woensdag 16 oktober 2013

Burgemeesters Van Korbeek-Dijle Tussen 1800 En 1976 – deel 10

Vervolg van 6. Joseph Dieudonné Honnorez

Evolutie in de samenstelling van de gemeenteraad

Josephus Moens komt een laatste maal naar de gemeenteraad op 27.12.1876. Hij overlijdt in 1877.

Guilielmus Neefs komt geen enkele maal naar de gemeenteraad tussen 27.12.1876 en 3.10.1878.

*

* *

De kieswetgeving (vervolg)

C. Periode 1878-1895 met cijns- en capaciteitskiezers

In deze periode werd het politieke klimaat bitsiger. Nationaal lieten de liberalen meer en meer van zich horen. Ook op gemeentelijk vlak deden zich grondige wijzigingen voor. In het Staatsblad van 23 mei 1878 verscheen een volledig nieuw kieswetboek. Stemgerechtigd waren voortaan zij die Belg waren, op de dag van de verkiezing 21 jaar oud en minimum 10 fr rechtstreekse belasting betaalden, patentrecht inbegrepen. De kandidaten moesten voortaan tenminste vijf dagen voor de verkiezing zelf, gesteund door tenminste tien kiezers, bekend gemaakt worden.

Een andere nieuwigheid waren de stembrieven. Voortaan stonden de namen in alfabetische volgorde, per lijst, op één stembrief gedrukt. Bovenaan de lijst kon de naam of een herkenningsteken worden aangebracht. De kiesverrichtingen zouden gecontroleerd worden door getuigen. De kiezer moest zijn stem in een afgesloten kieshokje uitbrengen. Men mocht een lijststem uitbrengen, zijn stem fractioneren over verschillende kandidaten en zelfs panacheren.

*

* *

Verkiezingen van 29.10.1878

De zes nog in functie zijnde raadsleden blijven op hun post en pas op 4.9.1879 komt er een vervanger voor Moens: Andreas Vandermueren (1824-1894), de schoonvader van Jan Baptist Verstraeten (°1843) (de stamvader van alle Verstraeten’s die er geweest zijn en nog zijn in Korbeek-Dijle), van August Van Kildonck (Jukke Van Kildoenk) (1863-1954) en van Victor De Greef (Victoor van de Moeppe) (1864-1941. Hij was ook een oom van Francis Vandermueren (Fander) (1866-1942).

Benoeming van een veldwachter (ter vervanging van Boogaerts Pierre Edouard die zijn ontslag gegeven heeft)

Op de gemeenteraad van 30.9.1880 wordt er gestemd:

1e stemming: Ruelens Louis: 4 stemmen

Vranckx Guillaume: 3 stemmen

2e stemming: Vranckx Guillaume: 4 stemmen

Engels Cesar: 2 stemmen

Nowé François: 1 stem

Dus: de 1e kandidaat is Ruelens Louis en de 2e kandidaat Vranckx Guillaume.

Louis Ruelens (1852-1922) was de grootvader van Jacqueline, Josée en René Ruelens en van Marie, Louis en Juliette Terclavers.

Guillaume Vranckx (°Korb.D.1855 /+ Bertem 1925) was de vader van de latere Bertemse veldwachter Guilielmus Joannes (Wannes) Vranckx (1887-1978) en een oom van Josephus Vranckx (Jefke Vraëd) in Korbeek-Dijle, de grootvader van Leonard (Narreke) Vranckx.

Louis Ruelens werd veldwachter benoemd en kreeg zo zijn naam: Piëke de Garde.

In de begroting van 1882 wordt de jaarwedde van de veldwachter gebracht op 265 fr.

Op 13.11.1887 wordt de jaarwedde van de veldwachter van 265 fr op 400 fr gebracht vanaf 1.1.1888.

