woensdag 23 juni 2010

Een God, Drie Religies – Deel 9

Vandaag laten we Herman Frijlink aan het woord over God. In een reeks van zes bijdragen zal hij uitweiden over God en achtereenvolgens spreken over:
-Overeenkomsten en verschillen (in deze bijdrage)
-Namen van God
-Geschiedenis
-Jahweh
-Here God
-Allah
God is een bovenmenselijk wezen, dat volgens gelovigen aanbidding en verering eist en moet krijgen. Veel mensen geloven echter niet dat zo’n wezen bestaat. Die staan te boek als atheïst. Anderen weten het gewoon niet. Dat heet een agnosticus. Weer anderen geloven in meer dan één god en zijn dan polytheïst. En tenslotte zijn er honderden miljoenen mensen die geloven in één god, of ze nu jood, christen of moslim zijn. Die staan bekend als monotheïst. De joden menen dat hun god Jahweh de enige ware god is. Maar de moslims denken er weer anders over en menen dat hun god Allah de enige ware is. Dit meningsverschil was en is een belangrijke oorzaak van veel ruzie, vijandschap en oorlog, tot op de dag van vandaag. De oorlogen in Irak en Afghanistan zijn er duidelijke voorbeelden van, zij het dat die ook andere oorzaken hebben, vooral economische.
Overeenkomsten en verschillen
De belangrijkste overeenkomst tussen de Hebreeuwse Bijbel, de christelijke Bijbel en de Koran is dat ze alle drie zijn gebaseerd op het idee dat God zichzelf openbaart en dat mensen Hem niet kunnen begrijpen met hun verstand maar alleen door hun geloof. Maar hoe belangrijk deze en andere overeenkomsten ook zijn, wie en wat God is verschilt per godsdienst. Ook binnen de verschillende godsdiensten bestaan er veel, soms grote verschillen over het begrip van God. Dat is bij joden niet anders dan bij christenen en moslims. De Nederlandstalige uitdrukking ‘zoveel hoofden, zoveel zinnen’ is een treffende uitdrukking voor die grote verscheidenheid in gedachten, ideeën en woorden over de Enige Ware God. Joden geloven dat God zich openbaarde door het volk Israël te bevrijden uit slavernij en door het verbond dat Hij met zijn volk sloot vast te leggen in de wetten van Mozes. Christenen menen dat God zich openbaart in leven, dood en wederopstanding van Jezus, Gods Zoon. En moslims geloven dat God zich openbaarde door zich direct te richten tot de profeet Mohammed en in de Koran waarin deze openbaringen zijn opgeschreven.