maandag 11 november 2013

Burgemeesters Van Korbeek-Dijle Tussen 1800 En 1976 – deel 13

Vervolg van 7. Jan Francis Mommaerts

Juffrouw Braeckmans (zuster Alberta), gediplomeerde onderwijzeres van de Normaalschool van O.L.Vr.Waver, wordt benoemd tot de bediening van onderwijzeres der gemeentelijke meisjesschool.

Op 14.2.1886 beslist de gemeenteraad “overwegende dat talrijke huisvaders het bestaan ener bewaarschool zeer verlangen en dat dezelve voor de gemeente van groot nut zou zijn”:

Een gemeentebewaarschool welke de kinderen der beide geslachten tot hun zes jaren zal ontvangen is ingericht en gevestigd in het lokaal der tot nu toe vrije bewaarschool. Een jaarwedde van 100 fr is aan deze plaats vastgehecht.

Juffrouw Lucia Piron (zuster Colomba) wordt benoemd tot de bediening van onderwijzeres der gemeentebewaarschool.

De gemeente blijkt soms nogal voortvarend tewerk te gaan: Zij heeft kasseiwerken laten uitvoeren aan de Broekstraat (Ormendaal) en kan dan aan aannemer Spreutel de rekening van 1.705,97 fr niet betalen, zodat deze de gemeente voor de burgerlijke rechtbank van Leuven dagvaardt. Om dit probleem op te lossen beslist de gemeenteraad in zitting van 20.6.1886 een lening van 1.500 fr aan te gaan bij het Bureel van Weldadigheid aan 4%, en terugbetaalbaar na 10 jaar door verkoop van bomen op gemeentegronden die binnen 10 jaar zullen kapbaar zijn. Vreemd genoeg wordt dit pas opgenomen in de begroting van 1888!

Onderwijs aan behoeftige kinderen

Het aantal arme kinderen dat gratis onderwijs mocht volgen evolueerde als volgt :

- schooljaar 1885-1886: 137 kinderen (75 jongens en 62 meisjes)

- schooljaar 1886-1887: 139 kinderen (76 jongens en 63 meisjes)

- schooljaar 1887-1888: 137 kinderen (74 jongens en 63 meisjes)

- schooljaar 1888-1889: 140 kinderen (78 jongens en 62 meisjes)

- schooljaar 1889-1890: 128 kinderen (70 jongens en 58 meisjes) + 65 kinderen in de bewaarschool

- schooljaar 1890-1891: 127 kinderen (68 jongens en 59 meisjes) + in de 60 kinderen in de bewaarschool

- schooljaar 1891-1892: 114 kinderen (62 jongens en 52 meisjes) + 60 kinderen in de bewaarschool

- schooljaar 1892-1893: 117 kinderen (64 jongens en 53 meisjes)

- schooljaar 1893-1894: 114 kinderen (60 jongens en 54 meisjes) + in de 60 kinderen in de bewaarschool

- schooljaar 1894-1895: 112 kinderen (59 jongens en 53 meisjes)

- schooljaar 1895-1896: 101 kinderen (53 jongens en 48 meisjes)

Op 2.1.1893 keurt de gemeenteraad een schadeloosstelling van woonst goed aan juffr. Braeckmans (zuster Alberta) van 150 fr per jaar. Op 13.3.1893 wordt hieraan terugwerkende kracht gegeven vanaf 1886 mede doordat de Minister van Openbaar Onderwijs hierin een toelage van 500 fr verleent.

Op 3.6.1894 verhoogt de gemeenteraad de wedde van de onderwijzer op diens vraag met 100 fr per jaar: “overwegende dat de school van meester Douven een schitterende plaats bekleedt tussen de lagere onderwijsgestichten, willende zijnen iever aanmoedigen opdat hij zijn school zou houden op de hoogte waarop hij ze gebracht heeft en dat hij aldus zou strekken tot eer der gemeente, besluit: De jaarwedde van den onderwijzer zal met honderd franken jaarlijks verhoogd worden.”

Benoeming van een nieuwe onderwijzer

Op 11.11.1894 geeft meester Douven zijn ontslag omdat hij onderwijzer benoemd werd in Blanden.

