woensdag 26 juni 2013

Gelezen In Tertio Van 12 Juni 2013

1.Katholieken en moslims dragen Maria in het hart

Uit een artikel van Benoit Lannoo.

Katholieken en moslims dragen de moeder van Jezus in het hart. In soera Het geslacht van Imraan (45) luidt het: “O Maryam, waarlijk, Allah geeft u de blijde tijdingen van Zijn Woord, wiens naam Isa Masih is, de zoon van Maryam, in ere gehouden in deze wereld en in het hiernamaals, en een van dezen die dicht bij Allah zijn gebracht.” Daarom bracht Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS) Mechelen eind mei twee deskundigen op een gespreksavond bij elkaar, om het te hebben over Maria en Maryam in respectievelijk de Bijbel en de Koran: rector Luc Van Hilst van het Mariale bedevaartsoord in Scherpenheuvel en de Marokkaanse hoogleraar en imam Mohammed Amine Smaili.

“Met zo’n uitnodiging nemen de katholieken uitdrukkelijk afstand van het misprijzen dat wij moslims zo vaak ervaren”, zei Smaili tijdens een gesprek vooraf. “Zo zie ik ons samenleven en samenwerken: eenheid in verscheidenheid. Als je de moslims vraagt zich in Europa te integreren, laat het dan zijn met wederzijdse belangstelling en wederzijds respect voor eenieders identiteit.”

Verschilpunt

Want zelfs al is het merendeel van de exegeten het er met elkaar over eens dat Maria in de Bijbel en Maryam in de Koran een en dezelfde maagd en moeder is, toch is er een principieel verschilpunt. “In de evangelies wordt Jezus ‘Zoon van God’ genoemd”, legde Van Hilst uit, “wat de Koran met stelligheid afwijst.” Toch denkt Smaili dat we er goed aan doen de gelijkenissen verder uit te diepen. “Geen enkele christen denkt bij Maria aan de ‘vrouw van God’ of bij de Vader aan de ‘vader van een gezinnetje’. Als we aan vrede willen werken, moeten we meer investeren in dialoog over ons geloof. Want de religie is belangrijker voor de vrede dan pakweg de economie.”

Interreligieuze dialoog

“Gelukkig gaat de volksreligiositeit de academici en theologen vaak vooraf. Ook wanneer het gaat over interreligieuze ontmoeting en oecumene”, stelde Van Hilst. “Protestanten verzuchten soms dat ze ‘Maria missen’. Er loopt een anglicaans-katholieke dialoog over de plaats van Maria in Gods heilsplan. Mariale bedevaartsoorden trekken ook devote moslims en vooral moslima aan.” Maria verbindt mensen met elkaar, ondanks hun verschillende identiteit. Net zoals gebed, respect en vriendschap mensen dichter bij elkaar brengt.

Tot zover Benoit Lannoo, Luc Van Hilst en Mohammed Amine Smaili.

2.‘Ik ga graag naar een verzorgde kerkdienst’

Religieus flardje uit een vraaggesprek van Boudewijn Vanpeteghem met Koen Geens, minister van financiën, hoogleraar aan de rechts- en economiefaculteit van de KU Leuven, medeoprichter van het advocatenkantoor Eubelius, dat hij voor het ministerschap verliet, ex-kabinetschef van Vlaams minister-president Kris Peeters.

Christenen staan, zoals Jezus, aan de zijde van de zwakkeren. Bent u een christen? Hoe kijkt u daar tegenaan?

“Ik geloof in de historische figuur van Jezus van Nazareth en in de waarden die Hij beleefde. Hij is zonder meer de beste mens die er ooit geboren is. Bij het helpen van de zwakkeren in onze samenleving kan ik moeilijk kiezen tussen hen voorrang geven of inclusief werken zodat iedereen gelijk wordt behandeld. Ons sociale model gaat een duale samenleving tegen en wie toch uit de boot valt, kan rekenen op een stevig sociaal vangnet.”

Speelt uw christen zijn een rol in uw politiek werk?

“Dat hoop ik, maar daar moeten vooral anderen over oordelen. Altijd opnieuw proberen en nooit opgeven, met aandacht voor elke mens. ‘Il n’y a point besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer’, zei Willem van Oranje al.”

Gelooft u in een persoonlijke God en in leven na de dood?

“Ik geloof in de Liefde die groter is dan de hoop en het geloof. Ik werd Hegeliaans idealistisch opgevoed door jezuïeten Libert Vander Kerken (nvdr: 1910-1998; doceerde op het einde der jaren zestig van de vorige eeuw de cursus ‘fundamentele filosofie’ aan de Ufsia te Antwerpen) en Fernand Van Neste (nvdr: °1931; emeritus-hoogleraar van de Faculteit Rechten van de Ufsia; mengt zich in het euthanasiedebat). En de oom van mijn vrouw is Louis Dupré (nvdr: Vlaming en hoogleraar in de godsdienstfilosofie aan de Yale Universiteit in Connecticut, VS). Het bestaan van God werd mij dus met de rede verklaard. Maar ik las ook Christian de Duve, onze Nobelprijswinnaar (nvdr: voor geneeskunde in 1974; pleegde euthanasie; 1917-2013) van de UCL. Over het bestaan van het ultieme zit ik dus in het kamp van de twijfelaars.”

Bent u kerkelijk?

“Ik ga graag naar de kerk, als de dienst verzorgd is en liefst van al als het een muzikale mis is. Maar ik ga lang niet elke zondag. Een hoogdag sla ik niet graag over.”

Behandelen mensen u anders sinds u minister bent?

“Ik vind het vervelend wanneer mensen die me vroeger Koen noemden me nu met ‘mijnheer de minister’ aanspreken. Het moeilijkste vind ik wanneer mensen me niet meer aanspreken; wat niet veel gebeurt. Meestal verdien je dat niet; ik doe mijn best. Overigens is alles wat met protocol te maken heeft niet mijn sterkste kant.”

Tot zover Boudewijn Vanpeteghem en Koen Geens.