dinsdag 31 maart 2009

Een God, Drie Religies - Deel 1

Dit is de titel van een boek van Herman Frijlink dat de drie monotheïstische godsdiensten: het jodendom, het christendom en de islam, met elkaar vergelijkt. Het is eigenlijk geschreven voor mensen van 12 jaar en ouder die weinig weten van godsdienst, door een agnosticus die er van overtuigd is dat religie vaak beslissende invloed heeft, niet alleen in de domeinen van politiek, maatschappij en cultuur, maar ook in het leven van alle dag.
Vandaag laten wij hem zijn verhaal doen over Jezus, Jezus bij de christenen en Jezus bij de moslims.
Jezus, Christus
Jozef trad op als Jezus’ wettige vader, maar was niet de natuurlijke vader. Want het Bijbelverhaal wil dat Maria maagd was toen ze ontdekte dat ze zwanger was van Jezus en dat dit het werk was van de Heilige Geest. Veel christenen geloven in het wonder van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis. Jezus groeide op in Nazareth, een stad in Galilea. Dat ligt in het Noorden van Israël-Palestina. Daarom staat hij ook bekend als Jezus van Nazareth of Jezus van Galilea. Aanvankelijk was hij timmerman evenals zijn vader Jozef
Nadat de profeet Johannes hem had gedoopt werd Jezus een rondreizend prediker in Galilea. Ook maakte hij naam met het verrichten van wonderbaarlijke genezingen. Johannes werd volgens het Bijbelverhaal het slachtoffer van koning Herodes en werd na zijn dood bekend als Johannes de Doper. In Galilea kreeg Jezus zijn eerste volgelingen, later bekend als de twaalf discipelen of de twaalf apostelen.
Jezus’ loopbaan als prediker in Galilea kwam ten einde toen hij na een jaar vertrok naar Jeruzalem om er het joodse Paasfeest te vieren. Jezus was intussen zo populair geworden dat de joodse religieuze autoriteiten zijn invloed vreesden. Zij beschuldigden hem van godslastering omdat hij zichzelf de Zoon van God noemde. Omdat zij niet de bevoegdheid hadden hem te veroordelen droegen zij hem over aan de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus die er niet zo goed raad mee wist. Ze overtuigden hem er echter van dat Jezus een oproerkraaier was die de doodstraf verdiende. Daarop waste Pilatus zijn handen in onschuld en veroordeelde Jezus tot de dood door kruisiging, omdat hij bewezen achtte dat Jezus zich opwierp als Koning der Joden. Immers, zijn volgelingen zagen hem als Messias, de gezalfde. Zalving is een ritueel dat deel uitmaakt van de kroning van de koning.
De evangelisten van het Nieuwe Testament van de Bijbel verhalen hoe het graf van Jezus na drie dagen leeg bleek te zijn. Zijn volgelingen concludeerden daarop dat hij was opgestaan uit de doden en weer leefde. Bovendien hadden de profeten van het Oude Testament dit al voorspeld. Na zijn wederopstanding bleef hij nog 40 dagen op aarde tot hij voorgoed naar de hemel ging.
Het geloof in Jezus’ geboorte door toedoen van de Heilige Geest, in zijn kwaliteit als Zoon van God, in zijn wederopstanding, in zijn hemelvaart en in Jezus als God vormen de kern van het christelijke geloof. Dit won na zijn dood en wederopstanding snel terrein dank zij het werk van zijn aanhangers onder aanvoering van de twaalf discipelen die later bekend zouden worden als de twaalf apostelen
Ze zagen Jezus als de zoon van David, als zoon van God, als stichter van Gods koninkrijk en als Messias. Dat is Hebreeuws en het betekent gezalfde, ‘christos’ in het Grieks. Ze herkenden in Jezus ook de Dienaar van God zoals de profeet Jesaja had voorspeld. De titel ‘Lam van God’ verbindt het christendom met het jodendom. Deze titel zinspeelt op de gelijkenis tussen het offer dat Jezus met zijn dood bracht om de mensen te verlossen van zonde en het offeren van het paaslam door de Israëlieten vlak voor Mozes hen verloste van de onderdrukking door de Egyptenaren.

