zaterdag 24 november 2007

Uit “Ons Parochieblad” Van 7 Augustus 1955: Terbank-Heverlee In Feest - Nieuwe parochiekerk plechtig geconsacreerd

De 1500 inwoners van de parochie van Terbank, een verafgelegen wijk van Heverlee, gelegen aan de Tervuurse steenweg, in de onmiddellijke nabijheid van Leuven, waren op Zondag 24 Juli in feeststemming. Hun lang gekoesterde droom werd werkelijkheid. De parochiekerk, waarvoor ze meer dan tien jaar lang geijverd en geofferd hadden, werd plechtig geconsacreerd door Z. Exc. Mgr P. Schoenmaeckers, hulpbisschop van Zijne Eminentie.
Ook de parochieherder, Z.E.H. De Vadder, was in de zevende hemel! Op 4 September 1943, in volle oorlogstijd, werd hij door Z. Em. de Kardinaal aangewezen om op Terbank een nieuw parochiecentrum op te richten. Op 1 Mei 1944 kon met de kerkelijke diensten worden aangevangen in een schuur, bereidwillig afgestaan om als noodkerk te dienen. De inrichtingskosten – 100.000 fr. – werden onmiddellijk door de parochianen afbetaald.
Een paar jaar later werd, langs de steenweg op Tervuren, een geschikt terrein aangekocht voor de bouw van de nieuwe kerk. Elk jaar deed elke familie een storting, die in een guldenboek genoteerd werd. Vlaamse kermissen, predicaties in een dertigtal andere parochies droegen het hunne er toe bij om de middelen tot opbouw der kerk te bezorgen.Einde 1949 werden de plans opgemaakt door architect Van den Dael en op 13 October 1953 werden de bouwwerken aangevat. Op 6 December daaropvolgend werd de gedenksteen plechtig gewijd en bevestigd door Mgr Schoenmaeckers, die thans als consecrator optrad.
De kerk kwam klaar dank zij de edelmoedige steun van het Werk van Kerkenbouw, Domus Dei, dat een toelage toekende van één millioen, zodat al de begiftigers van Domus Dei mogen zeggen dat zij hun steentje bijgedragen hebben tot de bouw van de kerk.Op Zondag 31 Juli was het opnieuw hoogdag in de parochie. Alsdan ging, inderdaad, Z. Exc. Mgr Van Waeyenbergh, hulpbisschop van Mechelen en rector magnificus van de Leuvense Universiteit, over tot de inzegening van de beide klokken, gift van drie parochianen.
De kerk werd toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. Moge door de voorspraak van de titelpatrones de parochie een centrum van verheven godsdienstig leven zijn en blijven!
Tot zover “Ons Parochieblad”.
C.L.