadigheid (de datum van hun benoeming heb ik niet teruggevonden):
-Theophiel Coeckelberghs (gemeenteraadslid vanaf 1891, schepen van 1896 tot 1903)
-Andreas De Coster (1818-1902) (Driske, de overgrootvader van Celine van Driskes; zijn achterachterkleinkinderen, de kinderen van Celine, worden in Korbeek-Dijle nog steeds “van Driskes” genoemd)
-Jan Baptist De Greef (gemeenteraadslid van 1896 tot 1907)
-Tiberius Van Hamme (°Leefdaal 1839, schoonzoon van Carolus De Coster, burgemeester nr 3, en van Maria Theresia Mommaerts, de oprichtster van het Kapelletje aan de Veeweide).
-Joannes Franciscus Vranckx (ononderbroken schepen van 1873 tot 1895)
Op 12.4.1897 stemt de gemeenteraad over de vervanging van uittredend (maar herkiesbaar) lid van het Bureel van Weldadigheid Theophiel Coeckelberghs (de schepen van lijst nr 2; niet aanwezig op de raad). Hij krijgt 2 stemmen op 5. Franciscus (Ciske) Berthels (aanhanger van lijst nr 1) krijgt 3 stemmen op 5 en is bijgevolg verkozen tot nieuw lid van het Bureel van Weldadigheid.
Op de zitting van de gemeenteraad van 11.5.1897 wil lijst nr 1 Jef Cappuyns tot schepen verkiezen, maar lijst nr 2 verlaat de zaal. Tweede bijeenroeping op 14.5.1897. Lijst nr 2 verlaat weer de zaal. Derde bijeenroeping op 17.5.1897, waarop lijst nr 2 vreemd genoeg niet opdaagt zodat Jef Cappuyns unaniem tot schepen wordt verkozen.
Lijst nr 2 zit hiermee blijkbaar erg in de maag en uit verslagenheid of uit wrok dagen zij niet op in de eerstvolgende twee gemeenteraden, die nochtans geen gevoelige agendapunten hadden, maar niet konden doorgaan wegens onvoldoende aanwezigheid. Op de derde gemeenteraad met dezelfde agenda worden alle punten door lijsten 1 en 2 goedgekeurd.