Jezus, Isa
Moslims kennen Jezus als Isa. De Koran bevat 35 passages waarin Isa voorkomt, maar kent geen lang aaneensluitend verhaal zoals de christelijke Bijbel. Veel van die passages zijn voor christenen nauwelijks herkenbaar. Andere daarentegen lijken veel op wat de Bijbel vertelt. Een goed voorbeeld daarvan zijn de twee passages die de geboorte van Jezus aankondigen. Ook maakt de Koran gewag van de wonderbaarlijke genezingen die Jezus, Isa, heeft verricht. Maar van de laatste dagen van zijn leven geeft de Koran een versie die ver afwijkt van de Bijbelse.
Zo zegt de Koran dat de ongelovigen een samenzwering tegen Jezus hebben gesmeed maar dat God die heeft voorkomen door net te doen alsof Jezus werd gekruisigd en door hem tot zich te laten opstijgen. De Koran noemt Jezus dienaar, profeet, boodschapper en geest en beschrijft hem verder als voorbeeld, getuige, gezegende en rechtvaardige, maar maakt ook duidelijk dat hij ondanks zijn wonderbaarlijke geboorte mens gebleven is. In de Koran ontkent Jezus uitdrukkelijk dat hij ooit heeft gevraagd om hem of zijn moeder te aanbidden. De christenen hebben het dus mis als zij menen dat Jezus niet alleen mens maar ook God is als onderdeel van de drie-eenheid. In de ogen van moslims maken de christenen zich daardoor schuldig aan de ketterij van het veelgodendom, polytheïsme.
C.L.

Sportief denken . . ., denken aan anderen.

Onlangs hielden de V-boys hun jaarlijkse snack-eetnamiddag in de parochiale gebouwen van Korbeek-Dijle. De opbrengst moet hun ploegkas stijven, want zaalvoetbal brengt onkosten mee, en het kan toch niet allemaal uit eigen zak komen.

Maar naast eigen nood, zijn er ook de tekorten van anderen. De V-boys dachten zeer sportief aan hen die minder hebben en zij schonken van de opbrengst ook 250 € aan de Werkgroep Ontwikkelings-Samenwerking (WOS) van Korbeek-Dijle, om de projecten te steunen in RD Congo, Ruanda, Burundi, Haiti, Guatemala en Nicaragua.

Daardoor kunnen jongeren van die landen intellectueel, stielvaardig en sportief een stapje verder groeien, enthousiaste en gelukkigere mensen worden.

Van harte bedankt, V-BOYS: STEF, JORIS, GEERT, JOHAN, TIM, STIJN, GINO, KRIS, FRANS, DANNY, en al de anderen ...

De missionarissen en ontwikkelingswerkers,
en de medewerkers van WOS
wensen jullie veel succes toe
en intens sportplezier.

De Tuinman En De Dood

Een Perzisch Edelman:

Van morgen ijlt mijn tuinman,
wit van schrik,
mijn woning in:
‘Heer, heer, één ogenblik!

Ginds, in de rooshof,
snoeide ik loot na loot.
Toen keek ik achter mij.
Daar stond de Dood.

Ik schrok, en haastte mij
langs de andere kant,
maar zag nog juist
de dreiging van zijn hand.

Meester, uw paard,
en laat mij spoorslags gaan.
Voor de avond nog
bereik ik Ispahaan!’

Van middag - lang reeds
was hij heengespoed -
heb ik in ’t cederpark
de Dood ontmoet.

‘Waarom’, zo vraag ik,
want hij wacht en zwijgt,
‘hebt gij van morgen vroeg
mijn knecht gedreigd?’

Glimlachend antwoordt hij:
‘Geen dreiging was ’t,
waarvoor uw tuinman vlood.
Ik was verrast,

toen ’k ’s morgens hier
nog stil aan ’t werk zag staan,
die ’k ’s avonds halen moest
in Ispahaan.’

Uit Verzameld Werk van P.N. van Eyck (1887-1954)
(overgenomen uit Lettergreep, driemaandelijks tijdschrift van uitgeverij Halewijn)
C.L.

dinsdag 24 maart 2009

Leven...Dood...

Dood is dood.
Wat is dood?
Maar, wat is leven?
Je hebt meer dan één leven.
Je hebt er vele.

