woensdag 13 november 2013

Burgemeesters Van Korbeek-Dijle Tussen 1800 En 1976 – deel 14

Vervolg van 7. Jan Francis Mommaerts

Verkiezingen van 16.10.1887 (kleine helft)

De samenstelling van de gemeenteraad blijft ongewijzigd, maar Cis De Bontridder zal niet meer opdagen op de zittingen van de gemeenteraad.

Verkiezingen van 19.10.1890

De samenstelling van de gemeenteraad blijft ongewijzigd, op één raadslid na: Eduard Coeckelberghs wordt vervangen door zijn broer Theophiel Coeckelberghs. Sedert midden 1889 en verder na de verkiezingen komt ook Jefke Meulemans niet meer opdagen op de zittingen van de gemeenteraad.

Begroting 1889

Op 24.11.1888 filosofeert de gemeenteraad:

“De slechte tijd bij de landbouwers en nu bijzonder met het mislukken van de oogst van 1885, laat niet toe de inwoners, welke alle kleine landbouwers zijn, te belasten met het heffen van nieuwe opcentiemen of verhoging van andere hoegenaamde lasten.”

Maar:

“Het slechte betalen, veroorzaakt door den slechten tijd verplicht ons eenen dwangbevelhebber aan te stellen om de gemeentelasten in te zamelen.”

En effectief: op 25.11.1888 wordt Emilius Cappuyns, zoon van Jef Cappuyns, en latere burgemeester, benoemd tot “dwangbevelhebberdrager” tot het inzamelen van gemeentelasten. Hij zal hiervoor een jaarlijkse schadeloosstelling genieten van 20 fr.

Rekening 1895

Als voorbeeld van een rekening uit de negentiger jaren van 1800 kan deze van 1895 model staan:

Buitengewone ontvangsten: 3.772,19 fr

Buitengewone uitgaven: 3.877,72

Nalatig slot: 105,53

Gewone ontvangsten: 5.290,13 fr

Gewone uitgaven: 5.064,82

Overschot: 225,31

De wegen

Buitengewone ontvangsten: 371,49 fr

Buitengewone uitgaven: 445,88

Nalatig slot: 74,39

Gewone ontvangsten: 983,70 fr

Gewone uitgaven: 996,63

Nalatig slot: 12,93

De waterlopen

Gewone ontvangsten: 256,95 fr

Gewone uitgaven: 256,95

Balans: 0,00

Lager onderwijs

Gewone ontvangsten: 3.135,00 fr

Gewone uitgaven: 3.075,00

Overschot: 60,00

School voor volwassenen

Gewone ontvangsten: 347,00 fr

Gewone uitgaven: 347,00

Balans: 0,00

Bewaarschool

Gewone ontvangsten: 200,00 fr

Gewone uitgaven: 200,00

Balans: 0,00

Rekening van het Bureel van Weldadigheid van 1895

Ontvangsten: 1.776,34 fr

Uitgaven: 1.688,35

Overschot: 87,99

Nieuwe pastorij

Op 22.9.1889 behandelt de gemeenteraad een vraag van de kerkfabriek tot het bouwen van een nieuwe pastorij. De gemeenteraad vindt dat de oude pastorij nog een zeer sterk batiment is, dat de geldelijke toestand van de gemeente bekrompen is en dat de inwoners geen nieuwe lasten kunnen worden opgelegd, zeker niet in deze tijd van algemene crisis. De gemeenteraad besluit dus geen tussenkomst te verlenen in de onkosten voor het bouwen van een nieuwe pastorij.

Op 16.10.1892 is de gemeenteraad dan toch eindelijk bereid 6.000 fr. bij te dragen als tussenkomst in de kosten van de bouw van een nieuwe pastorij, waarvan de bouwkosten geschat zijn op 13.500 fr.

Op 13.3.1893 vraagt de gemeenteraad een toelage van staat en provincie ten bedrage van 5.500 fr. Samen met de 6.000 fr van de gemeente en 2.000 fr van de kerkfabriek zou de rekening rond zijn.

Op 19.11.1893, in de begroting van 1894, aanvaardt men de voorwaarde: als gemeente en kerkfabriek samen 2/3 van de kosten van de pastorij dekken (schatting 9.000 fr), zullen staat en provincie 1/3 dekken (schatting 4.500 fr).

Op 5.8.1894 wordt beslist 6.000 fr voor de kosten van de pastorij uit de Spaarkas te trekken. En op 13.1.1895 worden 503,50 fr bijkomende uitgaven voor de pastorij goedgekeurd om de 2/3 te bereiken.

Op 22.4.1895 zijn de werken aan de pastorij bijna voltooid. Een omheiningsmuur is echter noodzakelijk. Kost: 2.129,91 fr. De gemeente zal 2/3 hiervan inschrijven in de begroting van 1896 hopende dat staat en provincie 1/3 zullen ten laste nemen. Op 28.11.1895 wordt nog eens 528,53 fr bijkomend ingeschreven in de begroting van 1896 voor de bouw van de pastorij.

Op 15.3.1896 wordt de eindafrekening van de pastorij, opgesteld door bouwmeester Allaert en aannemer Minet, goedgekeurd:

Onderneming: 12.499,70 fr

Supplementaire werken: 776,38

Complementaire werken: 2.048,46

15.324,54 fr

(wordt vervolgd)

Cyriel Letellier