Korbeekse verkiezingen van 7.11.1897 door lijst nr 2 gewild om de gemeenteraad aan te vullen en misschien opnieuw de meerderheid te veroveren.
Jammer voor lijst nr 2. Franciscus (Ciske) Berthels van lijst nr 1 wordt verkozen als zevende gemeenteraadslid.
De gemeenteraad ziet er dan als volgt uit:
-Joannes Franciscus Mommaerts, burgemeester (lijst nr.1)
-Theophiel Coeckelberghs, schepen (lijst nr.2)
-Josephus Cappuyns, schepen (lijst nr.1)
-Josephus Meulemans, raadslid (lijst nr.1)
-Jan Baptist De Greef, raadslid (lijst nr.2)
-Louis De Bontridder, raadslid (lijst nr.2)
-Franciscus Berthels, raadslid (lijst nr.1)
Op 16.12.1897 moet Andreas (Driske) Decoster al of niet herverkozen worden tot lid van het Bureel van Weldadigheid. Hij heeft meer geluk dan Theophiel Coeckelberghs. Hij wordt herkozen met 5 stemmen op 5 (Lijst nr 1 beschikte ondertussen over 4 raadsleden en ook Coeckelberghs van lijst nr 2 stemde mee; twee leden van lijst nr 2 waren afwezig).
Ontvanger
Op 8.7.1897 wordt onderwijzer Karel Mignon unaniem aangenomen als tijdelijke ontvanger in de plaats van Jozef Buekenhout die zijn ontslag heeft gegeven.
Op het schepencollege van 20.7.1897 worden de kandidaturen voor de plaats van gemeenteontvanger onderzocht:
-Mommaerts Isidoor, herbergier en kantonnier van de steenweg van de Staat van Leuven op St.Jansberg
-Cappuyns Emiel, dwangbeveldrager van deze gemeente en van de stad Leuven
-Deraeymaeker Jozef, landbouwer te Korbeek-Dijle
-Crabbé Jan, landbouwer te Korbeek-Dijle
-Coeckelberghs Charles, landbouwer te Korbeek-Dijle
De eerste twee kandidaturen worden verworpen wegens cumulatieverbod. De gemeenteraad waarop zal gestemd worden wordt vastgesteld op 27.7.1897.
Er zijn weer drie bijeenroepingen van de gemeenteraad nodig om een ontvanger benoemd te krijgen. Op de derde zitting op 4.8.1897 krijgt Jan Crabbé 3 stemmen, de andere twee kandidaten geen enkele stem. De Greef en De Bontridder hebben geweigerd te stemmen. Coeckelberghs heeft zich onthouden wegens de kandidatuur van zijn broer Charles.
Crabbé wordt uitgeroepen als gemeenteontvanger. Zijn wedde wordt vastgesteld op 200 fr en zijn borgstelling op 2.000 fr.
Bij een herziening van deze beraadslaging op 16.12.1897 wordt de borgstelling op 2.700 fr gebracht en bij de nieuwe stemming krijgt Crabbé krijgt 4 stemmen, Deraeymaeker geen. Charles Coeckelberghs was ondertussen door een ongeval overleden op 40-jarige leeftijd. Hij was bij de appelpluk uit de boom gevallen. Hij was ongehuwd.
De 4 stemmen voor Crabbé kwamen van lijst nr 1 die ondertussen aangevuld was met Ciske Berthels. Coeckelberghs stemde blanco en De Greef en De Bontridder waren afwezig.
Jan Crabbé trad in functie op 1.1.1898.
Wegenwerken
Op de gemeenteraad van 27.4.1898 wordt Deconick Theodore uit Nethen aannemer verklaard voor kasseiingswerken in de Roeistraat, de Kleine Hollestraat en de Broekstraat (op den Dries) aan 4,37 fr per m2. Mogelijk bedoelde men met “Roeistraat” de Ruwaalstraat, want de Rooistraat ligt op Leefdaals grondgebied, en ver van de bewoning.
Op 18.5.1899 wil de gemeenteraad nog meer kasseiingswerken laten uitvoeren in de Kleine Hollestraat. En
in het middenpunt van de straat wil raadslid Ciske Berthels een verbreding opdat de gespannen elkaar zouden kunnen kruisen. Hij wil daartoe 65 centiaren van zijn grond verkopen aan de gemeente aan de prijs van 32,50 fr (= 50 fr per are of 5.000 fr per ha). Nu kost de landbouwgrond 100 maal meer (500.000 fr per ha of 12.500 € per ha). Er zullen weinige zaken zijn die van 1900 tot nu slechts 100 maal duurder geworden zijn!
De verbreding moet ongeveer geweest zijn ter hoogte van de plaats waar nu Stef Van Wambeke en Patrick Verschueren wonen.
Imkers
Het verslag van de gemeenteraadszitting van 27.4.1898 vermeldt nog:
Jacobus Vleminckx en consoorten hebben gevraagd in onze gemeente het plaatsen van korven en kassen van vreemde biëboeren te verbieden met er een recht per kas en per korf op te heffen. Zulke reglementen worden door de Bestendige Afvaardiging verworpen, als zijnde nadelig voor de bieënteelt.”
Dus de vraag van Vleminckx en consoorten wordt afgewezen.
Jacobus Vleminckx was de vader van Jan Baptist Vleminckx (1865-1943). Deze laatste was de man van Maria Theresia Berthels (Treis Bettel)

Gebed van de week: Zwanger van het licht

In donkere dagen

blijft het moeilijk

om te ontwaren wat zal komen.

Om te zien

dat alles anders wordt

en nieuw.

Zwanger zijn

is geloven

dat in het onzichtbare

reeds de grote droom

verborgen zit.

Zich gelukkig weten

ondanks de pijn

die nog zal komen.

Want door dat alles heen

leeft reeds de toekomst,

een nieuwe wereld.

Het licht zal schijnen

als nooit voorheen.

Leven,

nieuw en veelbelovend.

Het groeit al,

we zijn heel en al

verlangen.

Dank U, God,

voor het wonder

dat nu al geschiedt

in deze donkere tijd.

Uw licht zal schijnen,

hoe dan ook!

Uit het boek Onderweg van Wies Merckx