Je had een kinderleven...
Je had een sportleven...
Nu heb je een beroepsleven,
een sociaal leven,
een gezinsleven.Je hebt een fysisch en een psychisch leven,
een persoonlijk leven,
een geestelijk leven,
een geloofsleven,
een hondenleven,
of een prinselijk leven.

Wat is het?
Welk leven heb je?
En schuift het ene voor het andere op?
En sterft één leven om plaats te maken voor een ander?
Gaat er soms één leven dood?
En dan?
Wat is leven dan?

En wat is dood?
Dood is dood, neen!
Want, het ene leven gaat dood
maar schuift verder naar een ander leven,
maakt plaats voor een ander leven...

“In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen...”
en leven, leven in overvloed.
Welk leven?
Ieder moet het ontdekken en zelf maken.
Laat de dood komen om plaats te maken voor leven.
Het wonder van leven en sterven, de weg van de graankorrel...
Dat is leven!

Naar een korte DUIDING van Deken Dirk De Gendt tijdens de Vastenvespers 2008

Spreekwijzen Aan De Schriftuur Ontleend - Deel 7

Iets doen om de vriend van de keizer te zijn. Iets doen om met iemand op een goede voet te blijven, om zijn gunst te behouden of te verwerven.
Ontleend aan Joannes hoofdstuk 19, vers 12: Toen begon Pilatus alles in het werk te stellen om Hem vrij te laten. Maar de Joden schreeuwden: ‘Als u zo iemand vrijlaat, verliest u de gunst van de keizer. Wie zichzelf tot koning maakt, komt in het verzet tegen de keizer.’

Hij is een vreemdeling in Jeruzalem. Hij is niet op de hoogte van hetgeen er in zijn omgeving plaats heeft of gezegd wordt.
Ontleend aan Lucas hoofdstuk 24, vers 18: Een van hen (nvdr = van de leerlingen van Emmaüs), die Kleopas heette, gaf Hem ten antwoord: ‘Bent U dan de enige inwoner van Jeruzalem die niet weet wat daar de afgelopen dagen is gebeurd?’

Arbeiden in de wijngaard des Heren. Op godsdienstig, kerkelijk gebied werkzaam aijn.

Onder wijnstok en vijgenboom zitten. Zich in welvaart verblijden; een rustig leven hebben; genoeglijk samen zijn.
Ontleend aan het Boek Micha hoofdstuk 4, vers 4: Iedereen zal onder zijn wingerd zitten of onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt. Want de mond van de Heer van de machten heeft gesproken.

In zak en as zitten. In grote droefheid verkeren, in grote verslagenheid neerzitten.
Ontleend aan Mattheus hoofdstuk 6, vers 16 tot 18: Wanneer je vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen, want zij vertrekken hun gezicht om met hun vasten op te vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als jij vast, zalf dan je hoofd en was je gezicht, opdat het bij de mensen niet opvalt dat je vast, maar wel bij je Vader, die in het verborgene is; en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen.

Als een zoutpilaar staan. Roerloos, onbeweeglijk op zijn plaats staan.
Ontleend aan het Boek Genesis hoofdstuk 19, vers 26: De vrouw van Lot, die achter hem liep, keek om en veranderde in een zoutklomp.

C.L.

Lente-Eetmaal Van 8 Maart 2009 Te Korbeek-Dijle

De Parochie van Korbeek-Dijle dankt alle mensen die door hun deelname aan het eetmaal, of door de overschrijving van een financiële steun, hebben bijgedragen tot het groot succes van ons jaarlijks gastronomisch evenement. Onze bijzondere dank gaat naar de medewerkers uit onze parochiale verenigingen en naar de talrijke deelnemers uit Leefdaal en Bertem.

De Parochiale Ploeg

Het Gemeentelijk Onderwijs Te Korbeek-Dijle - Deel 14

zie ook al onze vorige delen via: http://korbeek-dijle.blogspot.com/search/label/Gemeentelijk%20Onderwijs

Simonne Van Essche bezorgde mij onderstaande foto van het laatste jaar dat jongens en meisjes nog gescheiden waren, het schooljaar 1967-1968.

