dinsdag 16 juni 2009

Een God, Drie Religies

Dit is de titel van een boek van Herman Frijlink dat de drie monotheïstische godsdiensten: het jodendom, het christendom en de islam, met elkaar vergelijkt. Het is eigenlijk geschreven voor mensen van 12 jaar en ouder die weinig weten van godsdienst, door een agnosticus die er van overtuigd is dat religie vaak beslissende invloed heeft, niet alleen in de domeinen van politiek, maatschappij en cultuur, maar ook in het leven van alle dag.
Vandaag laten wij hem zijn verhaal doen over Maarten Luther.
Maarten Luther was de voorman van de Reformatie naast Johannes Calvijn en anderen. De Reformatie leidde op grote schaal tot het ontstaan van protestantse kerken die zich afscheidden van de rooms-katholieke kerk.
Luther leefde van 1483 tot 1546. Hij studeerde rechten aan de universiteit van Erfurt en theologie aan de toen pas opgerichte universiteit van Wittenberg. Als baas van een klooster en als voorganger in de kloosterkerk kreeg hij veel inzicht in het reilen en zeilen van de kerk en in wat de gelovigen daarvan dachten. Hij verwierf veel bekendheid met zijn preken omdat hij een meester was in het uitleggen van de Bijbel in bewoordingen die begrijpelijk waren voor iedereen. Maar ook hij had veel kritiek op de toestand in de rooms-katholieke kerk van die dagen. Dat bracht hem ertoe in het openbaar stelling te nemen tegen de misstanden in de kerk.
Dat was het begin van de Reformatie in Duitsland. Dat werd vergemakkelijkt door de uitvinding van de boekdrukkunst. Daardoor werd het mogelijk Luthers ideeën veel sneller te verspreiden dan voordien mogelijk was. Toen hij in 1521 uit de rooms-katholieke kerk werd verbannen verspreidde zijn beweging, het Lutheranisme, zich over heel Duitsland en nadien naar Scandinavië, Nederland en België en later naar Amerika.
Een van de kernideeën van het Lutheranisme is de gedachte dat gelovigen het eeuwige leven alleen door hun geloof in God kunnen krijgen en niet omdat ze zich goed gedragen. Een ander belangrijk punt van het Lutheranisme is dat wat er in de Bijbel staat geschreven belangrijker is dan wat de kerk, in dit geval de rooms-katholieke, er over leert.
Tot zover Herman Frijlink.
C.L.