dinsdag 24 maart 2009

Spreekwijzen Aan De Schriftuur Ontleend - Deel 7

Iets doen om de vriend van de keizer te zijn. Iets doen om met iemand op een goede voet te blijven, om zijn gunst te behouden of te verwerven.
Ontleend aan Joannes hoofdstuk 19, vers 12: Toen begon Pilatus alles in het werk te stellen om Hem vrij te laten. Maar de Joden schreeuwden: ‘Als u zo iemand vrijlaat, verliest u de gunst van de keizer. Wie zichzelf tot koning maakt, komt in het verzet tegen de keizer.’

Hij is een vreemdeling in Jeruzalem. Hij is niet op de hoogte van hetgeen er in zijn omgeving plaats heeft of gezegd wordt.
Ontleend aan Lucas hoofdstuk 24, vers 18: Een van hen (nvdr = van de leerlingen van EmmaĆ¼s), die Kleopas heette, gaf Hem ten antwoord: ‘Bent U dan de enige inwoner van Jeruzalem die niet weet wat daar de afgelopen dagen is gebeurd?’

Arbeiden in de wijngaard des Heren. Op godsdienstig, kerkelijk gebied werkzaam aijn.

Onder wijnstok en vijgenboom zitten. Zich in welvaart verblijden; een rustig leven hebben; genoeglijk samen zijn.
Ontleend aan het Boek Micha hoofdstuk 4, vers 4: Iedereen zal onder zijn wingerd zitten of onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt. Want de mond van de Heer van de machten heeft gesproken.

In zak en as zitten. In grote droefheid verkeren, in grote verslagenheid neerzitten.
Ontleend aan Mattheus hoofdstuk 6, vers 16 tot 18: Wanneer je vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen, want zij vertrekken hun gezicht om met hun vasten op te vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als jij vast, zalf dan je hoofd en was je gezicht, opdat het bij de mensen niet opvalt dat je vast, maar wel bij je Vader, die in het verborgene is; en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen.

Als een zoutpilaar staan. Roerloos, onbeweeglijk op zijn plaats staan.
Ontleend aan het Boek Genesis hoofdstuk 19, vers 26: De vrouw van Lot, die achter hem liep, keek om en veranderde in een zoutklomp.

C.L.