Steeds van links naar rechts:
Bovenste rij: meester Paeps, Luc De Kelver, Omer Binon, Guy Verstappen, Benny Vanderveken, Alex Fagot, Georges Vandezande, Theo Servaes en meester Roger
Tweede rij: Frans Van Geel, Frans Vlasselaer, Albert Mees, Albert Letellier, Ludo De Bontridder, Victor Berthels en Jos Van Geel
Derde rij: Luc Beersaerts, Wilfried Vandezande, Kris Michiels, Patrick Vlasselaer, Roger Van Geel, Benny Meulemans en Hubert Van Neck
Voorste rij: Danny Vanderveken, Marc Vanderlinden en Dominiek Binon.

Cyriel Letellier

dinsdag 17 maart 2009

Koffiestop
De Zusters Annonciaden In Korbeek-Dijle

Willy Criegers bezorgde mij een foto van de vrije meisjesschool uit 1911. In 1911 waren er vier zusters actief in Korbeek-Dijle, in volgorde van anciënniteit: de zusters Pia, Zelie, Josepha en Richarda. Op de foto staat vermoedelijk zuster Pia.

Waarschijnlijk staat de grootmoeder van Willy Criegers, Irma Mathys, ook op de foto. Zij was geboren te Oud-Heverlee in 1899, maar werd als kind geadopteerd door haar tante in Korbeek-Dijle, Maria Felicia Mathys, die getrouwd was met Jan Francis Van Kildonck (de Klaaine), een broer van August (Jukke) Van Kildonck (de grootvader van Philomène Van Kildonck). Dus zoeken maar naar Irma Mathys op de foto.
Twee meisjes meen ik zelf te herkennen: de draagster van het bordje midden op de foto zou Seraphine Vancampenhout (°1903) kunnen zijn, en het derde meisje van links, met “col marin”, op de voorste rij rechtstaande kinderen zou mijn schoonmoeder Maria Van Geel (°1903) kunnen zijn.
Naar andere kinderen heb ik het raden. Ik doe een beroep op de medewerking van mensen die menen hun moeder of grootmoeder of verwante op de foto te herkennen. Laat het mij weten, zelfs als je maar een vermoeden hebt.

Cyriel Letellier

Spreekwijzen Aan De Schriftuur Ontleend - Deel 6

Dat is als een gouden ring in een varkenssnuit. Dat past in ’t geheel niet.
Ontleend aan het Boek Spreuken hoofdstuk 11, vers 22: Een mooie vrouw die onverstandig is is als een gouden ring in de snuit van een varken.

Hij is zo wijs als Salomo’s kat. Hij denkt van zichzelf dat hij wijs is. Hij is een wijsneus.

De schapen van de bokken scheiden. De goeden van de slechten scheiden.
Ontleend aan Mattheus hoofdstuk 25, vers 32: Alle volkeren zullen vóór Hem bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt.

Het verloren schaap is terecht. Een voorwerp dat wij verloren hadden is teruggevonden.
Ontleend aan Lucas hoofdstuk 15, verzen 4 tot 7: Als een van u honderd schapen heeft en er één van verliest, laat hij dan niet de negenennegentig andere schapen in de eenzaamheid achter om op zoek te gaan naar het verloren schaap, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, neemt hij het vol blijdschap op zijn schouders; thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren en zegt hun: “Deel in mijn blijdschap want ik heb mijn verloren schaap weer teruggevonden.” Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer blijdschap zijn over één zondaar die zich bekeert, dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben.

’t Werd een Babylonische spraakverwarring. Er werd zoveel gepraat, dat men elkaar niet meer verstond of begreep.

De goede strijd gestreden hebben. Gestorven zijn.
Ontleend aan de Tweede Brief van Paulus aan Timotheus hoofdstuk 4, vers 7: Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot een goed einde gebracht, het geloof bewaard.

Een toren van Babel bouwen. Iets groots beginnen, dat niet is te volvoeren. Ook: ruzie maken.

