woensdag 7 augustus 2013

De H.Theresia van Lisieux

(Gelezen in Nieuwsbrief nr.28 van de ERFGOEDKAMER van juli 2013)

Timo Van Havere ontdekte in ONS LEUVEN, Katholiek Weekblad voor Leuven en Omstreken van 21.10.1928 volgend stukje over “Corbeek-Dyle”.

CORBEEK-DYLE. – Zooals door ons aangekondigd, werd Zondag het beeld van de H. Theresia van ’t Kindje Jezus, op luisterrijke wijze gewijd en ingehuldigd. Reeds van 1 ½ uur vormde zich een praalstoet in de Broekstraat, grensscheiding van Heverlee en Corbeek-Dyle. Vervolgens toog deze stoet, bestaande uit groepen, verkleede ruiters, padvinders, H. Hartbonden, Boerengilden, muziek- en andere maatschappijen, maagdekens en gekostumeerde groep, verbeeldende het lijden van O.L.H., enz., door het puik versierde dorp. Ook het groote beeld van de lieve heilige Theresia en een praalwagen, puik ingericht, waar de Heilige Theresia verbeeld werd door een lief, braaf meisje van de gemeente. De geestelijkheid sloot den stoet.

Overal had men om het meest geijverd en gewerkt om huizen en straten te versieren en te bevlaggen. Tientallen zegeboogen waren opgericht. Het volk was van alle kanten toegestroomd, daar het puik weder als weggeleid scheen voor dit feest.

Door Mgr Quinius Nols, Prelaat der abdij van Park (Heverlee), bijgestaan door eenige E.H. Kanunnikken derzelfde abdij, werd op een prachtig verhoog, de stoet in oogenschouw genomen. De Hoogw. Prelaat zegende het volk en inzonderheid de kleine kinderen. Z.H.W. volgde dan met mijter en staf, den stoet en ging vervolgens over, in de kerk, tot de wijding van het groote beeld van de H. Theresia. Lof volgde met sermoon, en de lieve kerk was stampvol. In een woord, het was meer dan een feestdag te Corbeek-Dyle – het was een Hoogdag – De brave bevolking haalt eer van de versiering.

Week 2013-32 - H.Theresia foto's 002

Thérèse Martin uit Lisieux in Normandië, Theresia van het Kindje Jezus (haar kloosternaam) of Theresia van Lisieux leefde van 1873 tot 1897. Op haar 15de trad zij in als karmelietes. De goddelijke Liefde mag alles met haar doen. Zij wil niets anders dan wat de Liefde wil. Zij zal alles wat haar overkomt als weldaad aanvaarden. Dat is haar “kleine weg”. Zij stierf aan tuberculose op haar 24ste.

Het in 1928 ingehuldigde beeld staat nog steeds in de kerk van Korbeek-Dijle. Zie bijgaande foto.

In 1928 was Edward Lievens pastoor van Korbeek-Dijle en Louis De Bontridder burgemeester.