Van zes kandidaten haalt alleen Mignon Karel Leo, gediplomeerd hulponderwijzer te Dilbeek stemmen, nl. alle vijf van de aanwezige raadsleden. Dus wordt Mignon als gemeenteonderwijzer uitgeroepen. Hij zal in functie treden op 1.12.1894. Zijn jaarwedde wordt bepaald op 1200 fr. (toelage voor het onderwijs aan de arme kinderen inbegrepen).

Waarschijnlijk door een nieuwe controle van de behoeftigheid - arme kinderen worden als dusdanig in de lijsten opgenomen als de personen gelast met hun onderhoud geen 10 fr personele belasting betalen - wordt op 5.12.1895 het aantal behoeftige kinderen in het schooljaar 1895-1896 van 101 op 85 gebracht . Maar op 31.1.1896 oordeelt de nieuwe gemeenteraad dat alle kinderen hetzelfde voordeel moeten krijgen om kosteloos onderwijs te ontvangen. Een bijkomende lijst van kinderen zal opgemaakt worden.

Op 3.1.1896 geeft juffr. Braeckmans haar ontslag aangezien zij onderwijzeres benoemd is te ”Norderwyck” (Noorderwijk in de provincie Antwerpen).

In zitting van 21.1.1896 wordt juffr. Amelia Aerts (zuster Antonina, in Korbeek-Dijle van 1895 tot 1900) aangesteld als haar opvolgster. Zij is een gediplomeerde onderwijzeres en werkzaam geweest in de aangenomen school van Zoerle-Parwijs. Zij bekomt alle stemmen van de raadsleden en wordt als gemeenteonderwijzeres uitgeroepen. Haar bediening begint met terugwerkende kracht op 1.1.1896. Haar jaarwedde wordt bepaald op 1200 fr. (onderwijs arme kinderen inbegrepen).

Op 15.3.1896 beslist de gemeenteraad 2 fr. per kind in te schrijven in de begroting van 1897 voor “klasleveringen” voor de bijkomende kosteloos onderwijs genietende kinderen.

Schooljaar 1896-1897: -behoeftige kinderen: 81 (43 jongens en 38 meisjes)

-totaal aantal kosteloos onderwijs ontvangende kinderen: 98 (51 jongens en 47 meisjes)

Dat het totaal aantal kinderen in het lager onderwijs nu maar 98 bedraagt terwijl er in het schooljaar 1888-1889 140 arme kinderen waren, zelfs 158 in 1879-1880 en in 1880-1881, toont een verrassende wending in de demografie van de gemeente op zestien jaar tijd.

Schooljaar 1897-1898: kosteloos onderwijs: 102 kinderen (52 jongens en 50 meisjes)

Schooljaar 1898-1899: kosteloos onderwijs: 101 kinderen (52 jongens en 49 meisjes)

Schooljaar 1899-1900: kosteloos onderwijs: 110 kinderen (58 jongens en 52 meisjes)

Schooljaar 1900-1901: kosteloos onderwijs: 118 kinderen (64 jongens en 54 meisjes)

Schooljaar 1901-1902: kosteloos onderwijs: 117 kinderen (59 jongens en 58 meisjes)

Schooljaar 1902-1903: kosteloos onderwijs: 135 kinderen (70 jongens en 65 meisjes)

Schooljaar 1903-1904: kosteloos onderwijs: 134 kinderen (71 jongens en 63 meisjes)

Schooljaar 1904-1905: kosteloos onderwijs: 144 kinderen (72 jongens en 72 meisjes)

Schooljaar 1905-1906: ?

Schooljaar 1906-1907: kosteloos onderwijs: 164 kinderen (85 jongens en 79 meisjes)

Schooljaar 1907-1908: kosteloos onderwijs: 165 kinderen (84 jongens en 81 meisjes)

Schooljaar 1908-1909: ?

Schooljaar 1909-1910: kosteloos onderwijs: 168 kinderen (90 jongens en 78 meisjes)

(wordt vervolgd)

Cyriel Letellier