Zo hoog als de toren van Babel. Zeer hoog.
Ontleend aan het Boek Genesis hoofdstuk 11, verzen 1 tot 9: Alle mensen op aarde spraken één taal en gebruikten dezelfde woorden. Nadat ze uit het oosten weggetrokken waren, vonden ze een vlakte in Sinear en vestigden zich daar. Zij zeiden tegen elkaar: ‘Kom, laten we tegels maken en ze harden in het vuur.’ De tegels gebruikten zij als bouwstenen, met asfalt als specie. Nu zeiden ze: ‘Laten wij een stad bouwen met een toren, waarvan de spits tot in de hemel reikt; dan krijgen wij naam en worden wij niet over de aardbodem verspreid.’ Toen de Heer neerdaalde om de stad en de toren die de mensen bouwden, te zien, zei Hij: ‘Nu zijn ze één volk en spreken ze allen dezelfde taal. Wat zij nu doen is nog maar een begin; later zal geen enkel plan van hen meer te stuiten zijn. Laten Wij neerdalen en verwarring brengen in hun taal, zodat de een niet meer verstaat wat de andere zegt.’ En de Heer dreef hen vandaar naar alle kanten de hele aardbodem over, en er kwam een einde aan de bouw van de stad. Daarom noemt men die stad Babel, want de Heer heeft daar verwarring gebracht in de taal van de mensen, en hen vandaar over de hele aardbodem verspreid.

C.L.

woensdag 11 maart 2009

Spreekwijzen Aan De Schriftuur Ontleend - Deel 5

Leeuwen op de weg zien. Voorwendsel van de luiaard om zich aan zijn werk te onttrekken.
Ontleend aan het boek Spreuken hoofdstuk 22, vers 13:
De luiaard zegt: ‘Er loopt een leeuw op straat! Als ik buiten kom ga ik eraan!’

Iemand de levieten lezen. Scherpe verwijten tot iemand richten, hem zijn plichten voorhouden.
Zinspeling op het boek Leviticus, dat o.a. verordeningen voor de levieten bevat.

Het licht op de kandelaar zetten. De waarheid aan de dag brengen.
Ontleend aan Mattheus hoofdstuk 5, vers 15: Je steekt een lamp niet aan om haar onder de korenmaat te zetten, maar je zet haar op de kandelaar, en dan schijnt ze voor allen in huis.

Iets met de mantel der liefde bedekken. Enig kwaad of tekortkoming verzwijgen of verontschuldigen.
Ontleend aan het boek Genesis hoofdstuk 9, vers 23: Maar Sem en Jafet haalden een mantel, legden die op hun schouders, liepen achteruit en bedekten met afgewend gelaat de naaktheid van hun vader, zodat zij de naaktheid van hun vader niet zagen.
Ofwel aan de Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs hoofdstuk 13 (ode aan de liefde), vers 7: Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij.

’t Is de Moriaan gewassen. Het is iets onbereikbaars.
Ontleend aan het boek Jeremia hoofdstuk 13, vers 23: Kan een Kusiet (= Ethiopiër) zijn huidskleur veranderen, of een panter zijn vlekken? En zou u het goede kunnen doen, u die met het kwaad bent vergroeid?

Door het oog van een naald kruipen. Ternauwernood na ziekte of ongeval overleven.
Ontleend aan Mattheus hoofdstuk 19, vers 24: Nog eens zeg Ik jullie: een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk van God.

Parels voor de zwijnen werpen. Nuttige lessen, goede woorden besteden aan iemand die er de waarde en betekenis niet van beseft.
Ontleend aan Mattheus hoofdstuk 7, vers 6: Geef het heilige niet aan de honden, en gooi jullie parels niet voor de varkens, opdat zij die niet met hun poten vertrappen, zich tegen je keren en je verscheuren.

Hij zit daar als Pilatus. Hij verkeert in tweestrijd en weet niet wat te doen.

Pilatus heeft dat zo geschreven. Aldus is beslist en daaraan is niets meer te veranderen.
Ontleend aan Joannes hoofdstuk 19, vers 22: Pilatus antwoordde hun: ’Wat ik geschreven heb, blijft geschreven.’ (nl. “Koning van de Joden”)

Van Herodes naar Pilatus lopen. Heen en weer lopen.

Iemand van Pontius naar Pilatus zenden. Iemand voor niets heen en weer laten lopen, om zijn zaak op de lange baan te schuiven.
Ontleend aan Lucas hoofdstuk 23, verzen 6 en 7: Toen Pilatus dat hoorde, vroeg hij of de man een Gallileeër was; en toen hij begreep dat Hij onder Herodes ressorteerde, stuurde hij Hem door naar Herodes, die op dat moment eveneens in Jeruzalem verbleef.
En vers 11: Ook Herodes en zijn manschappen beledigden Hem en maakten Hem belachelijk door Hem een pronkgewaad aan te doen. Daarna stuurde hij Hem terug naar Pilatus.