Dat Louis Ruelens zijn taak als veldwachter ter harte nam blijkt uit volgend verslag van de gemeenteraad van 19.2.1888:

Op 21 December 1887 heeft de veldwachter dezer gemeente procesverbaal opgemaakt tegen Karel Moens van Corbeek-Dyle, voerman van den heer Alfred Honnorez van deze gemeente en werkende op bevel van dezen laatste, om doorgereden te hebben ondanks een verbod aangeplakt op eenen stijl met eene kar bespannen met een peerd, op eenen voetweg uitsluitelijk aan de voetgangers voorbehouden en waar hij beschadigingen veroorzaakt heeft. Deze voetweg aangeduid op de Atlas onder nr.26 heeft slechts een breedte van 1m65 waarvan 1 meter gekasseid is (nvdr: Dat is de Dam plus het Voetwegske op Leuven, waarschijnlijk toen overal maar 1,65 m breed).

De heer Honnorez zou niet kunnen beweren dat hij zich moet bedienen van dezen voetweg om zijne weide te bereiken vermits deze eenen uitweg heeft op de openbare weg.

Aangezien de mening der rechtsgeleerden, geraadpleegd door het bestuur, de rechten der gemeente bewijst en dat deze, wat meer is, het grootste belang heeft tot het behoud van het gekasseide gedeelte van dezen weg, in het verbieden van den doorgang met karren vermits zij er grote schade veroorzaken.

Overwegende dat het proces berustende voor den heer Vrederechter van Leuven vastgesteld is op woensdag 7 Meert 1888, Besluit:

Het Kollege van Burgemeester en Schepenen is gelast zich burgerlijke partij te stellen in de zaak hiervoren beschreven tegen de heeren Karel Moens en Alfred Honnorez.

De vergroting van het schoolgebouw

Op 18.4.1881 bespreekt de gemeenteraad een bestek van de provinciale architect betreffende de aanbouw van een klaslokaal aan het schoolgebouw:

1. Vergrotingswerken: 13.977,85 fr

2. Vervollediging meubilering: 2.954,48

3. Verwerving van een terrein van ongeveer 4 aren: 760,00

17.692,33

De raad zegt 1/6 te kunnen bijdragen in de uitgave en vraagt aan de Regering en de Provincie de nodige subsidies om het tekort te dekken.

De Bestendige Deputatie beslist dat de gemeente 2/6 moet bijdragen in de kosten. De gemeente zal dat financieren met de verkoop van bomen plus een lening van 5.000 fr bij het Gemeentekrediet.

Verkiezingen van 1881

Guilielmus Neefs en Albert Vanderveken worden vervangen door Franciscus (Cis) De Bontridder (1835-1894) en Franciscus (Ciske) Berthels (1851-1905).

Cis De Bontridder was de overgrootvader van mijn vrouw Lea De Bontridder.

Ciske Berthels was de vader van Roos, Felicie en Bert van Ciske.

Andreas Vandermueren bevorderde tot schepen en Joannes Franciscus Mommaerts (Soeë van Fluppes) degradeerde tot gewoon gemeenteraadslid.

Dus zag de gemeenteraad er als volgt uit:

Joseph Honnorez, burgemeester

Franciscus Vranckx, schepen

Andreas Vandermueren, schepen

Joannes Franciscus Mommaerts, raadslid

Jacobus Van Geel, raadslid

Franciscus De Bontridder, raadslid

Franciscus Berthels, raadslid

Op 22 juli 1883 behandelt de gemeenteraad volgend probleem:

Ter hoogte van het schoolgebouw-gemeentehuis is er een gevaarlijke versmalling van de weg Leuven-Overijse.

In overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt er beslist de afsluitingsmuur vóór de woning van de onderwijzer en de trap in blauwe steen naar de school af te breken, en alle fruitbomen die er staan te kappen. Het sloopwerk en de reconstructie van de muur en de trap op de wettelijke rooilijn zou 2.000 fr kosten. De 46,80 m2 aan de Staat af te stane grond wordt opgenomen in de weg. Het ministerie vergoedt de gemeente met een subsidie van 2.000 fr.

Vanaf 19.8.1883 komt Jacobus Van Geel niet meer naar de gemeenteraad. Hij kwam al onregelmatig sinds eind 1879.

Eind 1883 geeft Joseph Honnorez zijn ontslag als burgemeester.

Vanaf 22.12.1883 zit schepen Vranckx de gemeenteraad voor.

(wordt vervolgd)