dinsdag 23 juni 2009

Een God, Drie Religies

Vandaag laten wij Herman Frijlink zijn verhaal doen over Johannes Calvijn.
Johannes Calvijn was een voorman van de Reformatie naast Maarten Luther en anderen. De Reformatie leidde op grote schaal tot het ontstaan van de protestantse kerken. Deze scheidden zich af van de rooms-katholieke kerk.
Calvijn leefde van 1509 tot 1564. Na zijn studies rechten en theologie bracht hij vele jaren door in Genève. Hij organiseerde het leven in kerk en stad zo ingrijpend dat de kerkelijke overheid de macht over het stadsbestuur kreeg. Hij bestreed de rooms-katholieke kerk te vuur en te zwaard. Zo bracht hij een lid van de pauselijke Inquisitie, Servetus, op de brandstapel. Hij verwierf in de loop der jaren veel invloed en aanhang in Frankrijk, Engeland en Nederland. Zijn volgelingen werkten zijn ideeën uit. Deze vonden naderhand ook veel weerklank in andere landen in Europa, zoals Hongarije, en nadien vooral in de Verenigde Staten.
Calvijns aanhangers trokken uit zijn ideeën soms conclusies die hij zelf tijdens zijn leven niet wilde trekken. Daardoor ontstond een radicale vorm van protestants christendom die bekend is gebleven als het calvinisme. Kenmerkend voor het calvinisme is het idee dat de voorganger en de gekozen vertegenwoordigers van de gelovigen, ouderlingen, de kerk besturen en geen hoger gezag aanvaarden behalve dat van God. Calvinistische kerken kennen dus geen bisschoppen, aartsbisschoppen of andere hoge geestelijken.
Een ander kernidee van het calvinisme is de gedachte dat het eeuwige leven alleen bestemd is voor hen die God daarvoor heeft uitgekozen. De gelovige heeft daar zelf geen invloed op. Even belangrijk is het rotsvaste geloof in de autoriteit van de Bijbel, het woord van God, op alle levensterreinen. Voor calvinisten is de Bijbel even heilig en onaantastbaar als de Koran, het woord van Allah, dat is voor orthodoxe moslims.
Vanwege het radicale karakter van hun opvattingen zijn calvinisten de fundamentalisten van het protestantse christendom. De aanhangers van het calvinisme heten in het Nederlandse taalgebied gereformeerden. Veel protestantse kerkgemeenschappen in Amerika zijn calvinistisch. In het Engels heten ze presbyterians. Dit verwijst naar het Latijnse woord voor priester en naar het idee dat het de voorganger is die samen met de ouderlingen de kerk bestuurt.
Tot zover Herman Frijlink.
C.L.