Het zijn vrienden als Herodes en Pilatus. Het zijn vijanden die voor ’t ogenblik samengaan om zo beter hun doel te kunnen bereiken.
Ontleend aan Lucas hoofdstuk 23, vers 12 (volgend op vers 11 uit de vorige rubriek): Herodes en Pilatus werden op die dag vrienden van elkaar; tevoren waren ze namelijk vijanden.

C.L.

Korbeek-Dijle in de kijker

Het is een eer dat de Cultuurraad van Bertem het aperitiefconcert van de Sint-Stevensgilde, het parochiaal zangkoor van Korbeek-Dijle, heeft uitgeroepen tot culturele activiteit van 2009. Bovendien zal mmv de Erfgoedkamer Bertem tijdens het nemen van het aperitief een geleide bezichtiging van ons middeleeuws retabel plaats vinden.
We zoeken daarom ook uw steun en sympathie en natuurlijk hopen wij dat u ook naar het aperitiefconcert komt. Best is om kaarten op voorhand te kopen bij één van de koorleden van de Sint-Stevensgilde of bij een andere culturele vereniging van Bertem. Als je niemand van deze mensen moest kennen dan kan je ook terecht bij Jan Moeyersons, Stationsstraat 20 in Korbeek (tel: 016/47.12.52 of e-mail: wiesgoossens@yahoo.co.uk).

Jan Moeyersons

Weekend Van Het Religieus Erfgoed

Ter gelegenheid van 450 jaar Aartsbisdom wordt het religieus erfgoed van Korbeek-Dijle tentoongesteld in de kerk op zondag 22 maart 2009. De kerk zal open zijn na de woord- en communiedienst van 9.00 u, tot 12.00 u, en van 14.00 tot 18.00 u.

Wafelen smaken zoet …

De medewerkers van WOS, en voornamelijk de ontwikkelingswerkers in RD Congo, Ruanda, Burundi, Haïti, Guatemala en Nicaragua danken iedereen die gesteund heeft bij de recente wafelbak en –verkoop In Korbeek-Dijle en omliggende.
Samen hebben we 1500 € netto winst bijeengebracht. Dit wordt nu verdeeld, vooral tot steun aan opvoedingswerk voor straatkinderen in de eerste plaats.

Van harte bedankt, en graag een afspraak voor volgend jaar.

De Werkgroep Ontwikkelings Samenwerking

Het Gemeentelijk Onderwijs Te Korbeek-Dijle - Deel 13

zie ook delen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12: http://korbeek-dijle.blogspot.com/search/label/Gemeentelijk%20Onderwijs
13. Fusie met Bertem
Op 1.1.1977 fusioneerde Korbeek-Dijle met Bertem en Leefdaal tot de nieuwe gemeente Bertem. Vanaf het schooljaar 1977-1978 werd de kleuterschool van Korbeek-Dijle met haar twee kleuterleidsters, Gerda Broeckx en Danielle Peeters, overgeheveld naar de gemeenteschool in deelgemeente Bertem. In september 1978 werd de lagere school in Korbeek-Dijle opgeheven en werden de twee leerkrachten, Roger Vanhoven en Maria Schotsmans, overgeplaatst naar de gemeentelijke basisschool van Bertem. De kinderen van Korbeek-Dijle gaan nu zowat overal naar Korbeek-Dijle omringende scholen, dikwijls naar deze gelegen op het traject dat één van de ouders aflegt naar zijn of haar werk. Het meeste succes heeft momenteel de vrije basisschool van Bertem.
Men zegt dat de wereld één groot dorp wordt. De verschillen tussen stad en platteland vervagen. Het dorp van vroeger heeft zijn identiteit voor een groot stuk verloren. Wat Korbeek-Dijle betreft heeft het verlies van zijn school daarin een belangrijke rol gespeeld.
Hieronder nog een oude foto van de jongensschool, mij bezorgd door Simonne Van Essche, weduwe van meester Jules Paeps. Het is een foto van meester Paeps met jongens geboren tussen 1939 en 1946, het schooljaar 1952-1953.


Steeds van links naar rechts:
Bovenste rij: Julien Vanderstappen, Firmin Letellier, Harry Bruffaerts, Louis Van Neck, Felix Gahy, André Winnepenninckx, Henri Crabbé, Georges Sterckx en Edgard Pelgrims
Tweede rij: François D’Hondt, Frans Van Neck, René Kriegels, Willy Darche, José Collin, Roger Mommaerts, Raoul Bruggemans, Laurent Michiels en Willy Mommaerts
Derde rij: Jozef Debontridder, Sylvain Vanderwegen, Victor Harlophe, Louis Goovaerts, Jules Verstraeten, Romain Darche, Willy Letellier en Prosper Verstraeten
Vierde rij: André Michiels, Sylvain Buekenhout, Roger Collin, Pol Vanderveken, Victor Vermeulen en Alfons Letellier
Gehurkt: Theo Van Geel, Raymond Bruggemans, Jos Michiels, Roger Bruggemans en Gustaaf Letellier.
(Onder voorbehoud van mogelijke vergissingen)

Cyriel Letellier

dinsdag 3 maart 2009

Het Gemeentelijk Onderwijs Te Korbeek-Dijle - Deel 12

zie ook delen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11: http://korbeek-dijle.blogspot.com/search/label/Gemeentelijk%20Onderwijs
12. Maria Schotsmans
Bij de pensionering van Jules Paeps, op 1.9.1975, wordt Maria Schotsmans uit Bierbeek (°Binkom 1942) aangesteld als tijdelijke leerkracht in afwachting van de definitieve vaststelling van het leerlingenaantal. Terwijl het vroeger gebruikelijk was dat het schoolhoofd de hoogste studiejaren voor zijn rekening nam en de laagste overliet aan de nieuwkomer, behield Roger Vanhoven zijn vertrouwde eerste twee studiejaren en kreeg Maria Schotsmans de klas van meester Paeps met het derde, vierde en vijfde studiejaar. De foto hieronder is van Maria Schotsmans’ eerste schooljaar in Korbeek-Dijle, 1975-1976.
Van links naar rechts:
Bovenste rij: Luc Goossens, Rita Leys, Hilde Servaes, Els Vanhoven, Patrick Berthels en juffrouw Maria Schotsmans
Middenste rij: Karin Goossens, Jan Vanhoven, Marc Berthels, Gerda Dewit, Inge Letellier en Veerle Letellier
Onderste rij: Wilfried Vandenplas, Emiel De Greef, Herman Vanhoven, Hilde Vranckx en Hans Neckebrouck.

Op de gemeenteraad van 9.10.1975 wordt Maria Schotsmans benoemd tot onderwijzeres in vast verband met ingang van het schooljaar 1975-1976. Dezelfde gemeenteraad beslist ook tot de invoering van zwemlessen om de 14 dagen, samen met de – toen nog twee – scholen van Neerijse, in het zwembad van Waver. De twee gemeenten dragen elk de helft van de vervoerkosten. De ouders moeten de toegang tot het zwembad betalen.
Hieronder een foto van de ganse school tijdens het schooljaar 1976-1977.


Steeds van links naar rechts:
Bovenste rij: Nancy Vanderveken, Nadine Rentmeesters, Emiel Vanbegin, Anne Vanasbroeck, Hilde Vranckx, Kathy Franck, Bart Vandermueren en meester Roger
Tweede rij: juffrouw Maria, Hilde Servaes, Inge Letellier, Gerda Dewit, Dirk Michiels, Jan Vanhoven, Carine Sterckx en Rita Leys
Derde rij: Werner Vandenplas, Lieven Blockx, Luc Vranckx, Herman Vanhoven, Emiel De Greef, Wilfried Vandenplas, Hans Dewit, Daniel Vandezande, Dirk Van Neck, Goedele Letellier, Monica Crabbé en Marina Leys
Onderste rij: Katrien Standaert, Hein Vranckx, Katleen Vanderveken, Eddy Debontridder, Mario Pelgrims, Sonja Meerbergen, An Vanhoven, Hans Michiels en Kris D’Hondt.
Toen de school van Korbeek-Dijle werd opgeheven, op 1.9.1978, stapte Maria Schotsmans mee over naar de gemeenteschool van Bertem. Zij ging daar met pensioen op 1.10.2003.
(wordt vervolgd)
Cyriel Letellier

Darwinisme tussen wetenschap en geloof

Voorzichtigheidshalve deze premisse, aldus Jan De Volder: ik ben geen natuurwetenschapper en heb talent noch ambitie om dat te worden. Persoonlijk zag ik nooit een tegenstelling tussen Darwins evolutietheorie en het geloof in een liefhebbende, levengevende en scheppende God. Het scheppingsverhaal in Genesis lees ik met plezier als een ongeëvenaarde poëtische evocatie van hoe de kosmos, de aarde, de natuur en de mens een uitdrukking zijn van de goddelijke liefde. Maar niet bepaald van hoe ze precies tot stand zijn gekomen. Creationistische of intelligent designtheorieën zijn aan mij niet besteed. Van het vermengen van de registers en methoden van een wetenschappelijke aanpak en een gelovige demarche is immers weinig heil te verwachten.
Sommige radicaaldarwinisten distilleren verregaande gevolgen uit het principe van de natuurlijke selectie en de ‘survival of the fittest’ inzake omgang met zieken en zwakken, verbetering van de menselijke soort en eugenetica (= wetenschappelijk onderzoek naar alle factoren waardoor de erfelijke eigenschappen van het menselijk ras verbeterd zouden kunnen worden). Gekoppeld aan wetenschappelijke doorbraken zoals DNA-onderzoek en de ontrafeling van het menselijke genoom (= het geheel van alle genen van een individu, die gezamenlijk alle erfelijke informatie bevatten), zijn de consequenties niet gering. Een andere tendens is het verdwijnen van elke kwalitatieve grens tussen mens en dier. Je ziet het proces van de vermenselijking van het dier enerzijds en de verdierlijking van de mens anderzijds voor je ogen gebeuren. Dat wordt bijvoorbeeld aangetoond door het discours over de dierenrechten - er is nu ook al sprake van een euthanasiecommissie voor honden - of dat over de reductie van allerlei typisch menselijke ervaringen zoals verliefdheid, humor of geloof tot puur chemisch-biologische processen. Zou er dan niets mysterieus en verhevens meer zijn aan een mens?

In verband met ‘de verdierlijking van de mens’ uit bovenstaand artikel citeer ik enkele fragmenten uit een artikel van Emmanuel Van Lierde over de ‘pornificatie van de media’ in hetzelfde nummer van TERTIO:
“In haar boek McSex.De pornificatie van onze samenleving revolteert de Nederlandse muziekjournaliste Myrthe Hilkens tegen die seksualisering. Door muziekclips en webseks denken meisjes dat het hoort zich hoerig te gedragen en zich gewillig te onderwerpen aan de lusten van testosteronbommen. De jeugd raakt verstrikt in een seksuele verwarring en daarom pleit Hilkens voor een herwaardering van de seksualiteit van de vrouw. Respect en tedere liefde in de plaats van vunzigheid en agressiviteit.”
Emmanuel Van Lierde laat nog twee experten aan het woord:
Moraaltheoloog Roger Burggraeve: “Toch bieden duurzame relaties de meeste kans op geluk en blijft het huwelijk dé plaats om een gezin te stichten. Seksualiteit en relaties hebben ook een mystieke dimensie. Daarom zegent de kerk huwelijken in. Dat sacrale verdwijnt door de nadruk op het technische. In de geest van Paulus moeten we alles onderzoeken en het goede behouden (1 Tessalonicenzen 5,21), maar soms kun je niet meegaan met de wereldse waarden en dan moet je die tegenspreken. Zo is het huwelijk voor homoseksuelen een brug te ver voor de kerk. Niet alles is gelijk. Je moet kritisch alert zijn tegenover de tekenen van de tijd.”
Annemie Laurent, die godsdienstles geeft in het technisch en beroepsonderwijs: “Jongeren zijn de dupe van de relationele armoede. Ik hoor hoe de taal verhardt bij jongeren. Omdat alle communicatie is gericht op het lichamelijke en het seksuele, krijg je een harde en vulgaire woordenschat.”
C.L.